Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

CETP®-plattformen får patentskydd i Sydkorea

Arc Aroma Pure kommer att beviljas patent i Sydkorea. Bolagets patentombud, verksamt vid AWAPATENT, har meddelat att ombudet i Sydkorea har mottagit ett officiellt besked rörande vårt patentärende, en så kallad ”Notice of Allowance”. Den innebär att bolaget kommer att beviljas patent så snart årsavgifter och andra formalia är uppfyllda. Det är speciellt glädjande då Sydkorea är världens ledande varvsnation och står för 41 % av världsproduktionen. Dessutom förväntas det nya globala regelverket rörande ballastvatten träda i kraft under 2017.

När Arc Aroma Pure bildades var ballastvatten en av de prioriterade applikationerna. CEPT®-plattformen är mycket väl lämpad för denna applikation av flera skäl. CEPT®-tekniken har ingen korroderande påverkan på fartyget vilket är fallet med till exempel ozon. Det krävs inga miljöfarliga kemikalier eller joniserande strålning. CEPT®-plattformen är dessutom extremt energisnål jämfört med UV, kokning eller högtrycksbehandling. Ett av skälen till att Arc Aroma Pure inte har fokuserat på denna applikation med större intensitet är att IMOs, International Maritime Organization, ballastvattenkonvention har försenats. Skälet till denna försening är att den inte godkänts av tillräckligt antal länder för att bli bindande. IMO uppger själva att de förväntar att konventionen kommer att träda i kraft och bli bindande under 2017.

”Timingen vad gäller detta patent är mycket bra. Vi har nu fått besked att vår teknik inom kort är patentskyddad i det viktigaste landet för fartygsproduktion, Sydkorea. Varven i Sydkorea står idag för 41 % av tonnageproduktionen. Vid sidan om detta ser vi naturligtvis Sydkorea som en viktig marknad för alla andra applikationer där CEPT®-plattformen kan göra stor skillnad. Vi följer vår plan och jag ser framåt med stor tillförsikt, vi flyttar ständigt fram positionerna och tittar på nya marknader och nya applikationer samtidigt som vi slutför inledda projekt”, säger VD Martin Linde.

160809 Patent beviljas i Sydkorea.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 070 – 673 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2016-08-09 kl. 09.30

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 -463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se