Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Det nuvarande ersättningsutskottet består av Ulf Hagman (ordförande), Anders Hättmark och Elisabeth Yllfors.
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, är att:

  • bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.