Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Det nuvarande ersättningsutskottet består av Ulf Hagman (ordförande), Anders Hättmark och Elisabeth Yllfors.
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, är att:

  • bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se