Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Det nuvarande ersättningsutskottet består av Ulf Hagman (ordförande) och Erik Silfverberg.
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, är att:

  • bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.