Aktien

OptiCept Technologies har varit noterat sedan juni 2014. Aktien handlas på Nasdaq First Growth Market sedan maj 2020.

First North

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

På First North Growth Market finns ett särskilt segment, First North Premier Growth Market. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller informationsgivning samt redovisningsprinciper än de bolag som är noterade på First North Growth Market. Dessa striktare krav överensstämmer i stort med de regler som uppställs på NASDAQ OMX.  Anslutningen innebär att Arc Aroma Pure AB att det uppfyller de specifika kraven för Nasdaq First North Premier Growth Market och möjliggör för ytterligare institutionella ägare att investera i OptiCept Technologies AB.