ESG - OptiCept Technologies miljöhänsyn, sociala ansvar och bolagsstyrning

OptiCept - teknologi för en mer hållbar värld.

Många hållbarhetslösningar innebär att göra avkall – till exempel på kvalité eller genom minskad ekonomisk avkastning.

OptiCepts teknologi är inte en sådan lösning – tvärtom ökar vi såväl hållbarhet som kvalité, minskat svinn, minskade kostnader och ökade vinstmarginaler.

Ökat välstånd samtidigt som vi minskar belastningen på vår planet.

OptiCept Technologies AB mission handlar ytterst om hållbarhet. Vi förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. 

Historien har visat oss gång på gång att det är teknologisk utveckling som är vägen framåt.

Teknologi och framförallt sådan som bidrar till dematerialisering – förmågan att utvinna mer ur mindre/samma mängd råmaterial.  Effektiviserade utvinningsprocesser innebär också minskade föroreningar och utsläpp.

På OptiCept arbetar vi löpande med alla tre huvudområdena inom ESG (Environmental, social and corporate governance), men det är inom miljö vår teknologi gör verklig skillnad för omvärlden.

OptiCept - vår påverkan i korthet

Tydliga ekonomiska incitament

OptiCept bidrar till förbättrad utvinning av råmaterial inom livsmedel och blomsterindustrin. Detta kan innebära såväl effektivisering som marknadsexpansion. Ekonomiska incitament är en oerhört viktig del i att implementera långsiktig hållbarhet.

Hållbarhet ur flera perspektiv

OptiCepts teknologi minskar svinn genom dematerialisering. Förlänger hållbarhet vilket påverkar transportmöjligheter. Effektiviserade processer bidrar till minskad energiförbrukning.

Hälsofrämjande och förbättrad kvalité 

Vi bidrar till ökade näringsämnen och där med till hälsofrämjande produkter och en mer näringsrik kost. 

Så här hjälper vi våra kunder till ökad hållbarhet

OptiCepts teknologi är applicerbar inom två industrier – livsmedel och blomsterförädling. Vi hjälper aktörer inom dessa industrier uppnå samma resultat – dvs. ökad effektivitet, minskat svinn och förbättrad kvalité. Hur vi påverkar skiljer sig lite beroende branschen, standarder och råmaterialets egenskaper. 

OptiCept - ESG Fokus

Vår teknologi utgör en lösning på problem eller bidrar till positiva effekter inom primärt 4 huvudområden. 

Minskat svinn och avfall

Avfall från livsmedel utgör runt 8% av de globala växthusgaserna som människan bidragit till. Närmre 30% av världens jordbruksmarker – 1.4 miljarder hektar (!) används för att odla produkter som aldrig konsumeras.

Årligen produceras cirka 43 miljarder snittblommor. Uppskattningsvis är 10-20% av detta svinn. Alltså blommor som dör eller är så pass skadade att de inte går att sälja.

Hälsa och näring

OptiCepts teknologi möjliggör produktion av en mer näringsrik kost. Med vår teknologi kan mer näringsämnen utvinnas av samma mängd råmaterial.  Vi kan även förlänga hållbarheten med bibehållen kvalité så att mer människor kan ta del av produkten. 

Forskning visar att växter och blommor i inomhusmiljö påverkar människans mående och kan bidra till bättre luft.

Transporter

Blommor produceras primärt i Sydamerika och Afrika. Konsumtionen sker främst i USA och inom EU. Mycket transporter genomförs med flygplan. Bara under alla hjärtans dag i USA beräknas utsläppen från blomstertransporter uppgå till 360 000 ton koldioxid, det motsvarar ungefär 78 000 bilars utsläpp under ett år.

Där till transporteras blommorna vidare i kylda lastbilar, som släpper ut cirka 25% mer än vanliga lastbilar.

Minskad resursförbrukning

Att odla blommor kräver en stor mängd vatten och även vid transporter är vattenförbrukningen hög. 

I livsmedelsindustrin kräver många framställningsprocesser en hög energiförbrukning.  

OptiCepts roll i en livscykelanalys

En livscykelanalys (life-cycle assessment) är en metod för att skapa en helhetsbild av den totala miljöpåverkan under en produkts livscykel från råvaruutvinning,  tillverkningsprocess, användning till avfallshanteringen. I detta inkluderas också alla transporter och energiåtgång i mellanleden.

Läs mer om vårt inflytande på respektive industri nedan.

Hållbarhet är djupt förankrat i alla våra processer.

OptiCept - Påverkan inom livsmedelsindustrin

ÅTERVINNING/AVFALLSHANTERING

Genom att OptiCepts teknologi optimerar vi utvinningsprocessen minskar naturligt avfallet och svinn. Förlängd hållbarhet är så klart också en bidragande faktor.

RÅVARUUTVINNING

Vår teknologi bidrar indirekt till en förbättrad råvaruutvinning. Vinsterna syns i tillverkningsprocessen, där mer kan utvinnas ur samma/mindre mängd råvara – dematerialisering.

ANVÄNDNING

OptiCepts applicerar en mild behandling med pulserande elektriska fält (PEF). Detta gör att mer vitaminer, antioxidanter och andra viktiga näringsämnen bibehålls. I slutändan ett mycket mer hälsosam produkt och dessutom förbättrad smak, färg och doft.

TILLVERKNINGSPROCESS

OptiCepts primära påverkan sker under tillverkningsprocessen. Genom att applicera vårt teknologi effektiviseras processen, kortare bearbetningstid innebär mindre energiförbrukning. Vi möjliggör också ökad utvinning  ur samma/mindre råvara. 

TRANSPORTER

Genom att förlänga hållbarheten krävs mindre frekventa transporter. Det är då också möjligt att välja transportmedel med mindre miljöpåverkan.

OptiCept - Påverkan inom blomsterindustrin

ÅTERVINNING/AVFALLSHANTERING

Mer livskraftiga blommor med längre livstid bidrar till minskat svinn.

RÅVARUUTVINNING

OptiCepts teknologi kan bidrar till minskad vattenförbrukning för blomsterodlare. Därtill förbättrar vi rotning, vilket gör att mindre bekämpningsmedel behöver användas.

ANVÄNDNING

Slutkunden nås av en produkt av högre kvalité med en ökad livslängd på minst 50%. 

TILLVERKNINGSPROCESS

Genom att stärka blommans vitalitet krävs även mindre vattenförbrukning under tillverkningsprocessen.

TRANSPORTER

När det kommer till transporter gör OptiCepts teknologi enorm skillnad. Tills nu har en stor andel av blommor transporterats via flyg, med vår teknologi möjliggör vi transport via andra alternativ. Vi kan minska behovet av vatten vid transport beroende på var vi applicerar vår behandling.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se