OptiCept Technologies styrelse och ledning

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. OptiCepts styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Ulf Hagman

Styrelseordförande

Ulf Hagman har en mix av både jordbruks- och företagsekonomisk utbildning. Han har mer än 30 års erfarenhet från olika befattningar inom blom-, frukt- och grönsaksindustrin. Mellan 2002–2016 arbetade han som ekonomichef hos Euroflorist vilket är Europas största blomdistributör. Från 2016 till idag har han arbetat som ledningskonsult samt med olika styrelseuppdrag. Ulf har tidigare varit tillförordnad VD för OptiFreeze AB sedan 2019. 

Michael Kester

Styrelseledamot

Michael Kester är idag nybliven pensionär från Syngenta. Michael har en lång karriär inom Syngenta där han började 1979 inom ICI Holland BV. Han började sin karriär inom växtskydd för att sedan utvecklas mot marknadsföring och försäljning. Michael Kester har varit stationerade inom olika geografier inom Syngenta och varit aktiva i ledande positioner för att växa bolaget. Den sista befattningen var som global direktör för ”Flower Seeds” och var medlem i koncernledningen. Michael Kester har en B.Sc. inom Horticulture och en MBA från NIMA. Michael Kester är oberoende i förhållande till Bolaget dess bolagsledning och till större ägare i Bolaget. 

Elisabeth Yllfors

Styrelseledamot

Elisabeth Yllforshar sedan tidigare varit styrelseledamot i OptiFreeze sedan 2017Yllfors driver en konsultfirma specialiserad på affärsutveckling och ledarskap. Yllfors har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har tidigare arbetat som Nordic Marketing Director och CEO på Findus. Hon har även haft ledande befattningar på Unilever och inom Nestlé-gruppen. 

Petr Dejmek

Styrelseledamot

Petr Dejmekvar sedan 2015 styrelseledamot i OptiFreeze. Dr Dejmek är professor emeritus vid Lunds universitet och är diplomerad ingenjör och doktor i teknik. Han har studerat maskinteknik i forna Tjeckoslovakien, processteknik i Tyskland och livsmedelsteknik i Sverige. Dr Dejmek är den ursprungliga innovatören och upphovsmannen bakom den patenterade teknologin som utgör grunden i OptiFreeze. Dr Dejmek har erfarenhet av produktutveckling på Alfa Laval i Sverige och Danmark, och har varit professor på Lunds Universitet sedan 1989. Han har publicerat över 100 vetenskapliga rapporter. 

Erik Silfverberg

Styrelseledamot

Född 1982 och har varit ledamot i ArcAromas styrelse. Eric Silfverberg är för närvarande Development Manager för Husqvarna. Under närmre 10 år har Silfverberg varit VD för Combine Control Systems AB, ett konsultbolag med fokus på styrteknik och datavetenskap (data analys, A.I och maskininlärning). Silfverberg har också arbetat som utvecklingsingenjör för Volvo Cars. Han är en aktiv investerare i tech-startups bland annat i Intelligent Implants Sweden AB och Nimpos Solutions AB. Erik Silfverberg en examen i mekanik vid Chalmers tekniska universitet. Erik Silfverberg är oberoende i sin relation till bolaget men har anknytning genom storägare i bolaget. 

Johan Möllerström

VD

dd 1967, Möllerström var tidigare VD för ArcAroma, en position han innehaft sedan januari 2017.  Johan har en magisterexamen i ekonomi med fokus på finans vid Lunds universitet. Han har en solid erfareneht av internationell expansion. Under 11 år var han VD för Malmbergs Water AB och växte bolaget från en omsättning på 150 miljoner SEK till 500 miljoner SEK. All tillväxt skapades genom export. Johan är styrelsemedlem i både Noxon Ab och Krinova Science Park i Kristianstad. Johan Möllerström äger, både direkt och indirekt, totalt 1 943 333 aktier i bolaget.