OptiCept Technologies styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. OptiCepts styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Ulf Hagman

Styrelseordförande

Född 1963, styrelseordförande sedan 2021

Utbildning: Blandning av jordbruks- och företagsekonomisk utbildning.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Hajelo AB och Top Marketing Group TMG AB. Styrelseledamot i Hajelo Fastigheter AB och Hajelo Invest AB. Styrelseledamot och VD i Tsirolforue Intressenter AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för OptiCept Technologies AB. Styrelseordförande i CodeUnit Solutions International AB, TopVisible AB och RankTrail AB. Styrelseledamot EuroFlorist Sverige AB, Euroflorist Aktiebolag och EuroFlorist Holding AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Ulf Hagman 208 340 aktier samt 69 840 teckningsoptioner

Ulf Hagman är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Michael Kester

Michael Kester

styrelseledamot

Född 1955, styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: B.sc. inom hortikultur från Rijks Hogere Tuinbouw School Utrecht och Post Doc inom styrelsearbete från Erasmus Governance Institute. 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i HZPC. Styrelseledamot i Jensen Seeds A/S. Medlem av advisory board i Sjaak van Schie BV och Microflor (MF Hold BV).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i ABZ Seeds BV. Global Head BU Flower Seeds i Syngenta AG.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Michael Kester 49 499 aktier samt 24 714 teckningsoptioner.

Michael Kester är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Elisabeth Yllfors

Styrelseledamot

Född 1963, Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Studier i internationell ekonomi vid Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: VD och delägare i Andeli AB. Styrelseledamot och delägare i OctaQuest AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): –

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Elisabeth Yllfors 14 998 aktier samt 31 428 teckningsoptioner.

Elisabeth Yllfors är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Petr Dejmek

Styrelseledamot

Född 1945, Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning: Diplomerad ingenjör i processteknik och doktorsgrad i livsmedelsteknik (TeknDr).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och delägare i PoA Dejmek AB. Styrelseledamot i Sand Medical AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och delägare i 3B Tech & Med Science HB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Petr Dejmek 360 782 aktier samt 30 000 teckningsoptioner.

Petr Dejmek är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Anders Hättmark

Styrelseledamot

Född 1961, Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Studier i ekonomi vid Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och VD i Diringen AB och Confidera Syd Aktiebolag. Styrelseledamot i Veg of Lund AB (publ). Styrelsesuppleant i Örestadsbyggen Aktiebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD Confidera Syd AB, Styrelseledamot Arc Aroma Pure, Optifreeze AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Anders Hättmark 168 000 aktier samt 10 000 teckningsoptioner.

Anders Hättmark är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se