Valberedning

En valberedning utses varje år av de största aktieägarna i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av bolagsstämman.
Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktion för valberedningen

När valberedning har utsetts kommer den offentliggöras här.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

OptiCept Technologies valberedning inför årsstämman den 8 mars 2023, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2022, vilket innebär att den har utsetts utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 september 2022.  

Valberedningen består av: 

  • Petr Dejmek, representerande sig själv med familj och 3B Tech & Med Science Handelsbolag 

  • James D Shelton representerande Railroad Ranch Capital Management 

  • Ola Möllerström representerande familjen Möllerström med närstående 

Aktieägare som önskar lämna förslag till OptiCept Technologies valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post:
info@opticept.se

Brev:
OptiCept Technologies AB
Att: Valberedningen
Skiffervägen 12
SE-224 78, Lund
Sverige

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se