Företrädesemission 2022

Sammanfattning av företrädessemissionen

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs OptiCept cirka 110 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) utökad tillverkning av maskiner, (ii) teknikutveckling, (iii) organisationsutveckling och löpande drift och (iv) installation och underhåll hos kunder.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 27,4 MSEK.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 31,3 MSEK.
 • Teckningskursen är 77,00 SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningskursen om 11,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 41,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för OptiCepts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2022.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 november 2022. Fjorton (14) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022.
 • Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen.
 • Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Indikativ Tidplan

Extra bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen
Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
Avstämningsdag i Företrädesemissionen
Handel med uniträtter
Teckningsperiod
Handel i betald tecknad unit (BTU)
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO5
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO6

23 november 2022
24 november 2022
25 november 2022
30 november 2022
28 november 2022
1 december – 12 december 2022
1 december – 15 december 2022
1 december – 27 december 2022
15 december 2022
30 december 2022
19 maj 2023 – 1 juni 2023
18 september 2023 – 29 september 2023

Viktig information

Informationen på denna del av hemsidan för OptiCept Technologies AB (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna hemsida (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. I USA kan vissa kvalificerade institutionella investerare (eng. qualified institutional buyers ”QIBs”) enligt definitionen i Rule 144A i United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) komma att tillåtas av Bolaget att utnyttja sina uniträtter och förvärva BTUs och Units i enlighet med undantagen för privata placeringar enligt Section 4(a)(2) i Securities Act. De uniträtter som annars skulle ha levererats till obehöriga aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer därefter att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland eller Belarus och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland eller Belarus. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland eller Belarus att teckna eller förvärva Värdepapperna.
I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (var och en benämnd ”Medlemsstat”) (med undantag för Sverige) riktas materialet som du önskar tillgång till endast till kvalificerade investerare i enlighet med Artikel 2(e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) (”Kvalificerade Investerare”). I varje Medlemsstat är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Kvalificerade Investerare och personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer.
Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med Artikel 2(e) Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, och som är: (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse (”Ordern”); (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Ordern; eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans som ”Relevanta Personer”). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.
Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.


Jag intygar därför att:

 • Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland och Belarus
 • Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder
 • Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA
 • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se