Utskott och Valberedning

Utskott

Styrelsen har på styrelsemötet den 28 juni 2021, beslutat att följande styrelseledamöter ska utgöra OptiCept Technologies AB’s ersättningsutskott: Ulf Hagman, Martin Linde och Erik Silfverberg med Ulf Hagman som ordförande.

Ersättningsutskottets uppdrag omfattar frågor om löner, pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet skall förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

När valberedning har utsetts kommer den offentliggöras här.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.