Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Valberedning inför stämma 2016

Valberedning

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.  Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningen består av Anders Thomasson, utsedd av P O Rosenqvist, Mats Jacobson, utsedd av Pär Henriksson Anders Hättmark, aktieägare

Valberedningen har utsett Anders Thomasson till valberedningens ordförande.

Aktieägare är välkommen att lämna förslag till valberedningen genom mail till: valberedningen@arcaromapure.se

 AAP Valberedning 2016.pdf

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se