Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2017/2018

Bokslutskommuniké 2017/2018

Arc Aroma Pure AB (publ)

Tre applikationsområden under kommersialisering

Sammanfattning av fjärde kvartalet FEBRUARI – APRIL 2018 (Q4)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3,1 (4,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,1 (3,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (3,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,23 (0,37) SEK.
Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

 • ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad, där Valberedningen har fått uppdraget att komma med förslag som stärker styrelsens kommersiella inriktning.
 • Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering.
 • Global marknadslansering för ArcAroma och oliveCEPT® inleds i Chile.
 • ArcAroma stärker informationsflödet till den finansiella marknaden med nyhetsbrev.
 • ArcAroma tecknar försäljnings- och distributionsavtal för oliveCEPT®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CEPT® patent beviljas i Kanada.
 • ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag.

Finansiell översikt

Feb-Apr

2018

Feb-Apr

2017

Helår

2017/2018

Rörelsens intäkter, MSEK

3,1

4,9

15,3

EBITDA, MSEK

-3,1

3,4

12,6

Resultat efter skatt, MSEK

-3,5

3,3

13,8

Resultat per aktie

-1,23

0,37

0,70

Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 3,1 MSEK (4,9 MSEK) och för helåret15,3 MSEK (13,7 MSEK). Merparten, 2,8 MSEK   (4,8 MSEK), under kvartalet och 14,3 MSEK (12,0 MSEK)för helåret utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter.
Resultat
Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till -3,5 MSEK (3,3 MSEK) och för helåret till13,8 MSEK (8,3 MSEK). I resultatet för föregående år ingår en vinst vid avýttring avandelar i Optifreeze. Denna vinst uppgick under motsvarande kvartal föregående år till6,5 MSEK och under helåret föregående år till 22,2 MSEK.Under kvartalet och helåret redovisas en nedskrivning på 7,6 MSEKi samband med värderingen av innehavet i Optifreeze till börskurs 2018 04 30.Denna kostnad redovisas som övrigt totalresultat och ingår inte i resultat efter skatt.
Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antalutestående aktier under perioden.
Lån
Lån har upptagits under kvartalet som per bokslutsdatum uppgår till 2,1 MSEK.
Moderbolaget
Det som ovan nämnts under rubrikerna Rörelsens intäkter och Lån avser även moderbolaget.Resultat efter skatt uppgick under kvartalet till – 3,5 MSEK (3,8 MSEK) och förhelåret till – 11,8 MSEK ( 11,2 MSEK). I resultatet för föregående år ingår en vinst vid avyttring avandelar i Optifreeze. Denna vinst uppgick under motsvarande kvartal föregående år till6,5 MSEK och under helåret föregående år till 22,2 MSEK.
Förslag till Resultatdisposition
Balanserat resultat           9 211 770 Överkursfond                  15 613 860 Årets resultat                -11 771 878 I ny räkning överförs       13 053 843

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. Inga väsentliga förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret 2017/2018. En mer detaljerad bedömning av dessa finns beskriven i Årsredovisningen för 2016/2017, som finns tillgänglig på bolagets web-sida.

 

Aktieägarinformation

Aktien
Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Aktiekapitalet utgjordes 2018 04 30 av A-aktier 908 000, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127. Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av A-aktier 908 000, B-aktier 7 919 727, totalt 8 827 727.
Utdelning
Det föreslås att ingen utdelning skall utgå för detta räkenskapsår.
Finansiell kalender
Årsredovisning 2017/2018 19 september 2018*)
Delårsrapport kvartal 1 2018/2019 19 september 2018
Årsstämma 16 oktober 2018
Delårsrapport kvartal 2 2018/2019 12 december 2018
*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats samt bolagets adress.

VD har ordet

”Resultaten från det EU-finansierade forskningsprojektet bekräftar oliveCEPT® vilket bidrar till det ökade intresset och alla de förfrågningar som vi får från medelhavsområdet.”

Nyligen avslutades ett treårigt EU-forskningsprojekt under namnet FieldFOOD som har forskat kring PEF-teknologins potential att påverka växtbaserade livsmedel positivt. Resultaten är positiva för ARCAROMA då de bekräftar potentialen i vår CEPT® teknologi. Vi är övertygade att detta medför att vi kommer att se en acceptans för tekniken på främst den europeiska marknaden. Marknadsförutsättningarna för oliveCEPT® stärks ytterligare genom vårt utökade distributörsnätverk som nu täcker in stora delar av medelhavsområdet. Aktiva diskussioner pågår i skrivande stund med potentiella kunder i Spanien, Italien, Grekland och Marocko/Tunisien. Vi förbereder oss för ett marknadsgenombrott för oliveCEPT®, utifrån den nya situationen räknar vi med att få in kundorders relativt omgående och fram till slutet av juli för att sedan inleda nya samarbeten och installationer i slutet av september. Jag har uppmärksammat att vi får frågor kring vår finansiering. Jag vill därför kort nämna att vår bryggfinansiering är säkerställd som jag ser det framtill dess att vi har uppnått ett positivt kassaflöde. Jag vill också nämna OptiFreeze i detta sammanhang. Som ägare ser att värderingen har påverkats negativt under perioden men bolaget utvecklas väl och jag är övertygad om att fokus på OptiFlower och OptiDry är vägen till framgång och därmed en annan värdering. Under kvartalet uppnådde reningsverksanläggningen i Qingdao, med två bioCEPT® installationer, och vår kinesiska kund åter full kapacitet i gasproduktionen. Detta var möjligt efter att genomfört olika justeringar och uppgraderingar i linje med våra erfarenheter från bland annat OX2. De goda resultaten i Qingdao är positiva nyheter inför kommande biogasprojekt i regionen. Våra förutsättningar stärks även av de rådande kinesiska statliga subventionerna för hantering av bioavfall som ska driva på förbättringen av luftkvaliteten i storstadsregionerna. I detta sammanhang passar våra kostnadseffektiva lösningar väl in – vi kan öka utrötningsgraden och effektiviteten i produktionen. Vi ser även positiva signaler på den svenska biogasmarknaden där regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på marknadsförutsättningar och potentiella styrmedel för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom biogasproduktion. Efter periodens slut inleddes en förstudie med bioCEPT®, hygiCEPT® och bioraffCEPT® tillsammans med ett världsledande bioteknikbolag. Detta kundfinansierade samarbete innebär att våra applikationer utvärderas i kundens befintliga biogasanläggning och avloppsreningsverk. Målet är att öka produktionstakten, kapaciteten och effektiviteten samt att avfallet skonsamt kan hygieniseras. Arbetet i förstudien innebär ett nytt spännande kapitel för oss, där goda resultat som påvisar en tydlig kvalitetsökning, kommer ge oss ännu bättre förutsättningar i vårt fortsatta lanseringsarbete. Som ni alla märker händer det mycket inom ArcAroma och i dess närhet. Fokus har nu flyttat från vårt laboratorie och vår verkstad ut på marknaden och till våra kunder. Den dagliga verksamheten handlar inte längre om att utveckla vår produkt, vilket vi naturligtvis också gör, nu är fokus att vi skall hjälpa våra kunder att nå en bättre lönsamhet genom att producera på ett effektivare och smartare sätt. Det är en mycket stor utmaning – men vi tar den gärna. Johan Möllerström VD, Arc Aroma Pure AB (publ) För ytterligare information Johan Möllerström, VD +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2018 klockan 08:30 CET.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com Ladda ner Bokslutskommuniké: Bokslutskommuniké 2017/2018

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se