Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Riktad kvittningsemission genomförs för ett lån om 6,8 MSEK

Pressmeddelande 2018-12-14 Riktad kvittningsemission genomförs för ett lån om 6,8 MSEK Den 14 december 2018 beslutade Arc Aroma Pures (”ArcAroma”) styrelse att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 6 859 742 kr och 184 657 aktier. Syftet med emissionen är att slutbetala ett lån från Recall Capital Nordic AB. Genom emissionen är finansiering löst för att säkerställa fortsatt produktutveckling och aktiv marknadsbearbetning. ArcAroma har valt att avsluta samarbetet med Recall Capital Nordic AB efter genomförd slutbetalning. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Teckningskursen per aktie fastställdes till 37,15, vilket innebär att emissionen genomförts till en betydligt högre kurs jämfört med avstämningsdagen 13/12. Inga andra kostnader uppstår i samband med emissionen. De 184 657 emitterade B-aktierna till kursen 37,15 kr motsvarar 6 859 742 kr vilket avser full likvid för lånet.  Kvittningen medför en ökning av eget kapital. Antal aktier i bolaget uppgår efter utspädning (1,9%) via emissionen till 9 628 384 (9 443 727) och aktiekapitalet uppgår till 962 838 kr (944 373 kr).  Inga provisioner eller andra kostnader i samband med kvittningen belastar Arc Aroma Pure. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad och rabatt än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. Genom ett djupt och väletablerat samarbete på den finansiella marknaden, har Arc Aroma Pure AB sett över sin finansiering och valt att avluta samarbetet Recall Capital AB. Samarbetet inkluderade både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden. Genom att kvitta lånet med en riktad nyemission bibehåller Arc Aroma Pure en stark likviditet för operativa kostnader, aktiv försäljning och marknadsbearbetning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 08.45. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com      

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se