Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q2 2018/2019

Delårsrapport Q2 2018/2019

ARCAROMA – augusti-oktober 2018

Tre produktområden under kommersialisering och skarpa order för oliveCEPT®.

Sammanfattning av andra kvartalet augusti-oktober 2018 (Q2)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2,5 (3,1) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,3 (23,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –4,4 (23,2) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 2,7 (23,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,29 (2,62) SEK.
Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

ArcAromas intensiva utvecklings- och utvärderingsinsatser av bioCEPT® har genomförts och därmed flyttas fokus till den globala marknadsföringen av produkten. Arc Aroma Pures styrelse har beslutat att genomföra en kvittningsemission där ett lån på 13 737 684 kr regleras genom en riktad nyemission av 361 900 B-aktier. AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) att Patentverket avser att godkänna en kommersiell patentansökan. Ansökan beskriver behandlingskammaren som används för behandling av bland annat olivskördar, avloppsslam och råvara för biogasframställning. Fokus i ansökan är utformningen av kammaren och dess elektroder samt hur hela kammaren eller elektroderna enkelt kan bytas ut av slutanvändaren med minimal inverkan på processen. ArcAroma har sålt ytterligare en oliveCEPT® maskin till Kreta, som kommer att installeras under nästa period. Detta innebär att nu sammanlagt tre maskiner sålts till Kreta. ArcAroma skall leverera ytterligare en oliveCEPT® maskin till Italien för installation under 2018. Detta är den första leveransen enligt ett tecknat försäljnings- och distributionsavtal med Clemente & C i Italien. ArcAroma skall leverera tre oliveCEPT® maskiner till Spanien för installation under 2018. Detta är den första leveransen enligt ett tecknat försäljnings- och distributionsavtal med Padillo i Spanien för den spanska och portugisiska marknaden. ArcAroma har tecknat ett avtal att leverera en oliveCEPT® maskin till Oleificio Conti Emilio i Italien. Avtalet avser initialt hyra med option för kunden att senare köpa anläggningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ArcAroma har sålt en optiCEPT® generator till OptiFreeze AB. Generatorn kommer att ingå i en leverans till slutkund i januari 2019. ArcAroma har färdigställt utvecklingen av en förbättrad CEPT® generator som har en fördubblad kapacitet. Den nya designen innehåller också en innovativ  tredimensionell behandlingskammare. För en sådan högpresterande oliveCEPT® maskin har kontrakt tecknats om leverans till en kund i Spanien. ArcAroma har levererat en oliveCEPT® maskin till Symbionova Solutions – ArcAromas strategiska partner och distributör i Marocko. Maskinen har demonstrerats på mässan Le Salon national de l´olivier den 28 November. AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB  att det första nationella patentet för bolagets senaste patentfamilj nu är beviljat. Ryssland har som första land godkänt vår kombinationsansökan som är applicerbar inom flera områden som vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling, m. fl. Den nya patentfamiljen beskriver hur olika biologiska partiklar effektivt selekteras ur ett flöde inför en behandling med CEPT® plattformen. Utifrån tidigare kommunicerade order har ArcAroma nu levererat totalt tio oliveCEPT® maskiner. Leveranserna har skett på utsatt tid till kunder i Spanien, Grekland, Italien och Marocko. ArcAroma inleder ett industriellt pilotprojekt med juiceCEPT®. Projektet är en naturlig fortsättning på internt innovationsarbete och skall genomföras tillsammans med en utvald kund. Projektmålen är att påvisa en ökad juicevolym i en industriell produktion samt bestämma de sensoriska förbättringarna i smak, doft, struktur, färg, etc. Detta innebär att ArcAroma förstärker affärsområdet Food med produkten juiceCEPT® efter en mycket aktiv höst med tio driftsatta oliveCEPT® runt Medelhavet.

Finansiell översikt

Koncern

Aug-okt 2018 Aug-okt 2017 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 2,5 3,1 15,3
EBITDA, MSEK -4,3 23,4 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,4 23,2 11,5
Totalresultat, MSEK 2,7 23,2 3,9
Resultat per aktie 0,29 2,62 0,44

Moderbolag

Aug-okt 2018 Aug-okt 2017 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 2,5 3,1 15,3
EBITDA, MSEK -4,0 -2,6 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,1 -2,9 -13,8
Totalresultat, MSEK -4,1 -2,9 -14,0
Resultat per aktie -0,44 -0,33 -1,58
Rörelsens intäkter Koncern och moderbolag Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 2,5 MSEK (3,1 MSEK) Merparten, 2,4 MSEK (2,9 MSEK) utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter. Resultat Koncern Resultat efter finansnetto uppgick under kvartalet till  -4,4 MSEK (23,2 MSEK). I resultatet under kvartalet i föregående år ingår en positiv resultateffekt på 26,4 MSEK som avser omklassificeringen av innehavet i Optifreeze AB. I totalresultat som uppgår till 2,7 MSEK    (23,2  MSEK), ingår under detta kvartal en positiv resultateffekt på 7,1 MSEK. Detta avser värderingen av innehavet i Optifreeze AB till verkligt värde. Koncern och moderbolag De ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna och patent uppgår per 2018-10-31 till 43,0 MSEK. Den tekniska plattformen kommer under detta räkenskapsår att vara klar för kommersialisering och då generera omsättning. Tio oliveCEPT® maskiner och en optiCEPT® maskin  har installerats efter periodens utgång. Enligt IFRS har vi inte rätt att intäktsredovisa leveranser som ej är färdiginstallerade. Av dessa anläggningar har köpekontrakt tecknats för fyra maskiner och hyresavtal för sju maskiner. Styrelsens högsta prioritet är och har varit att få produkten klar för kommersialisering. Strategin har inneburit höga kostnader för utveckling av applikationerna och få dessa klara för skarpa order. Resultat per aktie Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Kassaflöde Koncern och moderbolag Under kvartalet har koncernen tillförts 5,3 MSEK via ett lån, där Arc Aroma Pure AB har rätt att reglera detta i form av återbetalning eller genomförande av en kvittningsemission i form av en riktad nyemission. Detta belopp har därför redovisats mot eget kapital.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och moderbolag

Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2017/2018. Det finns inga händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under året som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av koncernens eller moderbolagets risker och hantering av dessa.

Aktieägarinformation

Aktien Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Vid utgången av kvartal 2 (2018 10 31) utgjordes aktiekapitalet av A-aktier 908 000, B-aktier 8 536 027, totalt 9 444 027. Finansiell kalender Delårsrapport Q3 2018/2019    13 mars 2019 Bokslutskommuniké 2018/2019    12 juni 2019  Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2018 klockan 08:30 CET. För ytterligare information Johan Möllerström, VD +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaroma.com

VD har ordet

”Med tio strategiska kundreferenser, bevisad leveransförmåga och fortsatt hög innovationstakt lägger vi grunden inför nästa års försäljning.” Fram till skrivande stund har vi levererat samtliga maskiner utifrån sommarens orderström med nio beställda oliveCEPT® från kunder i Medelhavet samt en tionde order från Marocko under hösten. Att leverera tio maskiner har varit en intern målsättning som uppnåddes efter kvartalets slut, något senare än beräknat eftersom produktutvecklingen krävde mer tid. Däremot uppnådde vi leveransmålet kort tid efter att vi hade en färdigutvecklad industriell produkt i april. Nu återstår installationer av samtliga levererade maskiner. Med vårt nuvarande distributionsnätverk täcker vi idag 25 procent av marknaden i Medelhavs-regionen, vilket ger oss goda förutsättningar inför kommande olivoljesäsong. Utöver vårt nätverk, har vi under hösten tagit beslut att i större utsträckning använda kundreferenser i alla våra kanaler för att visa hur vi uppnår ökat kundvärde. Vi ser en klar kvalitetsförbättring i smak, färg, arom och en förbättrad hälsoeffekt med mer polyfenoler och vitaminer. Allt detta motiverar en högre prissättning mot konsument vilket kan visa sig vara mer värdefullt för våra kunder än den positiva yield-effekten. Medelhavsregionen är på sikt en mycket intressant marknad för oss, även inom färskpressad juice. Under kvartalet har vi utvecklat en ny applikation inom affärsområdet Food under namnet juiceCEPT® som nu ska genomgå ett första industriellt pilottest. Vår ambition är att skapa bättre förutsättningar för färskpressad juice än vad som tidigare varit möjligt gällande såväl extraktion som smak och hållbarhet. Genom att nyttja hävstångseffekten och skalbarheten i vår teknikplattform har vi på kort tid och med små resurser kunnat utveckla juiceCEPT®. I november presenterade vi vid ”Green Extraction of Natural Products 2018” i Italien, en internationell konferens om hållbar och energieffektiv extraktion av naturliga produkter. Under konferensen blev det ännu tydligare för mig att vår teknologi ligger i den absoluta framkanten inom vårt affärsområde. Det är glädjande att se det ökade intresset, inte minst genom en nyligen publicerad artikel om oss i Olive Oil Times. Det är en utmaning att vara först i en marknad med ny teknologi men vårt synsätt är att vi genom att vara först har möjligheten att skapa en ny tekniknivå kring extraktionseffektivitet. Jag vill även nämna vårt arbete med bioCEPT® i Kina, där vi väljer att förlänga utvärderingen kring behandling av olika typer av slamflöden fram till årets slut. Vi ser att den stora marknaden finns inom organiskt restaurangavfall där kinesiska staten har infört subventionssystem för insamling av avfall och nya biogasanläggningar byggs för behandling av avfallet. ArcAroma kommer sätta upp en struktur för att på bästa sätt komma åt den kinesiska marknaden och intensifiera strategin för att skapa framgång i Kina. Johan Möllerström VD, Arc Aroma Pure AB (publ) Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com Ladda ner Delårsrapport Q2 2018-2019

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se