Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-juni 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

Redo för försäljningsoffensiv när marknaderna normaliseras

Sammanfattning av andra kvartalet april-juni 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2,1 (1,7) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -6,2 (-6,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 (-6,5) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till 0,3 (-3,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,54 (-0,57) SEK.

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser maj – juli 2019.

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • På grund av COVID-19 pandemin och dess negativa påverkan på affärsmöjligheterna beslutade ArcAroma att från den 6 april varsla all personal i Sverige om korttidspermittering. ArcAroma avvaktar med nya utvecklingsprojekt tills att en kontinuerlig försäljning har uppnåtts.
 • ArcAroma lanserade #WeAreArcAroma – en video-serie intervjuer med medarbetarna på företaget.
 • EU godkände preliminärt patentansökan avseende behandling med CEPT® vid biogas-produktion. När formellt godkännande därefter erhålls, kommer EU-patentet att valideras i de europeiska länder som har kommersiellt intresse för denna industriella applikation.
 • ArcAroma inledde ett sex månader långt utvärderingsavtal med ett av Sveriges största mejeriföretag. Under perioden utvärderas kvalitetsförbättring av vassleprotein, som är en högvärdig proteinråvara, efter behandling av juiceCEPT®+.
 • ArcAroma höll Årsstämma och beslut fattades, som framgår av Stämmokommuniké publicerad den 17 juni 2020, bland annat om ändring av aktieslag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ArcAroma tecknar köpeavtal med Oleificio Conti för en oliveCEPT® THOR-enhet.
 • ArcAroma ändrar till ett aktieslag och noterar samtliga aktier.Bolaget kommer därmed framöver endast ha ett aktieslag, där alla aktier har lika stort röstvärde. Beslutet innebar således att upphöra med uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B.
 • Grekiska Agioi Apostolois olivoljeanläggning har skrivit ett hyresavtal för att ytterligare utvärdera en oliveCEPT®-enhet och med option att köpa enheten efter ett år.

Finansiell översikt

Koncern

  April-juni 2020
3 mån
Maj-juli 2019
3 mån
Januari-juni 2020
6 mån
Februari-juli 2019
6 mån
Maj-december 2019
8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 2,1 1,7 5,2  7,6 9,4
EBITDA, MSEK -6,2 -6,1      -15,1      -14,7  -22,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -6,7 -6,5 -15,7 -9,7 -20,7
Totalresultat, MSEK 0,3 -3,4 -9,5 -6,6 -14,6
Resultat per aktie -0,54 -0,57 -1,3 -0,9 -1,82

Moderbolag

  April-juni 2020
3 mån
Maj-juli 2019
3 mån
Januari-juni 2020
6 mån
Februari-juli 2019
6 mån
Maj-december 2019
8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 2,1 1,7 5,1 7,8 10,5
EBITDA, MSEK -3,8 -4,0 -9,9 -6,1 -10,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -6,6 -6,1 -15,5 -9,6 -18,0
Totalresultat, MSEK -6,6 -6,1 -15,5 -10,1 -19,9
Resultat per aktie -0,53 -0,53 -1,28 -0,94 -1,75

VD har ordet

”Vi ser en ökad investeringsvilja och en ökning av affärsmöjligheterna inom Foodtech. Branchens behov av förbättrad processeffektivitet, högre produktkvalitet ur råvaran och kortare ROI är stora. Det är här vår teknologi kan göra skillnad. ”

Coronakrisen har slagit hårt mot vårt samhälle och fortsätter att påverka ArcAroma på flera plan. Vi arbetar för att gå stärkta ur denna situation. Vårt arbetssätt bygger på en strategi i tre steg som säkerställer att vi har bästa möjliga organisatoriska och produktmässiga förutsättningar att utveckla våra affärer. Vi har nu passerat det första steget, stabiliseringsfasen. Sammantaget har vi radikalt minskat vår kostnadsmassa genom lägre utvecklingskostnader och korttidspermitteringar. Under perioden sökte vi bidrag från omställningsstödprogrammet på motsvarande minst 1,5 MSEK som vi troligtvis kommer erhålla och vi har börjat dra nytta av korttidspermitteringsstödet. Korttidsarbete gäller fortfarande för vår personal men efter augusti återgår vi till normalnivå.

Vi har inlett det andra steget, reaktiveringsfasen, som innebär att vi nu kan föra ett ökat antal kunddialoger och börjat boka in fler digitala och även fysiska möten. Våra digitala försäljningskanaler har lyckats bygga upp ett stort intresse från potentiella kunder inom alla våra aktiva Foodtech-applikationer. Bland annat har vi genomfört webinars med kunder för att sälja in våra koncept. Planerade utvärderingar hos kunder har skjutits framåt i tiden men vi ser att intresset finns kvar. Vi kan i dagsläget konstatera att Europa i stort sett är på väg att öppna upp förutom vissa begränsningar och restriktioner. Våra marknader i Nordafrika – Marocko och Tunisien är däremot fortfarande stängda för inresor och om vi blickar vidare mot Kina så finns där ett karantäntvång vid inresor. I Kina har vi arbetat som vanligt med våra lokala resurser men digitalt. Den kinesiska marknaden är för stor för att bearbeta på distans och fysiska möten är viktigt i den affärskulturen. Vi har under perioden byggt en prospektlista med flera ledande bolag inom juice- och olivoljeproduktion. Så fort karantänkravet lyfts kommer vi att åka dit för att träffa bolagen.

Under augusti förbereder vi för att inleda det tredje steget, accelereringsfasen. Vi återgår då till normala resurser för att avsluta affärer och för att därmed öka antalet order och viktiga referenser för juiceCEPT®, juiceCEPT® + och oliveCEPT®. Det förs ett flertal förhandlingar med juice-producenter för installation av juiceCEPT® för ökad extraktion och högre kvalitet. Vi kommer i början av september att återuppta arbetet kring juiceCEPT®+ och ESL, hos Frankly Juice i Danmark. Framsteg har också uppnåtts inom olivsektorn där vår kommunikation med oliveCEPT® placerad före malaxering skapar stort intresse och vi räknar med att kunna kommunicera nya order under tidig höst.

Inom gruppen nya applikationer har vi ett samarbete med Cerealiq där vi utvecklar nya egenskaper i havredryck med ny planerad start av labtester från september. Vi ser stora möjligheter till att förbättra produktkvaliteten och processproduktiviteten för havredrycker.

Coronakrisen har också påverkat utvärderingen av dynaCEPT® hos Aarhus Vand och Källby reningsverk där vi nu har tagit ett strategiskt viktigt beslut. Vi fortsätter transformeringen av resurser från CleanTech till FoodTech.Vi allokerar nu alla resurser och all kompetens för fullt focus på Foodtech och parkerar därmed dynaCEPT® och bioCEPT® för framtiden. Vi vill poängtera att dessa två applikationer har ett potentiellt värde för bolaget och vid rätt tidpunkt kommer vi aktivera dessa områden. En grundläggande faktor till beslutet är att vi ser en högre investeringsvilja i marknaden för FoodTech och området visar en snabb utvecklingstakt, kortare beslutstider och ett sätt att göra affärer som passar oss väl. Vi ser också att vi kan skapa stora ekonomiska och produktmässiga kundfördelar för denna kundgrupp. Sen kan vi kostnadseffektivt förverkliga den skalbarhet vi ser för CEPT® och börja bearbeta nya länders marknader.

Investeringsstödsprogrammen från EU för innovativa investeringar i jordbrukssektorn går trögare än förväntat. Programmen som skulle gynna flera av våra potentiella kunder har ännu inte lanserats i Italien och Spanien som det var utlovat. Vår förhoppning är att stödet kommer vara tillgängligt under andra halvåret. Då tror vi att investeringarna kommer öka inom sektorerna frukt- och grönsaksodling samt olivoljeodling. Högsta prioritet är att fortsätta bygga strategiska referenser för att skapa bästa utgångsläge på våra marknader när förutsättningarna blir de rätta för de potentiella kunderna att investera och lägga order.

Vi är väldigt stolta över det utvärderingskontrakt som vi efter andra kvartalets slut har skrivit med en kund inom mejeriindustrin. Vår teknologi är helt unik för att potentiellt möta kundens behov. JuiceCEPT®+ förväntas säkerställa ökad produktkvalitet av vassleproteinet där juiceCEPT®+ avaktiverar värmeresistenta bakterier. Vi ser detta som en framtida marknad då vassleprotein är en potentiellt stor och viktig insatsråvara för produktion av livsmedel med hög proteinhalt. Det är vår generella målsättning att vara en av de ledande aktörerna som bidrar med att optimera processer för hälsosamma livsmedelsprodukter som är i stark tillväxt. Två exempel är vassleprotein och havremjölk. En av världens största producenter inom juicekoncentrat har visat intresse och vi hoppas på ett utvärderingskontrakt under hösten gällande både Europa och i Asien. Inriktningen kommer att vara kvalitetsförbättring av produkterna och processoptimering.

Även om ett öppnare samhälle har dragit ut på tiden och våra affärsmöjligheter har försenats så ser vi en ökning av ljuspunkter och nya möjligheter. Med en ödmjuk hållning till problem och möjligheter ser vi att vår orderbacklog har minskat som en följd av beslutet kring dynaCEPT®. Denna reduktion kommer kompenseras av nya affärer som vi i dagsläget känner som sannolika. Orderbackloggen plus nya affärer bedöms skapa kassaflödespåverkande intäkter i spannet 8-11 MSEK under resten av året. Vår bedömning är också att vår tillgängliga likviditet kommer räcka till vi övergår till positivt kassaflöde om inte några nya oförutsedda marknadshändelser inträffar.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2020 klockan 08:30 CET.

Ladda ner hela Delårsrapporten januari-juni 2020 här:

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se