2021-02-16, 08.30 (CET)

Stora framgångar med OptiBoost™ för behandling av snittblommor under 2020

Regulatorisk

Finansiell sammanfattning

KSEK Q4, 2020 Q4, 2019 Helår, 2020 Helår, 2019
Omsättningen för perioden 0 347 275 3 481
Resultatet för perioden -4 517 -2 485 -11 923 -8 328
Aktiverade utgifter för forskning och utveckling 910 738 2 861 2 039
Likvida medel 22 102 13 698 22 102 13 698
Genomsnittligt antal aktier 12 101 646 11 059 980 11 580 813 10 468 622
Resultat per aktie* (SEK) -0,37 -0,22 -1,03 -0,80


Kommentarer från VD

2020 blev genombrottsåret för OptiBoost™ hållbarhetsförlängning av snittblommor.

 

Corona har ju onekligen satt ett stort avtryck på hela världen och självklart har OptiFreeze också påverkats, främst för att vi inte har kunnat resa på det sätt vi hade velat.

Under 2020 har vi haft stora framgångar med vårt OptiBoost™ för behandling av snittblommor och vi gick från labtester till utveckling av maskiner för industriell behandling. 2021 ska förhoppningsvis bli året för kommersiellt genombrott. Vi ska dock inte glömma våra övriga projekt som alla har fina möjligeheter till framgång

Status på våra olika projekt

Projektet med sticklingar för krukväxter har ju försenats pga Corona men arbetet pågår och vi ser postiva resultat både inom förlängd hållbarhet och förbättrad rotning. Vi räknar med att vi kan öka takten på detta under de kommande månaderna eftersom vi ser stort intresse från marknaden.

Skogssticklingar är ju ett annat av våra spännande projekt och även här hoppas vi kunna komma igång snart. Förbättrad rotning av eukalyptus är ett mål i detta projekt.

OptiDry för torkning av grönsaker och kryddor är ett av de projekt som vi ser kan utvecklas på ett spännande sätt framgångsrikt tillsammans med ArcAroma. Vi diskuterar för tillfället nästa steg tillsammans med vår kund Steinicke i Tyskland.

OptiBoost™ för behandling av snittblommor är ju det projekt som vi har kommit längst med under 2020. Den första prototypen för industriell behandling installerades hos De Tulp under hösten och vi lärde oss en massa av de testerna, många tack till teamet på De Tulp för engagemang och goda råd. Följden av testerna blev att vi förbättrade konstruktionen och installerade den nya maskinen med namnet Freja hos APH i januari. De första behandlade rosorna gick ut till 2 stora ICA-butiker inför Alla Hjärtans dag.

Maskinen hos De Tulp kommer nu att tas tillbaka för att användas i något annat projekt. Så snart vi har kört lite mer med Freja kommer vi att öka takten på tillverkning av maskiner och planen är att installera en av de nya maskinerna hos De Tulp. Vi har ju även MM Flowers på listan över kommande installationer. Intresset från nya kunder är stort och vi hoppas kunna teckna fler avtal under kommande månader.

Vi lanserade en ny affärsmodell för OptiBoost och den har tagits emot väl, kunderna uppskattar att betala per behandling och inte behöva göra stora investeringar.

 

Finansiella händelser

I maj flyttade OptiFreeze från Spotlight och listades på Nasdaq First North, ett viktigt steg i vår strävan mot ett stort och internationellt bolag.

Under juni genomföres en riktad nyemission där bolaget tillfördes ca 25 milj före emissionskostnader. Syftet var att stärka Bolagets finansiella flexibilitet. Emissionslikviden från den riktade emissionen avses användas till att utveckla OptiFreeze kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets teknologi.

Fusion med ArcAroma AB

I januari 2021 presenterades ett förslag till fusion med ArcAroma AB. Detta är något som vi verkligen ser fram emot! Med hjälp att ArcAromas starka inköpsorganisation kommer OptiFreeze att komma snabbare till marknaden med OptiBoost™.

Stärkt organisation är en viktig effekt av fusionen men det finns även betydande möjligheter till framgångsrik prodktutveckling. OptiFreeze och ArcAroma arbetar delvis med samma teknik men olika inriktningar och detta öppnar upp för spännande möjligheter, framförallt inom livsmedel. ArcAroma har även ett säljbolag i Shanghai, vilket ger fina möjligheter för flera av projekten i OptiFreeze.

Som ett led i vår utveckling har vi valt konvertera vår rapportering till IFRS (International Financial Reporting Standards).

Jag vill tacka hela teamet på OptiFreeze för fantastiska insatser under 2020. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2021.

Tack för visat intresse och för att ni följer vår resa,

Lund, den 16 februari, 2021

Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB


Finansiella kommentarer

Som ett led i vår utveckling har vi valt konvertera vår rapportering till IFRS (International Financial Reporting Standards) vilket närmare beskrivs i Not 1 och Not 2.

Koncern

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under jan-dec till 3 325 KSEK (5 572 KSEK). Nettoomsättningen utgjorde 275 KSEK (3 481 KSEK) och aktiverade utvecklingsutgifter utgjorde 2 861 KSEK (2 039 KSEK).

Rörelsens intäkter uppgick under okt-dec till 958 KSEK (1 126 KSEK). Ingen nettoomsättning redovisades (347 KSEK), aktiverade utvecklingsutgifter uppgick till 910 KSEK (738 KSEK) och övriga rörelseintäkter uppgick till 49 KSEK (40 KSEK).

Årets nettoomsättning avser primärt utvärderingsavtal med Steinicke. Skillnaden mot jämförelseperioden utgörs främst den maskin som levererades till Syngenta under förgående år.

Resultat

Resultatet efter finansnetto uppgick under jan-dec till -11 923 KSEK (-8 335 KSEK).

Resultatet efter finansnetto uppgick under okt-dec till -4 517 KSEK ( -2 485 KSEK).

Resultat per aktie

Resultat per aktie under jan-dec var -1,03 kr (-0,80 kr).

Resultat per aktie under okt-dec var -0,37 kr (-0,22 kr).

Finansiering

Under okt-dec har inga finansieringsaktiviteter genomförts. Under jan-dec har en riktad nyemission genomförts till en begränsad grupp investerare om ca 25,0 MSEK före emissionskostnader.

Investeringar

Investeringar under jan-dec uppgick till 5 155 KSEK (2 532 KSEK). Av detta utgjorde 2 861 KSEK (2 039 KSEK) balanserade utvecklingsutgifter, 787 KSEK (252 KSEK) patent och 1 485 KSEK (67 KSEK) inventarier.

Investeringar under okt-dec uppgick till 1 806 KSEK (913 KSEK). Av detta utgjorde 910 KSEK (738 KSEK) balanserade utvecklingsutgifter, 323 KSEK (120 KSEK) patent och 464 KSEK (0 KSEK) inventarier.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under jan-dec till 8 404 KSEK (6 878 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 191 KSEK (-6 101 KSEK) till följd av ett negativt rörelseresultat uppgående till -11 875 KSEK (-8 274 KSEK).

Investeringsverksamheten genererade ett negativt kassaflöde på -5 155 KSEK (-2 532 KSEK). Till följd av genomförd emission och utgivandet av teckningsoptioner till personal, nyckelpersoner och styrelse uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 23 750 KSEK (16 035 KSEK).

Periodens kassaflöde uppgick under okt-dec till -5 017 KSEK (3 410 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 214 KSEK (-2 337 KSEK) till följd av negativt rörelseresultat uppgående till -4 475 KSEK (-2 472 KSEK). Investeringsverksamheten genererade ett negativt kassaflöde på -1 803 KSEK (-1 045 KSEK). Under okt-dec har ingen finansieringsverksamhet bedrivits.

Moderbolag

Beträffande resultat och kassaflöde gäller det som ovan nämnts för koncernen, med undantag för effekter av IFRS 16. Huvuddelen av verksamheten bedrevs under kvartalet i moderbolaget. Periodens resultat uppgick i kvartalet till – 4 519 KSEK (-2 485 KSEK) och för helåret till -11 921 KSEK (-8 328 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till - 3 996 KSEK (-2 345 KSEK) och för helåret till -10 953 KSEK (-7 703 KSEK). Totala kassaflödet uppgick i kvartalet till 5 389 KSEK (-3 410 KSEK) och för helåret till 8 031 KSEK (6 878 KSEK).

Bokslutskommuniké 2020 | Finansiella kommentarer 7

Granskning av rapporten

Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och personal

Inga förändringar gällande organisation och personal har skett under kvartalet. Verksamheten bedrivs i OptiFreeze AB medan dotterbolaget OptiFreeze Värdepapper AB administrerar av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa påverkan av den risk som aktualiseras.

Aktieägarinformation

Aktien

OptiFreeze-aktien är sedan maj 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Aktien har tidigare (sedan juni 2014) varit noterad på Spotlight Stock market.

Aktiekapitalet utgjordes per den 31 december 2020 av 12 101 646 aktier.

Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av 11 059 980 aktier.

Årsstämma 2021

OptiFreeze AB:s årsstämma kommer att hållas i Lund den 13 maj 2021, kl 15:00 på bolagets kontor i Lund, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Ulf Hagman, CEO, på email: ulf.hagman@optifreeze.se eller på adress: OptiFreeze AB, Att: Ulf Hagman, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 1 april 2021.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Valberedning

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 17 juni 2020, informeras om att OptiFreeze AB:s valberedning inför årsstämman 2021 är sammansatt till att omfatta Johan Möllerström (Sammankallande valberedningen), Petr Dejmek samt Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak.

Finansiell kalender

Publicering av Årsredovisning 13 april 2021

Årsstämma 13 maj 2021

Delårsrapport Q1 2021 7 maj 2021

Halvårsrapport Q2 2021 10 augusti 2021

Delårsrapport Q3 2021 16 november 2021

Bokslutskommuniké 2020 | Finansiella kommentarer 8

För ytterligare information

Martin Linde, Styrelseordförande

Tel. +46 (0) 706 730 968

E-post: martin.linde@optifreeze.se

Ulf Hagman, VD

Tel. +46 (0) 733 636 380

E-post: ulf.hagman@optifreeze.se

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lund den 16 februari 2021

OptiFreeze AB (publ)

Martin Linde styrelseordförande

Anders Hättmark styrelseledamot

Petr Dejmek styrelseledamot

Elisabeth Yllfors styrelseledamot

Ulf Hagman VD

Notera: Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021.

 

Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se
 

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release