2022-02-09, 08.30 (CET)

Bokslutskommuniké 2021 - OptiCept Technologies

Regulatorisk

Finansiell Sammanfattning

 

Koncern*

 

 

KSEK

Q4, 2021

Q4, 2020

 Helår, 2021

Helår, 2020

Nettomsättning

10 637

0

14 882

272

Rörelseresultat

-16 088

-4 491

-42 514

-9 447

Res. Efter finansiella poster

-16 121

4 522

-42 684

-9 480

EBITDA

-12 080

-3 600

-32 073

-8 250

Balansomslutning

445 110

39 268

445 110

39 268

Soliditet

92%

89%

92%

89%

Resultat per aktie före och efter utspädning

-0,80

-0,37

-2,61

-0,82

 

Orderbok - förväntad framtida nettoomsättning vid periodens slut: 15 965 KSEK

 

*Koncernen bildades 2020-04-16 varför jämförelsetalen endast inkluderar utfall från detta datum. *2020-04-16--2020-12-31

 

Definitioner: EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

 

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

 

Kommentarer från VD

 

Nu bygger vi framtiden för OptiCept

 

När vi stänger 2021 kan jag konstatera att vi som planerat skapat förutsättningar att accelerera försäljningen under 2022. Nu är OptiCept Technologies i fasen där handling är högst på agendan och vi har haft en bra start.

 

”Många byggstenar för kommersialisering på plats”

 

Många säljprocesser är i gång och trots att vi bara är i februari månad har vi redan stängt affärer.

 

Att ta ett bolag från utveckling och forskning till fullskalig kommersialisering är utmanande, dels är det en omställning av företagskulturen internt, dels ska ny teknologi introduceras på marknaden. Men vi har kommit en bra bit på vägen och har byggt en organisation, partnerskap samt tagit strategiska beslut i rätt riktning.

 

Det operativa arbetet i Syngentasamarbetet har implementerats på ett bra sätt och vi är mycket nöjda med hur teamet tagit sig an uppdraget. Många processer är i gång, intresset i marknaden är stort och vi har höga förväntningar på OptiBoost för 2022.

 

Organisationsmässigt har vi också rustat upp för mer effektivt försäljningsarbete. Flera anställningar har gjorts och under våren kommer Thomas Lundqvist träda in i rollen som Head of Sales. Thomas är i grunden utbildad civilingenjör med inriktning industriell ekonomi och har mångårig erfarenhet i nyckelpositioner inom försäljning och affärsutveckling. Thomas har spenderat många år inom livsmedelsindustrin och FoodTech, bland annat för JBT FoodTech och senaste för Ecolean.

 

Henrik Heringslack har rekryterats för rollen som Head of Research and Development. Henrik är även han civilingenjör med inriktning maskinteknik, han har omfattande erfarenhet av R&D och projektledning bland annat har Henrik arbetat för Axis Communications, Sony Ericsson och senast som Senior Manager för Vestas.

 

I Kina har vi också stärkt organisationen både utifrån försäljning och leverans, något som redan givit effekt. Vi landade vår första oliveCEPT® affär under januari i Kina och ser stora möjligheter att redan under Q1 se fler affärer gå i hamn.

 

Vi ser en viss fördröjning av fakturering av maskiner som skjuts från Q4 2021 till Q1 2022 framför allt beroende på långsam beslutshantering i EU:s bidragssystem som är viktigt för olivindustrin men vi räknar med att alla lagda orders omvandlas till nettoförsäljning. Vi kommer att kontinuerligt redovisa orderboken i vår rapportering och nu har vi en orderbok på 16 MSEK. Med detta sagt så pågår utvecklingsprojekt och vi upptäcker och utforskar nya applikationsområden för vår teknologi.

 

Trots utmaningarna kopplat till pandemin har OptiCept resolut och framgångsrikt följt våra planer på en global kommersialisering av vår teknologi, jag är mycket nöjd med hur vi navigerat oss genom en utmanande tid.

 

Våra kommersiella projekt

 

Livsmedel

 

Vi har fortsatt bra bekräftelse i marknaden för oliveCEPT® och vårt 25-25 koncept (reducerad malaxering till under 25 minuter samt en behandlingstemperatur under 25 grader) som är mer fokuserat på ökad kvalité och förbättrad utvinningsprocess.

 

Vi ser att många producenter inriktar sig på kvalité och då är vår teknologi en bra matchning, ökad extraktion ses många gånger som en bonus.

 

Nordafrika har delvis varit problematiskt pga. pandemin och restriktioner. Trots allt har vi kunnat stänga en affär i Tunisien och ser landet som en mycket viktig framtida marknad. 

 

Genombrottet 2021 för oliveCEPT® var i Frankrike, där vi sålt och installerat 5 maskiner under säsongen. 

 

Vi ser ökad aktivitet på den största marknaden för olivolja, i Spanien. Vi planerar att öppna en filial och kontor i Barcelona med lokalt anställda och på så vis komma ännu närmre marknaden.

 

Utvecklingsarbetet med behandling av havremjölk fortgår som planerat, vi arbetar på att optimera behandlingskammaren och planerar för kommersiell utvärdering i Q1 med förhoppning om ett industriellt genombrott under Q2-Q3.

 

Under 2021 utannonserade vi två utvärderingsavtal avseende wineCEPT® för behandling av vin. Vi kan mycket glädjande rapportera att en klar kvalitetsförbättring har kunnat påvisas.

 

Resultaten kommer lägligt för OptiCept då en ny EU-resolution nu har auktoriserat PEF (pulsed electric fields) som en godkänd oenologisk process för utvinning av vin. Jag är övertygad om att vi har mycket spännande framför oss inom vinindustrin.

 

Utvärderingen av juiceCEPT® i Polen fortskrider som planerat och kommer pågå Q1 ut.

 

Projektet för kallbryggt te fortgår men våra kollegor i Kina har varit mycket engagerade i oliveCEPT® leveranser och samarbetet med ZhongWu. Därför har projektet med Coca Cola flyttats fram i tiden och vi planerar att återuppta projektet under senare delen av Q1. ZhongWu är i slutfasen av utvärderingen av våra juiceCEPT® applikationer.

 

Efter överenskommelse med Steinicke har vi levererat dryCEPT® till deras produktionsanläggning i Tyskland och industriellutvärdering kommer att ske under februari.

 

Växter

 

Ett nytt utvärderingsavtal för OptiBoost for cut flowers tecknades under julen. En maskin har installerats hos Porta Nova i Holland. En passande kund med all fokus på kvalitativa rosor, hållbarhet och ett väl ansett rykte i branschen.

 

Maskiner kommer även att installeras i Ecuador och Kenya under Q1. Båda dessa projekt görs hos framgångsrika odlare med fokus på kvalité och det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av dessa.

 

Det kommersiella testat med Dagab visade ju på fina resultat och diskussioner pågår inom Dagab och Axfood om vad nästa steg blir.

 

Utvärderingen i Storbritannien hos MM flowers pågår fortfarande och vi har optimerat processen för att säkerställa vattenkvalitén. Det innebär att utvärderingen blir längre och kommer att fortsätta under Q1.

 

När det gäller vår behandling av sticklingar och OptiBoost for cuttings har vi också fått mottaga mycket bra resultat. Behandlingen med OptiBoost hos Mondi i Sydafrika av Eukalyptus-sticklingar visade på mellan 20 - 76 % ökad överlevnad och rotning.

 

Något vi ser som ett genombrott och en dörröppnare för applikationen. Detta öppnar en helt ny värld av möjligheter för oss, vi skapar betydande värde för kunden.

 

Vi har redan inlett diskussioner med stora aktörer inom skogsindustrin, resultaten har inte gått obemärkt förbi i branschen.

 

Vi har nu lagt många av byggstenarna för vår kommersiella resa. Vi ser med tillförsikt framemot att växa inom befintliga marknadsområden såväl som nya.

 

2021 var ett viktigt år för OptiCept och 2022 kommer bli än viktigare. Tack för att ni är en del av denna resa.

 

 

 

För ytterligare information

 

Johan Möllerström, VD

 

Tel. +46 76-886 81 78

 

E-post: johan.mollerstrom@opticept.se

 

eller

 

Ulf Hagman, Styrelseordförande

 

Tel. +46 73-363 63 80

 

E-post: ulf.hagman@opticept.se

 

 

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2022. 

 

Den publicerade rapporten på OptiCepts Technologies officiella hemsida

 

OptiCept Technologies - Bokslutskommuniké Q4 2021