Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Pressmeddelande 2018-01-17

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17 oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 17 511 862 kr och 254 400 aktier. Syftet med emissionen är att genom ett nytt långsiktigt partnerskap med Recall Capital Nordic AB, säkerställa Arc Aroma Pures fortsatta expansion. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Teckningskursen per aktie fastställdes till 60 kr, vilket innebär att emissionen i stort sett genomförts utan rabatt. Inga andra kostnader uppstår i samband med emissionen. De 254 400 emitterade B-aktierna till kursen 60 kr motsvarar 15 264 000 kr vilket avser full likvid för ett lån om 17 511 862 kr. Kvittningen medför en ökning av eget kapital. Antal aktier i bolaget uppgår efter utspädning (2,8 %) via emissionen till 9 082 127 (8 827 727) och aktiekapitalet uppgår till 908 213 kr (882 773 kr).  Inga provisioner eller andra kostnader i samband med kvittningen belastar Arc Aroma Pure. Ökningen av antalet aktier medför att styrelseledamoten och tekniske direktören Pär Henriksson, samt PL Holdings gemensamma röstandel kommer att ändras från 50,13 % till 49,40 % och kapitalandelen minskar från 30,28 % till 29,4 %. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten samt deltagande i Optifreeze nyemission under oktober 2017. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad och rabatt än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. – Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig och heltäckande samarbets-partner. Jag ser mycket positivt på vårt nya partnerskap, som kommer ge oss ännu bättre förutsättningar att hålla ett fortsatt högt tempo inom såväl produktutveckling som marknadsbearbetning och försäljning, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB. Samarbetet inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden. Genom att kvitta lånet med en riktad nyemission bibehåller Arc Aroma Pure en stark likviditet för operativa kostnader, aktiv försäljning och marknadsbearbetning.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 08.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se