Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat

Pressmeddelande 2018-01-05

Arc Aroma Pures optionsprogram fulltecknat

170 000 optioner har tecknats av Arc Aroma Pures ledning, nyckelpersoner och samtliga styrelsemedlemmar. Optionsprogrammet är nu fulltecknat och genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut från den 17 oktober 2017. Vid bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB den 17 oktober 2017 i Lund, beslutades att emittera högst 170 000 teckningsoptioner för bolagets ledning, styrelse och anställda. Optionsprogrammet är nu fulltecknat och samtliga i bolagets ledning och styrelse tecknade sin maximala tilldelning. Varje option gav bolagets personal rätten att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 kr. Priset är 2,70 kr per option. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av optionerna att öka med 17 000 kr vilket ger en utspädningseffekt på 1,9 %. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 januari 2018 kl. 8.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se