Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Pressmeddelande 2018-01-17

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission för ett lån om 17,5 MSEK

Arc Aroma Pures styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande den 17 oktober 2017 beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om totalt 17 511 862 kr och 254 400 aktier. Syftet med emissionen är att genom ett nytt långsiktigt partnerskap med Recall Capital Nordic AB, säkerställa Arc Aroma Pures fortsatta expansion. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital Nordic AB. Teckningskursen per aktie fastställdes till 60 kr, vilket innebär att emissionen i stort sett genomförts utan rabatt. Inga andra kostnader uppstår i samband med emissionen. De 254 400 emitterade B-aktierna till kursen 60 kr motsvarar 15 264 000 kr vilket avser full likvid för ett lån om 17 511 862 kr. Kvittningen medför en ökning av eget kapital. Antal aktier i bolaget uppgår efter utspädning (2,8 %) via emissionen till 9 082 127 (8 827 727) och aktiekapitalet uppgår till 908 213 kr (882 773 kr).  Inga provisioner eller andra kostnader i samband med kvittningen belastar Arc Aroma Pure. Ökningen av antalet aktier medför att styrelseledamoten och tekniske direktören Pär Henriksson, samt PL Holdings gemensamma röstandel kommer att ändras från 50,13 % till 49,40 % och kapitalandelen minskar från 30,28 % till 29,4 %. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten samt deltagande i Optifreeze nyemission under oktober 2017. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad och rabatt än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. – Vi arbetar kontinuerligt med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I samband med detta arbete har vi etablerat en god relation med Recall Capital Nordic AB som en långsiktig och heltäckande samarbets-partner. Jag ser mycket positivt på vårt nya partnerskap, som kommer ge oss ännu bättre förutsättningar att hålla ett fortsatt högt tempo inom såväl produktutveckling som marknadsbearbetning och försäljning, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB. Samarbetet inkluderar både finansieringsavtal och uppdrag att säkerställa aktiens likviditet på marknaden. Genom att kvitta lånet med en riktad nyemission bibehåller Arc Aroma Pure en stark likviditet för operativa kostnader, aktiv försäljning och marknadsbearbetning.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 08.30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se