Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2015-05-01 – 2016-04-30

Sammanfattning av Q1-Q4 2015/2016 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q4 2015/2016

 • Intäkterna för perioden uppgick till 7,9 MSEK*
 • Resultatet för perioden uppgick till -6,5 MSEK
 • Likvida medel uppgick till 3,4 MSEK
 • Antal aktier uppgick till 8 337 727 stycken, genomsnittligt antal 8 183 977 stycken
 • Vinst per aktie blev -0,80 SEK
Sammanfattning av Q4 2015/2016 för koncernen
 • Intäkterna för perioden uppgick till 1,7 MSEK*
 • Resultatet för perioden uppgick till 1,1 MSEK
 • Vinst per aktie blev 0,13 SEK
Sammanfattning av Q1-Q4 2015/2016 för moderbolaget Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q4 2015/2016 med jämförelseperiod Q1-Q4 2014/2015.
 • Intäkterna för perioden uppgick 7,7 MSEK (10,7 MSEK)*
 • Resultatet för perioden uppgick till -9,3 MSEK (-1,6 MSK)
 • Likvida medel uppgick till 3,1 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 0,03 MSEK (0,8 MSEK resp 8,6 MSEK)
 • Antal aktier uppgick till 8 337 727 stycken, genomsnittligt antal 8 183 977 stycken (8 132 727 stycken)
 • Vinst per aktie blev -1,14 SEK (0,19 SEK)
Sammanfattning av Q4 2015/2016 för moderbolaget Följande sammanfattning avser perioden Q4 2015/2016 med jämförelseperiod Q4 2014/2015.
 • Intäkterna för perioden uppgick till 1,7 MSEK (1,4 MSEK)*
 • Resultatet för perioden uppgick till -2,8 MSEK (-1,5 MSEK)
 • Vinst per aktie blev -0,34 SEK (-0,18 SEK)
*) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader. Ta del av hela rapporten här: AAP Bokslutskommunike 15-16.pdf

Kommentarer från VD

Under året har vi lagt en stabil grund för en global expansion av CEPT®

Under det gångna året har vi gjort stora framsteg inom flera områden, detta märker man inte alltid när man är mitt i uppe i vardagen. Jag summerar nu året och får ett annat perspektiv, allt vi åstadkommit blir tydligt. Det är oerhört glädjande att konstatera att vi lagt grunden för en global expansion av CEPT®. Avtalet med vår nya globala partner är ett av de viktigaste stegen mot acceptans hos marknaden som jag är särskilt stolt över och vill framhålla.

Ekonomi: Jag konstaterar att vår omsättning är stabil och att kassaflödet, ca – 900 000 per månad, är under kontroll. Efter årets slut genomförde vi en riktad emission till en låg rabatt. Emissionen gav ett kapitaltillskott på cirka 12 MSEK vilket betyder att vi har kapital som räcker i ytterligare minst tolv månader.

Arc Aroma Pures ställning är stark, aktierna i vårt intressebolag OptiFreeze är en viktig tillgång som idag är värderad till ca 70 MSEK, en fördubbling under året. OptiFreeze utvecklar en patenterad frysteknik baserat på CEPT®-plattformen och är idag nära ett industriellt genombrott tillsammans med viktiga partners.

Bolaget har infört IFRS och listats på Nasdaq First North Premiere. Detta betyder att vi nu uppfyller de striktare krav som i stort överensstämmer med de reglerna på NASDAQ OMX och möjliggör för institutionella ägare att investera i bolaget.

Organisation: att utveckla och förbereda organisationen inför den globala expansionen ligger mig varmt om hjärtat. Med stöd av Ahréns, har vi genomfört ett omfattande värderings- och målarbete där samtliga medarbetare varit delaktiga. Bolaget struktureras funktionsvis för att få bättre tryck och större tydlighet i processerna, samtidigt har vi identifierat olika behov och inlett en bred rekrytering. Detta är viktiga steg i omvandlingen från utvecklingsbolag till tillverkande marknadsbolag, vi bygger upp resurser och står redo att möta förväntade kundbeställningar, genomföra projekt och slutföra utvecklingsinsatser med ett tydligt fokus.

Dotterbolaget bioCEPT Sweden AB har ISO-certifierats i enlighet med ISO 9001 och en plan har lagts för moderbolaget. ISO certifieringen är ett naturligt steg i organisationsutvecklingen men också ett viktigt, för att inte säga ett nödvändigt, verktyg för att utveckla, tillverka och marknadsföra på ett strukturerat sätt. ISO 9001 är internationellt accepterat och underlättar processen att CE märka radikalt.

Partners: Vi är aktiva och närvarande ute på marknaden där vi knyter kontakter med olika partners och intressenter, jag känner att ett marknadsgenombrott är nära. Våra nyckelmarknader för bioCEPT® är Sverige, Tyskland, England och Kina, m fl. För oliveCEPT™ är det främst Medelhavsländerna. Det är viktigt att vi har starka partners med en tydlig närvaro och hög trovärdighet på varje marknad. Partnern skall ha en bra säljorganisation, men stöd av stark serviceorganisation som kan följa upp och stödja oss och våra kunder.

Utveckling: Under året har vi framgångsrikt och effektivt fortsatt vårt utvecklingsarbete under ledning av Pär Henriksson i flera parallella utvärderingsprojekt. Projekt som gett viktiga data och kunskap om processen men också fungerat som en realistisk testplattform för flera tekniska innovationer och förbättringar. I något fall har framsteg och fynd även lett till nya patentansökningar. Uppgraderingar genomförs och utvärderas löpande på våra industriella plattformar. CEPT®-plattformens funktionalitet, stabilitet och även kapacitet har på så sätt ökats. Vi kan nu effektivt behandla olika substrat även vid krävande kontinuerlig drift.

Designen av vår generator version 5 har frysts och ett tiotal har producerats, detta innebär att produkten uppfyller våra hårda krav. Vi genomför nu olika tester och arbetar med underlagen för CE-märkning. Detta arbete sker med stöd av vårt certifierade ledningssystem ISO 9001. Vi räknar med att CE-märkningen kommer att slutföras inom någon vecka vilket är viktigt när vi nu inleder konkret försäljning.

En helt ny generator är under utveckling. Denna generator består av autonoma moduler som har mycket effektiv kylning vilket möjliggör en betydligt högre uteffekt. Förutom att modulerna är betydligt kraftfullare är de också enklare att underhålla och övervaka. Tester har genomförts och utfallit till belåtenhet.

En ny typ av kammare har tagits fram baserat på omfattande simuleringar. Den nya kammaren alstrar ett betydligt homogenare och större fält utan ”hot-spots” vilket ger ett avsevärt bättre resultat även vid en lägre pulsamplitud. Utvecklingsprojektet bygger på erfarenheter från fältet, ett viktigt mål är att kammaren skall vara billig att tillverka och enkel att byta då det är en förslitningsdetalj. Ett antal prototyper har tagits fram och utvärderats, en pilottillvekning är initierad. En aktuell patentansökan har uppdaterats för att även täcka de unika egenskaper som den nya kammaren har.

oliveCEPT™: Det är mycket glädjande att vi hittat en global partner som har valt att teckna ett avtal med oss. Vi tror att projektet i Spanien har lagt grunden för detta avtal som är ett av de viktigaste stegen hittills mot en acceptans hos marknaden. Företaget har visat en stor kunskap och entusiasm över möjligheten att utvärdera vår oliveCEPT™, med detta avtal tar vi ett första steg in i deras intressesfär. Vi får möjlighet att samarbeta med ett globalt företag som har en lokal förankring i Lund, en imponerande partner med lång historik och en aldrig sinande vilja att utvecklas. Företaget har ett fantastisk erbjudande inom extraktion, ett erbjudande som nu kan vässas ytterligare med oliveCEPT™. Jag är övertygad att detta avtal kommer att göra ett tydligt avtryck på marknaden, inte minst då partnern har 800 befintliga installationer hos möjliga slutanvändare för oliveCEPT™. Allt detta i kombination med den gedigna kunskap som företaget har inom flera andra intressanta marknadssegment, segment som även är lämpade för CEPT®-plattformen.

dynaCEPT™: Projektet i Klippan är mycket lyckat och slutbetalning är genomförd. Det har levt upp till våra höga förväntningar vilket konstaterades vid en projektsummering som genomfördes tillsammans med ledningen för reningsverket efter ett års drift. Den ökade gasproduktionen har verifierats vid ett flertal tillfällen genom planerade och oplanerade stopp av CEPT®-anläggningen. I samtliga fall har produktionen fallit för att återgå till den högre nivån vid omstart. Jag konstaterar att vi nu har en stabil plattform för reningsverk med en hög driftsäkerhet och en dokumenterad effekt. Framför allt har vi en nöjd kund och en viktig ambassadör för företaget.

bioCEPT®: De inledande analyserna från Jordberga är positiva, en klar ökning i såväl produktionshastighet som mängd gas har konstateras och bekräftats av instrument i anläggningen. Under projektet har ett stort antal uppgraderingar genomförts, exempelvis kan anläggningen nu fjärrstyras och övervakas. Olika program, inklusive serviceprogram, kan initieras och följas via internet. Nya generatorer och generatorskåp har installerats. Klimatanläggning har installerat som säkerställer en konstant temperatur och luftfuktighet i containern. Elinstallationen i hela containern har setts över och en dokumenterad inspektion har genomförts av tredje part. Sedan hösten 2015 har anläggningen kört dygnet runt. För en kort tid sedan stoppades den för ett planerat underhåll av bland annat pumpar och kvarnar.

De mätningar som genomförts på senare tid har varit svårare att tyda. På grund av ändringar i substratsammanställning har analysen störts. Datorsimuleringar visar samtidigt att vår ”nya kammare” ger ett annat elektriskt fält än förväntat. Konsekvensen är att kammaren kräver en högre pulsamplitud än tidigare bedömningar. I Klippan används detta högre fält med framgång. På grund av ett mer krävande substrat kan denna fältstyrka inte användas i Jordberga. Detta har lett till uppstart av ett prioriterat kammarutvecklingsprojekt som drivs under ledning av Pär Henriksson, se ovan. Installationen av den nya kammaren planeras ske i samband med återstart efter service på pump och kvarn.

hygiCEPT™: Vårt industridoktorandprojekt inom hygienisering/pastörisering fortskrider. Projektet drivs i ett nära samarbete med en ledande svensk livsmedelskoncern och Lunds universitet. I projektet utvärderas möjligheterna att använda CEPT® som en icke termisk pastöriseringsmetod vilket är efterfrågat då många livsmedel påverkas starkt negativt av en värmebaserad pastörisering. Samtidigt är konsumenterna direkt negativa till kemisk konservering och tillsatser, särskilt när det gäller produkter riktade till barn och ungdomar vilket talar för en hygiCEPT™ baserad lösning. I projektet har en lämplig första produktkandidat identifierats. Bakterieodlingar på denna har genomförts och CEPT®-behandlingar påbörjats. En ny behandlingscell är under framtagande för ändamålet då kraven är större avseende främst fältstyrka.

Framtid: Med alla positiva resultat från våra testanläggningar, med allt i pipeline och med en välfylld kassa ser jag med tillförsikt mot nästa år, framtiden är ljus! När jag tillträdde som VD befann sig Arc Aroma Pure i gränslandet mellan utveckling och försäljning. Nu är vi ett marknadsbolag med tillverkning, det gäller att vara redo på alla plan med allt från innovation till marknadsföring, försäljning och leverans. Under kommande verksamhetsår kommer vi att flytta fram våra positioner ytterligare och det är vår absoluta ambition att under 2017 nå minst ett neutralt kassaflöde.

Lund den 13 juni 2016 Martin Linde, vd Arc Aroma Pure

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se