Categories
Aktuellt Press

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om wineCEPT

ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 12 som handlar om wineCEPT®.

Sammanfattning av aktieägarbrevet:

 • wineCEPT för extraktion till vitt vin kan öka mängden druvjuice med 12 – 15 procentenheter.
 • wineCEPT för extraktion kan öka mängden polyfenoler med 52 – 85 procent och även mängden antioxidanter och färgämnen.
 • wineCEPTplus för förlängd hållbarhet kan användas för att styra fermenteringsprocessen och minska mängden sulfiter väsentligt.
 • wineCEPTplus för framställning av naturviner som är goda och som inte har några sulfiter tillsatta överhuvudtaget kan bli en intressant nischmarknad.
 • Bedömning av marknadspotentialen indikerar en marknad motsvarande 30 000 wineCEPT av storlek ODIN, vilket motsvarar 90 miljarder kronor.
 • En maskin wineCEPT har en livslängd på cirka 10 år. Om ArcAroma kan nå 10 procent av bedömd marknadspotential kan det ge årlig maskinförsäljning på 900 miljoner kronor och på sikt nästan lika mycket i eftermarknadsintäkter per år.

Ladda ner hela aktieägarbrevet här:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.Mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Categories
Aktuellt Press

Ivo video – rödbetsjuice

Varför har rödbetsjuice behandlad med juiceCEPT® en mycket mer klar röd färg jämfört med annan rödbetsjuice? Hur kan kall-pressad rödbetsjuice få en mycket längre hållbarhet med juiceCEPT jämfört med vad som är standard idag? I den här videon berättar Ivo Achu Nges, doktor i bioteknik på ArcAroma om hur juice produktion kan förbättras med juiceCEPT®.

Läs mer om juiceCEPT® för ökad extraktion: https://www.arcaroma.com/juicecept/ och förlängd hållbarhet med minimal värmepåverkan med juiceCEPT®plus: https://www.arcaroma.com/juiceceptplus/

Categories
Aktuellt Press

ArcAroma och Cerealiq AB lämnar in Patentansökan för unik innovation för havredryck

Pressmeddelande 2021-01-25

ArcAroma och Cerealiq AB lämnar in  Patentansökan för unik innovation för havredryck

ArcAroma och Cerealiq metodutvecklingsarbete har resulterat i patentansökan för en ny unik innovation inom området havremjölk.

Cerealiq företräds av en ägargrupp som har ett gediget förflutet inom den svenska havredryckesindustrin vilka sedan tidigare står bakom flera patenterade uppfinningar inom området. Den nya innovationen som utvecklats genom ett samarbete mellan ArcAroma och Cerealiq i utvecklingen av den nya generationens ”Clean label”. Dessa ”hälsosamma havredrycker” skapar genom en unik produktionsmetod klart förbättrade skumningsegenskaper för havremjölk. Denna egenskap är viktig vid framtagandet av olika kaffevarianter på världens kafféer.

Världsmarknaden för havremjölk är i stark tillväxt. 2019 omsattes 360 millioner USD, prognosen för 2027 är 995 millioner USD.

”Nu när marknaden för vegetabiliska livsmedel har expanderat enormt är det extra viktigt att arbeta medvetet och fokuserat för att ta fram produkter av hög kvalitet och samtidigt utveckla framställningsmetoder som inte enbart pekar på spetskompetens men också gagnar konsumenten stort”, säger Angie Triantafyllou, seniorforskare på Cerealiq och en i Oatly´s grundargrupp.

ArcAroma och Cerealiq AB har avtalat att framtida patent skall ägas och förvaltas till lika delar av ett nybildat gemensamt ägt svenskt aktiebolag där patentets fulla potential skall exploateras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO                   

(+46) 768 – 86 81 78                         

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se .  www.arcaroma.com  

Categories
Aktuellt Press

ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Pressmeddelande 2021-01-20

Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020.

ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och tillväxtpotential kombineras. När fusionen är genomförd är målet att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq Stockholm Small Cap.

Storleken på det fusionerade bolaget skapar rätt förutsättningar för en kostnadseffektiv accelererad tillväxt som vilar på en unik teknologiplattform. Det nya bolagets kostnadsbesparingar kommer omallokeras till områdena R&D och marknadsutveckling. Det fusionerade bolaget kommer bli mindre påverkat av säsongsvariationer, få en jämnare belastning av organisationen och att få ett jämnare kassaflöde.

”Fusionen skapar ett unikt bolag med en patenterad teknologibas inom Food Technology och Plant Technology, två högaktuella områden under stark utveckling och vår plan är att utveckla en global närvaro för att nå en världsmarknad. Det fusionerade bolagets samlade vetenskapliga kompetens är en tydlig styrka som kommer höja vår innovationsnivå och som även öppnar för möjligheter att attrahera och samverka med stora globala bolag. Vårt mål förutom att göra affärer med dessa globala bolag så vill vi också sätta nya teknologistandarder hos marknadsledare. Bolagen i vår målgrupp sätter stort värde på att förbättra sin hålbarhetsprofil och det ställer ökade krav på att vårt bolag ligger steget före för att vara en intressant leverantör. Det nya bolaget kommer öka takten att utveckla sin hållbarhetsprofil, en viktig strategisk fråga” säger Johan Möllerström VD i ArcAroma.

”OptiFreeze som är i ett spännande läge med framgångar inom snittblommor står inför att vi behöver stärka organisationen för att bli framgångsrika i den kommersiella lanseringen. Det handlar om inköp, produktionsplanering, kvalitetskontroll, installation och service. Vi behöver även en organisation för att ta hand om det kundintresse som vi upplever.

ArcAroma har allt detta och fusionen är en lösning som gör att vi kan komma upp i full kapacitet snabbare med vinster och kassaflöden tidigare än vad vi annars hade uppnått. Möjligheterna inom Food Tech och ArcAromas kunskap där är en annan anledning till att denna fusion kommer att bli framgångsrik. Våra nu vilande livsmedelsprojekt kommer också att kunna bli verklighet snabbare. Vi skapar helt enkelt ett bolag som blir starkare är de två ingående enheterna” säger Ulf Hagman, VD i OptiFreeze.

Fler fördelar med fusionen: ArcAromas operativa verksamhet blir direkt tillgänglig för OptiFreeze som då kan accelerera sin försäljning, korta ner leveranstiderna och tidigarelägga kassaflödet av OptiBoost™ , en patenterad teknologi för att förlänga hållbarheten och öka kvaliteten för snittblommor. ArcAromas dotterbolag i Shanghai får fler produktgrupper att marknadsföra på den Asiatiska marknaden. Potentialen på den Asiatiska marknaden är betydande och med hög tillväxt.

SuperPlant är ett begrepp vi kommer använda för att beskriva bearbetningen av snittblommor och sticklingar. Området som har stora tillväxtmöjligheter som bland annat bekräftas genom det i förra veckan publicerade kommersiella avtalet för OptiBoost med grossisten APH. Vi ser en framtid där konsumenter har ett hållbarhetstänk i allt som konsumeras. Där svinn kommer att kunna minskas och logistikkedjan kan effektiveras med stora miljömässiga fördelar i framtiden. Dessutom förstärks kundupplevelsen med vackrare blommor under längre tid.

Bolaget kommer också att förstärka fokus på begreppet SuperFooddär vi ser en unik positionering. Bolagets teknologi skapar betydande fördelar och mervärden för livsmedelsindustrin. Med ökade krav från konsumenter på spårbarhet av råvaran, inga tillsatser, högre naturliga näringsämnen, högre kvalitet och längre hållbarhet ger betydande marknadsmöjligheter för bolagets teknologiplattform. Bolaget kommer genom sammanslagningen ha teknologier för både flytande och fasta livsmedel.

” De båda bolagens styrelser ser två väldefinierade affärsområden som kommer att kallas FoodTech och PlantTech. FoodTech kommer marknadsföra ArcAromas produkter för flytande livsmedel samt OptiFreezes metod för fasta livsmedel som t.ex sallad. PlantTech kommer dra nytta av ArcAromas CEPT-teknologi och marknadsorganisation. Styrelsens plan är att nuvarande två VD-ar tar tillsammans med sina ledningsgrupper ett operativt ansvar för att realisera fusionsplanens intäkts- och kostnadssynergier. Det nya Bolaget kommer att få ett nytt namn. Valberedningen baserad på den nya bolagets tre största ägare kommer att föreslå en ny styrelse till kommande årsstämma.

Värderingen av bolagen och deras aktier som fusionsunderlag för sammanslagning av aktierna har noggrant analyserats av Styrelserna, sakkunniga och genom en helt oberoende Fairness Opinion.

Styrelserna är övertygade om att sammanslagningen kommer öka möjligheterna att bygga ett framgångsrikt bolag som kommer få ett affärsmässigt genomslag av våra unika applikationer på en global marknad. Vårt övergripande mål är att skapa ökat aktieägarvärde”, säger Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Ulf Hagman, VD

(+46) 733 – 63 63 80

ulf.hagman@optifreeze.se

Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma

(+46) 708 – 15 09 91

peter.ahlgren@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Categories
Aktuellt Press

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om juiceCEPT Plus

ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 11 som handlar om juiceCEPT® Plus för förlängd hållbarhet.

Sammanfattning av aktieägarbrevet:

 • juiceCEPT Plus är en revolution för superjuicer och en global marknad på flera tusen ODIN, motsvarande över 10 miljarder kronor.
 • Samarbete med stor kinesisk förpackningstillverkare ZhongYa Group kan öppna dörren till kinesisk marknad för superjuicer.
 • juiceCEPT Plus för premiumproducenter kan förbättra vinst med 15 procentenheter.
 • juiceCEPT Plus kan ersätta HPP-behandling (High Pressure Processing), vilket kan ge en årlig marknad över en miljard kronor år 2025.

Ladda ner hela aktieägarbrevet här:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Categories
Aktuellt Press

ArcAroma – Upplagt för händelserikt 2021

ArcAroma har en intressant portfölj av oliveCEPT enheter på plats hos kunder i såväl Europa som i Kina, vilket pekar på att ringarna på vattnet sprids allt snabbare i oliveoljeindustrin kring ArcAromas teknologi och dess fördelar. Även juiceCEPT, med potentiella applikationer inom såväl juiceproduktion som inom mejeriindustrin har potential att etableras hos viktiga kunder under 2021. Vi ser ett motiverat värde på 50 kr per aktie i ArcAroma. Detta baseras på en prognos om en försäljning av 50 CEPT-enheter 2023, med en EBITDA-multipel på 5x samt diskonterat till idag.

Se presentationen från Erik Penser Banks här:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Categories
Aktuellt Press

ArcAroma AB’s nya valberedning

Pressmeddelande 2020-12-30

ArcAroma AB’s valberedning inför årsstämman den 3 juni 2021, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2020, vilket innebär att den har utsetts utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 november 2020. En första avstämning har gjorts per 30 september och denna har, mot bakgrund av ägarförändringar, uppdaterats per 30 november.

Valberedningen består av:

·       Ola Möllerström, representerande Johan Möllerström, JOMBO AB & Stora Eken AB

·       PO Rosenqvist, representerande sig själv & Ironblock AB

·       Christer Jönsson representerande sig själv & Wellenova

Christer Jönsson är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen senast den 3 mars 2021 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till ArcAroma AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

För styrelsen,

Peter Ahlgren, styrelseordförande

peter.ahlgren@arcaroma.com

(+46) 708-150 991

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com  

Categories
Aktuellt Press

Successful evaluation of wineCEPT® at INRAE

Press release 2020-12-30

Scientific literature references have demonstrated that PEF treatment have a significant effect (increase yield, reduce MT, enhance AC, CI and TPI) on the must at e-field 1.2 to 7 kV/cm, treatment time (Tt) of 5 to 25 ms and energy input of 4 to 50 kJ/kg.

Thus during the harvest season of 2020 ArcAroma has established a scientific protocol to test a CEPT® unit model into the site of Peche Rouche at INRAE.

The National Institute for Agricultural Research, Food and Environment (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT) – Centre Occitane Montpellier – France.

The INRAE is one of the most worldwide knowledgeable and respected Institute for oenological applications.

The objective of those trials is to test the impact of pulsed electric fields on extraction, press yields and microbiological concentration in must and relative vinification as quality of finished products.

White winemaking process trials were carried out by a traditional hydraulic soft press from a prominent supplier. Two varieties, Chardonnay and Sauvignon, were compared.

Red wine making process trials were carried on two varieties as Merlot and Syrah through 4 different process as

 • Standard red winemaking process: vatting / alcoholic fermentation / press / malolactic fermentation;
 • Flash release: Flash release (vacuum) / press / liquid phase alcoholic fermentation / malolactic fermentation;
 • Thermo-treatment / alcoholic maceration / press / malolactic fermentation ;
 • Pulsed Electric Fields process:  pump / CEPT device / alcoholic fermentation / press / malolactic fermentation.

For CEPT a commercial unit juiceCEPT® model Thor at 4 KWH was installed during the harvest season setting process parameters at 16 kJ/kg with a throughput of 600 kg/h of must.

Preliminary results have shown how CEPT® could be a reliable technology in wine making. A detailed scientific report will be published at the end of the laboratory analysis.

In general there hasn´t be an impact on sugar concentration, pH, total acidity and nitrogen (slight improvement) but CEPT can increase the total polyphenol index and anthocyanins. The stability studies after six months from bottling will confirm the benefit of such technology on colour improvements and aroma enhancing also comparing varietal with fermentative flavours.

CEPT at the power selected has reduced the microbiological flora, overall acetic bacteria, compare to  lactic bacteria and yeast. By increasing the energy  treatment it is foreseen the possibility to control alcoholic fermentation by a reduced content of added sulphites, thus a more sustainable and ecological oenology.

The next planned step is to seek cooperation with suitable wine producers, for in-depth pilot tests, preferably with a start in the southern hemisphere. Even a wine maker on the Swedish dawning market could be of interest.

For further information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech.

ArcAroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.se.  www.arcaroma.com

Categories
Aktuellt Press

oliveCEPT® evaluation at La Balméenne demonstrates positive impact in production efficiency and improved organoleptic properties of the olive oil produced

Press release 2020-12-28

oliveCEPT® evaluation at La Balméenne demonstrates positive impact in production efficiency and improved organoleptic properties of the olive oil produced.

La Balméenne, a well-established olive oil producer in France, came to an agreement with Innovolta Technologies – ArcAroma´s representative, to install and evaluate an oliveCEPT® THOR unit during current production season. Performance evaluation was supervised by Fabien ARNAUD, General Manager of La Balméenne, and test samples were analysed by LE CENTRE TECHNIQUE DE L’OLIVIER based in Aix-en-Provence which is an IOC approved laboratory under France Olive, the French olive producers association.

Results show an amazing increase of extraction volume by 19.3% at normal malaxation time and 12.5% increase when malaxation time was reduced by half. Quality vs quantity is not a dilemma anymore. oliveCEPT® at La Balméenne improved the organoleptic characteristics of the produced olive oil without sacrificing production volume.The olive oil produced was better in color, fruitness, bitterness and pungency, all very important quality factors, but above all oliveCEPT® demonstrated that it can improve the production process by minimizing malaxation time, and this is a game changer. All results and benefits will be further discussed and evaluated in relation to the upcoming investment plan of La Balméenne for modernizing its olive oil production and increasing its capacity.

“Integrating oliveCEPT® in the initial stage of the process, directly after the crusher, has a number of advantages in terms of the amount of extraction and the quality of the final product. We have reliable results that show just that. Going from a batch process to a continuous production process is truly a game changer and a challenge that oliveCEPT® is ready for”, says Johan Möllerström, CEO of ArcAroma.

La Balméenne (www.labalmeenne.fr) is a high quality French producer of Extra Virgin Olive. The company started its operations in 1925 and is located in Beaumes-de-Venices, Provence.

For further information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech.

ArcAroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.se.  www.arcaroma.com

Categories
Aktuellt Press

ArcAroma förlänger lovande utvärderingsperiod hos ledande mejeri i Sverige

Pressmeddelande 2020-12-18

ArcAroma förlänger lovande utvärderingsperiod hos ledande mejeri i Sverige 

Under sommaren kommunicerade ArcAroma nyheten om ett utvärderingsavtal som tecknats med ett av Sveriges största mejeriföretag, gällande kvalitetsförbättring av vassleprotein med hjälp av en anpassad juiceCEPT®+. Utvärderingsperioden närmar sig nu sitt slut och resultaten är lovande. Mejeriföretaget har nu beslutat att gå från en provisorisk installation till att fullt ut integrera CEPT® i produktionsprocessen för att uppnå ännu högre resultat. Avtalet förlängs därför till slutet av Q1 2021.

”Vi är nöjda med att vi har uppnåt positiva resultat hos kunden och hur vi i denna process har kunnat utveckla vår kammarteknik ytterligare – lärdomar som kommer vara till nytta för oss i våra andra applikationer. Vi utgick ifrån vår produkt juiceCEPT®+ och har stegvis anpassat den för att utveckla den här nya applikationen. Nu ser vi fram emot att ta detta vidare till en fullt integrerad lösning”, säger Johan Möllerström, VD i ArcAroma.

Utvärderingsperioden på mejeriet har lyckats nå en bra reduktion av bakterier genom behandlingen med CEPT® och för att ytterligare effektivisera samt förbättra processen, integreras nu ArcAromas enhet ytterligare i kundens produktionsprocess. Kunden står själv för investeringen i processtyrningen och ArcAroma bidrar med reduktion av hyra för kommande tre månader och anpassning av CEPT®. De förändringar som införs i processen är optimering av flöden, start/stop sekvenser, kylning, samt anpassat program för diskning (CIP).

Mejeriföretaget har efter periodens slut en option att kunna köpa ut juiceCEPT®+ till priset 420 000 EUR, minus betald hyra på 750 000 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se