Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsredogörelse 2014-05-01 – 2015-01-31

Läs hela redogörelsen här

Sammanfattning av Q1 – Q3 2014/2015

Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q3 2014/2015 med jämförelseperiod Q1 – Q3 2013/2014.

• Intäkterna för perioden uppgår till 9 339 977 SEK (1 715 086 SEK)* • Resultatet för perioden uppgår till -91 022 SEK (-3 660 377 SEK) • Likvida medel uppgick till 16 424 325 SEK varav 15 446 691 SEK i räntebärande placering (8 408 495 SEK) • Aktiverade kostnader för perioden uppgår till 3 985 069 SEK • Avskrivningar för perioden uppgår enligt plan till 1 266 741 SEK • Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,01 SEK (-0,49 SEK) • Soliditet 79 % (54 %) Sammanfattning av Q3 – 2014/2015 Följande sammanfattning avser perioden Q3 2014/2015 med jämförelseperiod Q3 2013/2014. • Intäkterna för perioden uppgår till 1 851 036 SEK (72 954 SEK)* • Resultatet för perioden uppgår till -1 113 995 SEK (-2 192 853 SEK) • Vinst per aktie -0,14 SEK (-0,29 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Kommentarer från VD

I halvårsrapporten för tre månaders sedan beskrev jag den stolthet som kollegor och jag kände vid premiärvisningen av bioCEPT® vid gasdagarna i Båstad. Sedan dess har vi besökt tre kontinenter och träffat möjliga kunder, samarbetspartners och distributörer. Marknadsaktiviteterna intensifieras och kontakterna blir allt mera frekventa, intresset är uttalat.

Den positiva ekonomiska trenden kvarstår, såväl resultat som omsättning ökar rejält jämfört med föregående period. För perioden Q1 – Q3 har vi i princip uppnått ett nollresultat. Det är viktigt att ha i minnet att de bioCEPT® system som finns placerade hos kunder finns där under ett ”mjukt” avtal som ger löpande intäkter när vi påvisat effektiviseringsvinsten.

I november genomfördes en företrädesemission som gav ett tillskott om cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen var att finansiera ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt att utforska nya applikationer, processer som redan initierats. Inför emissionen erhölls teckningsförbindelser om cirka 10,6 MSEK. Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till cirka 31,6 MSEK vilket motsvarar en täckningsgrad om cirka 183 %. 99,7 % av aktierna tecknades med företrädesrätt. Mina kollegor och jag är mycket glada och inser att det stora förtroendet förpliktigar.

För drygt ett år sedan påbörjades utvecklingen av bioCEPT®. Tillverkningen av en pilotserie bestående av tre förbehandlingsanläggningar för biogasindustrin initierades. I juni 2014 lyftes den första ut till en biogasanläggning på Gotland, i december 2014 meddelade vi att en bioCEPT® driftsätts på Jordberga, Sveriges största och modernaste biogasanläggning. Den tredje bioCEPT® containern är i princip klar och används nu internt för testning och intrimning av vårt styrsystem innan containern går ut till kund. Utöver detta har två specialanpassade anläggningar tagits fram, den ena driftsätts nu i Klippan, den andra har används i pilottester i en av världens modernaste anläggningar för produktion av olivolja i Spanien.

För några år sedan lärde jag känna en frispråkig och påtagligt karismatisk riskkapitalist från USA. Han var mycket rak och tydlig: det är främst personerna som jag investerar i – inte bara idén. Jag delar hans uppfattning att det är personerna som utgör bolagets fundament. Jag är därför glad att två erfarna medarbetare, som Mattias Lysebring och Fredrik Lundberg, har antagit utmaningen. Vi har lyckats att engagera ytterligare två mycket erfarna personer till AAP. Personer som jag vet kommer att göra skillnad och bidra i arbetet att föra ut CEPT® till en stor väntande marknad.

Mattias Lysebring har rekryterats till bolaget för att ansvara för uppbyggnaden av en global marknads- och försäljningsorganisation direkt under VD och i ett nära samarbete med styrelseordföranden PO Rosenqvist. Mattias har lång och gedigen erfarenhet från företagsledning och internationell marknadsföring och har tidigare arbetat tillsammans med PO Rosenqvist. Mattias har en stor förmåga att driva säljprocesser och tillträder formellt sin nya tjänst i början av april, men har sedan en lång tid tillbaka stiftat bekantskap med Arc Aroma Pure, bland annat deltog han vid Gasdagarna i Båstad 2014. AAP har valt att teckna avtal med olika aktörer som har ett grundmurat gott rykte nationellt och internationellt. Styrelsen har dragit slutsatsen att ett samarbete är mera fruktsamt än att konkurrera. Avståndet till marknaden blir mycket kortare genom att använda den hävstång som en befintlig organisation ger. Mattias kommer att fortsätta på den inslagna linjen och utveckla strategin vidare.

Fredrik Lundberg kommer att leda arbetet med att vidareutveckla Arc Aroma Pures CEPT®-plattform och ska verka direkt under VD. Fredrik är civilingenjör i elektroteknik med inriktning mot regler- och elkraftteknik och han har lång erfarenhet av elektronik- och mjukvaruutveckling. Fredrik har tidigare lett bolaget Flinga Biogas AB. Han börjar sitt arbete på Arc Aroma Pure i början av april.

En av AAPs viktiga samarbetspartners, som sedan många år samarbetat med mig i olika projekt, har drabbats av ekonomiska problem. AAP har därför tagit hem all utveckling och tagit full kontroll över alla konstruktioner och säkerställt att alla underlag finns internt. Engagemanget av Fredrik Lundberg säkerställer att vi har resurserna i huset för att driva alla projekt vidare med fullt fokus. Samtidigt har AAP på olika sätt gett samarbetspartnern stöd, inte minst av personliga skäl, men också för att vi gärna vill fortsätta samarbetet i lämplig form. En komplett produktionsdossier i enlighet med kraven i ISO 9000 har tagits fram, detta är ett omfattande underlag som är viktigt i CE-märkningsprocessen. Samtidigt möjliggör dokumentationen produktion av bioCEPT® containern externt, en process som nu initierats. Det är troligt att extern produktion av den första containern kommer att påbörjas under Q4.

Arc Aroma Pure har medverkat vid introduktionen av intressebolaget OptiFreeze AB (publ) till aktietorget. Även om AAP betraktar OptiFreeze som ”sin bebis” så är detta också en viktig kund. Samarbetet mellan bolagen fördjupas vilket underlättas av att bolagen ligger vägg i vägg med en öppen dör som ”skiljer” verksamheterna åt. OptiFreeze baserar sin spännande och revolutionerande frysteknik på CEPT® -plattformen. OptiFreeze är också en viktig investering. Idag har Bolaget ett aktieinnehav i OptiFreeze med ett marknadsvärde om cirka 25 miljoner kronor.

Under perioden har vi genomfört ett lyckat pilotprojekt i samarbete med en ledande producent av olivolja och vår spanska samarbetspartner. Projektet är ett resultat av försök, möten och en dialog som pågått en längre tid. Vi har visat att såväl kvalitet som mängd olivolja som kan pressas efter en CEPT®-behandling ökar radikalt. Diskussioner om hur CPET® bäst skall introduceras för olivoljeproduktion pågår med våra spanska partners. Ytterligare lovande koncept inom andra applikationsområden finns i pipeline.

Under januari besökte ordf. PO Rosenqvist och jag Bilbao, tillsammans med TasNord har vi lagt grunden till ett samarbete med AZTI Tecnalia, Spaniens ledande forskningsinstitut inom ”marine and food”, ”in the context of sustainable”. I ett samarbete skall parterna utveckla utrustning och metoder baserade på CEPT® teknologin samt att hjälpa tilltänkta kunder med utvärdering och beslutsunderlag.

Arc Aroma Pures ekonomiska ställning är god med en kassa på ca 16,5 MSEK och i princip ett nollresultat för perioden Q1 – Q3. Detta betyder att vi har tillräckligt kapital att ytterligare öka tempo, fokusera på marknad parallellt med att nya applikationer för CEPT® -plattformen utforskas. Vi har nya idéer som vi vill patentera och utforska närmare. Allt detta kräver resurser och kapital som nu tillförts.

Projektet att certifiera hygCEPT® kommer att inledas inom kort. hygCEPT® är förövrigt är numera ett registrerat varumärke som AAP äger. För att genomföra projektet med hög vetenskaplig kvalitet har vi ett avtal med ett externt laboratorium och med företrädare för akademin. Vi kommer under 12-15 månader att studera teknikens potential för avdödning av skadliga mikroorganismer. Dokumentationen som kommer ur projektet skall användas som underlag i det regulatoriska arbetet att certifiera hygCEPT® som ett energieffektivt alternativ vid hygienisering. Styrelsen bedömer att marknaden för hygCEPT® är ännu större än den för bioCEPT® varför ett lyckat projekt kommer att ge bolaget en ytterligare stärkt produktbas som leverantör inte endast till biogas och avloppsreningsindustrin utan även till andra segment där en energieffektiv metod är efterfrågad.

Vi befinner oss fortfarande i den spännande fasen i gränslandet mellan utveckling och marknad. Ytterligare steg mot marknaden har tagits och bolaget har rustat för det som komma skall. Visst är det en utmaning att byta fokus från utveckling och forskning till tillverkning och marknadsföring, men med en bra plan, rätt personal, rätt infrastruktur och rätt inställning så är det möjligt. Styrelsen konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan, sammantaget ligger vi före plan ekonomiskt och på marknaden. Majoritets och huvudägarna har, utan krav från extern part, undertecknat ett förlängt lock-up avtal som bekräftar det gemensamma och långsiktiga engagemanget i bolaget.

Lund 2015-03-20 Pär Henriksson, VD

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se