Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kvartalsrapport 2012-11-01 – 2013-01-31

Sammanfattning av kvartalsrapporten

• Intäkterna för perioden uppgår till 150000 SEK (1 259 997 SEK), de ackumulerade intäkterna för perioden maj 2012 – januari 2013 (9 mån) uppgår till 649 998 SEK (2 259 998 SEK) • Resultatet för perioden Q3 uppgår till -725 799 SEK (145 752 SEK), det ackumulerade resultatet för perioden maj 2012 – januari 2013 (9 mån) uppgår till -1 552 060 SEK (477 284 SEK)

Viktiga händelser under perioden Q3

• Bolaget har genomfört ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av en emission av högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2012/2015 med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget. Optionerna erbjuds ledande befattningshavare och för bolaget viktiga samarbetspartners.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bolaget har genomfört en nyemission om 5 miljoner SEK. Emissionen blev övertecknad med cirka 50 %. Ungefär 200 nya aktieägare har tecknat aktier i bolaget.

• Arc Aroma Pure har begärt listning på Aktietorget, vilken också har beviljats. Den första handelsdagen kommer enligt planen att bli den 3:e april.

• Bolaget har driftsatt en ny interaktiv hemsida som glädjande nog har fått ett mycket positivt mottagande. Arc Aroma Pure har som avsikt att använda hemsidan i kommunikationen med såväl aktieägare som övriga intressenter och allmänheten. www.arcaromapure.se

• Bolaget har nyligen avslutat ett storskaligt försök där substrat (biomassa) för biogastillverkning har behandlats med vår CEPT® pilot inför rötning i biogasanläggningen. Resultatet utföll med mycket tillfredställande resultat.

• Framtagandet av den första pilotanläggningen (nollserie) för att industriellt behandla biogasmassa har påbörjats och beräknas vara klar under innevarande kalenderår.

• Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med en global aktör inom vattenrening med målet att introducera CEPT®- tekniken i deras produkter. I nuläget arbetar vi tillsammans med nämnda aktör på olika avtal för att reglera det framtida samarbetet.

Kommentarer från VD

 Arc Aroma Pure har nyligen genomfört en lyckad nyemission. Vi som hade nöjet att åka runt och presentera bolaget fick träffa befintliga och nya aktieägare. Våra presentationer, vår nya hemsida och dokumentationen har fått ett mycket positivt mottagande vilket naturligtvis glädjer både mig och mina medarbetare.

Arc Aroma Pure AB och mina medarbetare står nu väl rustade för att ta flera år av forskning och utveckling till att i första hand slutföra arbetet med att bygga en första industriell produkt – Förbehandlingslinje för biomassa baserad på CEPT®- plattformen. Vi rekryterar för närvarande nya medarbetare för att bygga en industriellt fungerande produkt.

Arc Aroma Pure har i samarbete med slutanvändare och biogasexperter genomfört olika försök och utvecklingsinsatser som lett fram till en storskalig pilotanläggning för förbehandling av biogassubstrat. Pilotanläggningen finns idag installerad vid en befintlig biogasanläggning som samägs av E.ON Sverige AB och privata aktörer. Dessa storskaliga tester fortsätter under våren men har redan i dagsläget visat på goda resultat. De resultat som vi kan visa kommer att vara viktiga i vår kommande marknadsföring, försäljning och kontakter med olika intressenter. Vi har noterat att det finns många som är skeptiska mot de mycket goda resultaten, vilket jag kan förstå. Jag är inte överraskad då detta är ett känt problem för företag som ligger i utvecklingens absoluta framkant.

Det är en mycket spännande framtid som Arc Aroma Pure AB har framför sig. Vi ser ett antal olika områden där CEPT®- tekniken kan komma till stor nytta. I stora delar av världen ökar exempelvis behovet av en energieffektiv och skalbar vattenreningsmetod. Även hygienisering av livsmedel, ballastvatten och bortskaffning av animaliska biprodukter är av stort intresse. Dock anser styrelsen att det är av högsta vikt att vi fokusera våra krafter så att vi kan färdigställa CEPT®- plattformen för biogasindustrin. Därefter kommer styrelsen att fatta strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede.

Avlämnade av delårsrapport   Lund den 28 mars 2013 Arc Aroma Pure AB (publ) Styrelsen /P.O Rosenqvist VD Läs hela rapporten här.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se