Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

God finansiell ställning och leverans av ett flertal oliveCEPT®

Sammanfattning av tredje kvartalet jul-sep 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2,8 MSEK (2,8).
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,4 MSEK (-5,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-9,2).
 • Totalresultatet uppgick till -8,9 MSEK (-12,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,64 SEK (-0,81).

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser augusti – oktober 2019.

Sammanfattning av första halvåret jan-sep 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8,0 MSEK (10,5).
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -15,4 MSEK (-12,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -23,7 MSEK (-18,9).
 • Totalresultatet uppgick till -18,5 MSEK (-18,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,93 SEK (-1,72).

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser februari – oktober 2019.

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ArcAroma tecknade köpeavtal med Oleificio Conti för en oliveCEPT® THOR-enhet.
 • ArcAroma ändrade enligt beslut på årsstämman till ett aktieslag och noterade samtliga aktier.Bolaget kommer därmed framöver endast ha ett aktieslag, där alla aktier har lika stort röstvärde.
 • Grekiska Agioi Apostolois olivoljeanläggning har skrivit ett hyresavtal för att ytterligare utvärdera en oliveCEPT®-enhet och med option att köpa enheten efter ett år.
 • ArcAroma avslutade korttidspermittering som infördes den 6 april av all svensk personal för att anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget på grund av Coronapandemins negativa påverkan på affärsmöjligheterna. 
 • ArcAroma, som har varit medgrundare och största ägare i OptiFreeze AB, valde av strategiska skäl att sälja samtliga aktier i OptiFreeze AB för att frigöra kapital för nya affärsmöjligheter inom FoodTech. Totalt frigjordes 34 MSEK efter att alla krediter lösts.
 • ArcAroma har tecknat ett utvärderingskontrakt med en av världens största producenter av äppeljuice i Polen. Kontraktet gäller utvärdering av juiceCEPT® vid behandling av morötter med målsättningen att öka extraktionen av betakaroten och samtidigt förbättra de sensoriska kvalitetsegenskaperna.
 • Accademia Olearia, en väletablerad olivoljeanläggning på Sardinien, utvärderar oliveCEPT® med ett ordervärde förutsatt verifiering på 140 000 euro. OliveCEPT®-enheten installeras i oktober.
 • ArcAromas personal/nyckelpersoner och styrelse förvärvade teckningsoptioner. Teckningstiden avslutades den 15 september. Styrelse och personal tecknade totalt 701 000 optioner för priset 0,38 kr per option.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ArcAroma tecknade det första avtalet i Portugal med olivoljeproducenten Fio Dourado gällande leverans och installation av två oliveCEPT®-enheter.
 • One & Olive, en väletablerad olivoljeproducent i Grekland, har tecknat ett utvärderingsavtal med ArcAroma om att installera två oliveCEPT® ODIN-enheter. Om testresultaten från olivoljesäsongen är framgångsrika är målet att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter från ArcAroma.
 • Johan Möllerström, VD i ArcAroma, förvärvade via bolag 1 700 000 aktier i ArcAroma av PL Holding AB vilket motsvarar 13,7 procent. Grundaren Pär Henriksson är huvudägare i PL Holding och innehar totalt efter transaktionen, privat och via PL Holding, 621 400 aktier vilket motsvarar 5,0 procent och gör honom till näst största ägare.
 • Dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020.
 • ArcAroma har förlängt ett befintligt utvärderingsavtal om oliveCEPT® med en av de ledande olivoljeproducenterna i Kina. På grund av kundens nyligen gjorda justeringar i produktionslinjen påbörjas nu en ny utvärdering.
 • ArcAroma inledde utvärdering av totalt 15 oliveCEPT® hos kunder under olivsäsongen 2020.
 • ArcAromas utvärdering av juiceCEPT® hos en global juiceproducent i Polen som ordertecknades enligt ovan, senarelades med anledning av ökning av Covid-19 i Europa.

Finansiell översikt

Koncern

  Juli-september 2020 3 mån Augusti-oktober 2019 3 mån Januari-september 2020 9 mån Februari-oktober 2019 9 mån Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 2,8 2,8 8,0 10,5 9,4
EBITDA, MSEK -5,4 -5,6 -15,4 -12,6 -13,2
Resultat efter finansnetto, MSEK -8,0 -9,2 -23,7 -18,9 -20,7
Totalresultat, MSEK -8,9 -12,2 -18,5 -18,9 -14,6
Resultat per aktie -0,64 -0,81 -1,93 -1,72 -1,82

Moderbolag

  Juli-september 2020 3 mån Augusti-oktober 2019 3 mån Januari-september 2020 9 mån Februari-oktober 2019 9 mån Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 2,5 2,8 7,9 10,6 10,5
EBITDA, MSEK -5,5 -5,1 -15,2 -11,1 -10,6
Resultat efter finansnetto, MSEK 30,4 -8,7 15,2 -18,3 -18,0
Totalresultat, MSEK 30,4 -8,7 15,2 -18,9 -19,9
Resultat per aktie 2,45 -0,77 1,24 -1,72 -1,75

VD har ordet

”ArcAroma har en god finansiell ställning och är väl förberedda på att agera utifrån en fortsatt osäker marknad – vi har lyckats leverera oliveCEPT® enligt plan.”

Under det tredje kvartalet arbetade vi hårt för att utveckla våra affärsmöjligheter och återupprätta ett flertal diskussioner med kunder som skjutits framåt på grund av pandemin. Samtidigt slog den andra vågen av pandemin till vilket oundvikligen påverkar vår bearbetning av marknaden. Trots att vi har förberett oss väl för detta scenario konstaterar jag att det innebär ytterligare utmaningar. En viktig del i förberedelserna har handlat om att förstärka vår kassa. Vi har realiserat vårt innehav i OptiFreeze och därmed frigjort 34 Mkr efter att alla krediter är lösta. Vår bedömning är att kassatillskottet tillsammans med befintliga kundfordringar och en konservativ bedömning av förväntade betalningar från nya order innebär att vi med marginal är fullt finansierade längre än två år framåt.

Trots osäkra tider och ett pressat läge för bolaget har vi ett flertal maskiner installerade hos kunder för utvärdering. 15 stycken oliveCEPT® kommer att startas upp i samband med att olivsäsongen sätter igång, varav 13 enheter runt Medelhavet och 2 maskiner är på plats i Kina. Därutöver utvärderas en maskin för vassleprotein hos ett ledande mejeri i Sverige och en annan maskin för extraktion av juice hos en global producent i Polen. Vi har en god finansiell ställning och har kunnat självfinansiera ett stort antal maskiner för utvärderingsprojekt. Målsättningen är att de flesta av dessa kommer att bidra positivt till kassaflödet 2021. Vi har under perioden ansökt om korttidspermitterings- och omställningsstöd på 2 MSEK som har beviljats och betalats ut i november.

Vårt Biolab i Lund är i många fall en viktig komponent i vårt försäljningsarbete. Vi utför verklighetstrogna försök med kundens råvaror och kan identifiera vilka processfördelar vi kan förvänta oss i industriell skala hos kunden. Vårt projekt med vassleprotein är ett bra exempel på detta. Från att ha testats i biolabbet utvärderades sedan teknologin och olika processparametrar hos kund i deras produktionslinje sedan i början av juli. Vår bedömning är att vi kommer att nå kundens krav under december vilket skapar tydliga kvalitetsförbättringar på vassleproteinet som möjliggör en större ekonomisk nytta för kunden. Vassle protein är ett nytt potentiellt applikationsområde för vårt nya system dairyCEPT.

Applikationen wineCEPT® har under perioden utvärderats hos vininstitutet INRA i Montpellier, som är ett av de mest kända vininstituten i Frankrike. I utvärderingen användes druvorna Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc och Chardonnay och vi räknar med att få den första rapporten i slutet av november. Den slutgiltiga rapporten kommer under våren 2021.

Det affärsområde som vi har mest marknadsaktiviteter inom är oliveCEPT®, där vi har ett stort antal maskiner hos kunder för utvärdering samt ett ökat antal nya kontakter och diskussioner trots svårigheter på grund av pandemin. Nyckeln till framgången är vår lokala närvaro i Medelhavsområdet med såväl egna resurser som vårt etablerade nätverk i regionen. Under kvartalet har vi fått en ny kund i Portugal och har installerat två maskiner som kommer arbeta parallellt i en större produktionslinje. Utvärderingen ger möjlighet till framtida hyresinkomster. Portugal är en mycket intressant marknad och vi ser goda affärsmöjligheter och därmed få viktiga referenser. Bland annat har vi påbörjat en dialog med en av Europas största olivoljeproducenter.

Spanien har drabbats hårdast av våra marknader av pandemin. Vi har därför placerat om nästan alla våra utvärderings maskiner i landet till andra länder som exempelvis Portugal och Italien.

Vi jobbar just nu intensivt med att optimera oliveCEPT´s prestation i kunders produktionslinjer genom att placera vår enhet före malaxering, istället för efter, vilket ger klara fördelar såsom extraktionsökning, ökad generell processeffektivitet och förbättrad produktkvalitet. Genom att göra detta uppnår vi mellan 5 och 10 procent ökad olivoljevolym med samma mängd råvara, ökad polyfenolhalt, bättre färgintensitet och ökat vitamininnehåll.

Vi är glada över att vi äntligen har ökat antalet utvärderingar av oliveCEPT® i Italien. Vi har en enhet på Sardinien, en installation i Puglia samt en ominstallation hos Oleificio Conti, vår första referens i Italien, där vi nu placerar om enheten till före malaxering för att öka effektiviteten. De största framgångarna har vi haft i Grekland. Här samarbetar vi bland annat med One & Olive som är en av Greklands främsta olivoljeproducenter. Vi behandlar olivpastan före malaxering och målet är att uppnå alla de fördelar oliveCEPT® skapar. På Kreta har vi tre maskiner och på det grekiska fastlandet tre maskiner precis uppstartade som ska slutverifieras och vi räknar med order från kunderna. Olivoljemarknaden växer världen över och nya länder vill öka sina volymer och man har tydliga exportambitioner. Intresset för i en hälsosam kosthållning för ett långt och hälsosamt liv ökar efterfrågan för olivolja.

Under kvartalet har vi ökat vår aktivitet i Kina då resande och besök hos kunder nu är möjliga. Där är nu två oliveCEPT® installerade. Det ökar våra möjligheter till goda referenser på en växande olivoljemarknad. Det har planterats olivträd motsvarande ytan i Andalusien som producerar ca. en tredjedel av Spaniens totala produktion och det säger en del om ambitionsnivån i Kina. Man räknar med att dessa plantager kommer leverera oliver om 2-3 år.

Även dryckesindustrin är högst intressant för oss i Kina och vi arbetar med våra lokala resurser för att skapa nya kontaktytor. Vi har redan fått kontakt med några av de största etablerade bolagen för processutrustning och även slutkunder inom dryckesindustrin.

Den delen av vår verksamhet som har drabbats hårdast av pandemin är juiceCEPT® och vi ser att mindre och exklusiva juiceproducenter har en vikande försäljning. Folk besöker butiker i mindre utsträckning och kort hållbarhet innebär då en risk för sämre försäljning och för kassationer. Vi har därför förbättrat vårt erbjudande med juiceCEPT+ för ESL, Extended Shelf Life och kan nu erbjuda marknaden upp till 28 dagars hållbarhet för färskpressade juicer från tidigare 14 dagar, som redan det var en fördubbling. Marknaden bearbetas genom en intensifierad marknadskampanj via vår inbound marketing för att nå ut med våra betydande fördelar. Vi har också skapat nya försäljningskanaler både i England och Tyskland genom nya partners. Vi bygger upp kvalificerade leads och inleder dialog som ger oss bra förutsättningar att snabbt återuppta försäljningsarbetet ute hos kund förhoppningsvis i början av 2021.

Med en modern och effektiv digital marknadskommunikation kan vi trots omständigheterna marknadsföra våra system direkt till kund. Vår finansiella styrka möjliggör att vi kan ha 18 enheter ute i marknaden för utvärdering vilket skapar goda förutsättningar för framtida intäkter under första halvan av 2021. Vår lista på ytterligare affärsmöjligheter växer i en ökande takt. Våra produkter ligger helt rätt i tiden där processeffektivitet och förhöjd produktkvalitet efterfrågas. Samhällsdebatten kring hälsa och företagens ambitioner i hållbarhetsfrågor har aldrig varit starkare. Jag är övertygad om att vi kommer se en tydlig tillväxt för ArcAroma under 2021.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2020 klockan 08:30 CET.

Ladda ner hela Delårsrapporten januari-september 2020 här:

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se