Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019 (8 månader)

ARCAROMA – november-december 2019

STARK ORDERINGÅNG FÖR OLIVECEPT® OCH ÖKAT MARKNADSINTRESSE FÖR JUICECEPT®.

Sammanfattning av perioden november-december 2019*

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4,9 (3,4) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,2 (-4,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 (-4,6) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 1,0 (-9,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,44 (-0,48) SEK.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser november 2018-januari 2019

Sammanfattning av perioden maj – december 2019*

  • Rörelsens intäkter uppgick till 9,4 (13,9) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -13,2 (-15,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -20,7 (-16,3) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till -14,6 (8,7) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –1,82 (-1,72) SEK.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser maj 2018-april 2019

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden november-december 2019

 ArcAroma har inlett metodutveckling av CEPT® för havredryck. Bolaget har tecknat avtal med Ceraliq AB om utveckling av framtida ny applikation inom hälsodrycker baserat på havre.
 Efter framgångsrikt genomförd processverifiering av oliveCEPT® på den spanska kunden Campoenguera’s maskin så har försäljningskontrakt tecknats med kunden.
 ArcAroma har fått en förfrågan från Olives de Nyons/Vignolis, som är en större väletablerad fransk olivoljeproducent gällande oliveCEPT® för en demonstration och produktion med de lokala olivsorterna. Detta är vår första installation i Frankrike.
 ArcAroma har erhållit patent i Japan avseende Bolagets kombinationsansökan. Tekniken är applicerbar inom flera områden såsom vattenrening, biogaseffektivisering och ballastvattenbehandling. CEPT®-plattformen ger en ökad effektivitet i den tillhörande biologiska processen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Processverifiering av oliveCEPT® hos en kund i Grekland visar på en extraktionsökning på ca. 10% i kombination med en halverad extraktionstid. Detta ger en fördelaktig kundnytta både i termer av ekonomi och produktkvalité.

Finansiell översikt

Koncern

  2019-11-01
2019-12-31
2 mån
2018-11-01
2019-01-31
3 mån
2019-05-01
2019-12-31
8 mån
2018-05-01
2019-04-30
12 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 4,9 3,4   9,4 13,9
EBITDA, MSEK -3,2 -4,2 -13,2 -15,3
Resultat efter finansnetto, MSEK -5,0 -4,6 -20,7 -16,3
Totalresultat, MSEK 1,0 -9,9 -14,6 -8,7
Resultat per aktie -0,44 -0,48 -1,82 -1,72

Moderbolag

  2019-11-01
2019-12-31
2 mån
2018-11-01
2019-01-31
3 mån
2019-05-01
2019-12-31
8 mån
2018-05-01
2019-04-30
12 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 5,9 3,3 10,5 14,1
EBITDA, MSEK -1,5 -4,1 -10,6 -13,9
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,2 -4,4 -18,0 -15,9
Totalresultat, MSEK -5,1 -4,4 -19,9 -16,4
Resultat per aktie -0,45 -0,46 -1,75 -1,74

VD HAR ORDET

”Stark orderingång för oliveCEPT® och ökat marknadsintresse för juiceCEPT®”.

När vi summerar 2019 ser vi tydligt att vår marknadsbearbetning av olivmarknaden har gett goda resultat. Vi har fått order kopplat med processverifiering på 14 oliveCEPT® i fyra länder kring Medelhavet. Marocko och Tunisien har utmärkt sig som två länder med stora ambitioner att utveckla sin olivproduktion. Man siktar på premiumprodukter från egna odlingar för exportförsäljning. Tunisien är redan den näst största producenten runt Medelhavet efter Spanien. Vi ser fram emot att intensifiera bearbetningen av dessa två länders marknader inför nästa olivsäsong.

Den första ordern från Marocko kom från Atlas Olive Oil som tydligt kunnat verifiera de processdata och kundfördelar som sattes upp som mål. Vi har också med assistans av vår partner OLIOtech på grekiska fastlandet fått bekräftelse från ett flertal producenter att vi uppfyller och i vissa fall överträffar de efterfrågade processförbättringarna.

Vi har erhållit ytterligare en offertförfrågan från en av dessa producenter som vid order då kommer ha två oliveCEPT® i sin produktion. En utvärdering i Frankrike påbörjades under hösten men avslutades då kvalitén på oliverna från en sen skörd inte gav representativa resultat. Vi kan konstatera att hittills har alla potentiella kunder önskat genomföra en processverifiering av oliveCEPT® installerad i sin specifika produktionslinje och med sina egna oliver. Detta innebär att vi har flera pågående processverifieringar och att det blir en ledtid innan ”order för utvärdering” övergår till accepterad installation med betalning.

Genom att erhålla installationsreferenser med verifierade processdata samt vetenskapliga rapporter från två välrenommerade utvärderingsinstitut får vi ett viktigt säljverktyg som medför en enklare och snabbare försäljningsprocess. Det är värt att notera att råvarorna är organiska och har inte helt likartade egenskaper mellan olika producenter och över skördesäsongen. Detta ställer krav på vår förmåga till anpassad processoptimering för varje kunds situation. Vårt Bioprocesslabb är en viktig komponent i detta arbete. Vi har sedan några år byggt en erfarenhetsdatabas för just optimering som kan utföras av vår personal och från Lund. På sikt har vi som målsättning att vi sälja tjänster från denna databas.

I strävan att uppnå de processdata vi utlovar så optimerar vi också i kundens befintliga processlinje. Vi har både i Kina och i Grekland ökat extraktionen som normalt ligger på runt 5% till runt 10%. Dessutom har extraktionstiden halverats vilket ökar produktionskapaciteten. Vi ser också förbättringar för mängden poly fenoler och vitaminer samt bättre färg. Samtliga förbättringar förbättrar kundens investeringskalkyl och ökar den ekonomiska kundnyttan. Nu när olivsäsongen är slut är det angeläget att genomförda tester resulterar i bekräftade order och få betalt. Sen har vi totalt 15 000 linjer runt Medelhavet och vår första målgrupp är ca 4 500 linjer där vi menar att en oliveCEPT® ger önskad kundnytta för att motivera att lägga en order.

Applikationen juiceCEPT® utvecklas enligt vår initiala plan. Kiviks Musteri har fått ökad extraktion för äpplen. Danska Frankly har uppnått sina krav på bättre hållbarhet och förbättrad smak och färg för olika typer av färskpressade juicer. Kunden har också en önskan att deras shot-sortiment skall ingå i kontraktet och vi arbetar med att tillgodose detta. Franklys krav på processdata och kundfördelar är i stort sett samma som för andra färskjuiceproducenter. Marknadsbearbetningen görs främst i Norden, Tyskland, Benelux, Polen och Frankrike. Denna bearbetning har till exempel efter ett gediget utvärderingsarbete med färskpressad morotsjuice resulterat i en ny affärsmöjlighet. Kundens krav är uppnådda och vi har inlett diskussioner kring ett kommersiellt avtal. I samband med denna potentiella affär och dess storlek har vi tecknat en garantilimit för kontraktsgarantier hos Sparbanken Skåne.

Under hösten etablerades ArcAroma Asia Ltd i Hong Kong som förvärvat ArcAroma Shanghai Ltd i Shanghai. Båda bolagen ägs till lika delar av ArcAroma AA och kinesiska WISER. WISER skall under 30 månader vara engagerade som partner i det samägda bolaget. Efter samarbetsperioden kommer båda bolagen vara helägda av ArcAroma. Första utvärderingen har gjorts i ett av Kinas viktigaste olivdistrikt. Förväntade kundfördelar är uppfyllda och vi kommer att inleda diskussioner om kundens köp av en oliveCEPT®. Parallellt med bearbetningen av olivbranschen är nästa insats mot juiceindustrin och främst det snabbväxande premium segmentet där förlängd hållbarhet är främsta mål. Vi har också intresse från några av de stora väletablerade förpackningsleverantörerna att bidra med teknik för nya innovativa juicekoncept som kan stimulera deras försäljning av förpackningar. Vår teknik passar den allmänna kinesiska strävan att införa nya tekniker för nya applikationer och gärna för premiumprodukter.

Utvärderingen av dynaCEPT® som är en del av vårt affärsområde CleanTech påbörjades i slutet av januari i år hos avloppsreningsverken Århus vand och VASYD, Källby. Analys av resultaten görs löpande och utvärderas i vårt eget Bioprocesslabb. Det nyligen kommunicerade godkännandet av vårt metodpatent för en kombination av dynaCEPT® och en avskiljningsteknologi skapar en framtida möjlighet i marknaden för avloppsvattenrening. Vi ser en speciell fördel för denna metod för reningsverk att kunna öka kapaciteten och effektiviteten genom att komplettera med vår teknik. Denna produkt kommer att säljas som ”retrofit” vilket tar sikte på kortare ledtider för order.

Inom affärsområdet FoodTech undertecknades ett avtal med Cerealiq AB att utveckla nya ännu hälsosammare havredrycker. Arbetet påbörjas i mars tillsammans Cerealiq som har både viktig kompetens och branscherfarenhet. Utveckling och utvärdering kommer göras i vårt Bioprocesslabb. Detta är ännu ett bevis på skalbarheten i bolagets teknologi som öppnar upp för nya applikationer med stor marknadspotential. Detta är ännu ett exempel på ArcAromas bidrag till en mer hållbar livsmedelsproduktion kopplat med ökad produktkvalitet. Affärsområdet FoodTech innehåller inledningsvis applikationerna oliveCEPT® och juiceCEPT®.

ArcAromas innehav i Optifreeze, som nu går in i en kommersiell fas, utvecklas väl. ArcAroma är både stor aktieägare och produktleverantör av OptiCept Generator. Bolagets fokus mot segmentet växtförädling för sticklingar, snittblommor och skogsplantor intensifieras. Samarbetet med en av världens största aktörer i branschen, växtförädlingsbolaget Syngenta borgar för att marknadspotentialen kommer bearbetas på effektivaste sätt. Åter har vi en dimension av hållbarhet då betydligt färre kassationer av de behandlade produkterna behöver göras. Marknadsvärdet på ArcAromas innehav i OptiFreeze har utvecklats från ca 38 MSEK vid årsskiftet till ca 60 MSEK den 5 februari 2020.

Vår högsta prioritet är nu att realisera orderstocken med maskiner i processverifiering till försäljning med marknadsmässiga betalningsvillkor. Omsättningen för perioden november-december uppgick till ca 5 MSEK och vid räkenskapsårets utgång har bolaget en orderstock med maskiner för uppstart och processverifiering på 18 MSEK varav vi räknar med betalningar 2020 på 15 MSEK För att accelerera hela vår verksamhet måste vår egen organisation fortsätta att utvecklas inom affärsmanskap och processkunnande. Distributörerna har en viktig roll att i realiserandet av affärsmöjligheterna.

Inför 2020 har vi fastställt två olika affärsmodeller innebärande köp eller leasing av våra produkter. Ambitionen är att koppla avtalen till ett service- och supportkontrakt för att generera repetitiva intäkter under maskinens livstid. Vi kan också erbjuda kunden kontraktsgarantier när större affärer blir aktuella. Ett förbättrat och uthålligt kassaflöde är av högsta prioritet för ArcAroma.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, +46 (0)768 868 178,

Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2020 klockan 08:30 CET.

Ladda ner Bokslutskommuniké här:

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se