Categories
Aktuellt Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar

ArcAroma offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar Den 8 mars 2019 godkände den extra bolagsstämman i Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, (”ArcAroma” eller ”Bolaget”) styrelsens beslut att genomföra en nyemission om högst [1 604 780] aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ArcAroma cirka 38,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 32,7 MSEK, motsvarande 85 procent av emissionen. På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 400 000 aktier av serie B motsvarande ytterligare högst 9,6 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen. – Med nyemissionen säkerställer vi en accelererad marknadsbearbetning och befäster vår position inom våra prioriterade applikationsområden, där vi ser en stor potential. Vår ambition är att etablera ArcAroma som en stark samarbetspartner för våra kunder på global nivå genom att fortsätta utveckla vår organisation inom såväl R&D som marknad och försäljning, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure AB. Offentliggörande av prospekt Styrelsen i ArcAroma har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 13 mars 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet, med fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.arcaroma.com) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från 19 mars på Bolagets webbplats (www.arcaroma.com) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se). Tidplan för Företrädesemissionen 19 mars – 2 april 2019                      Teckningsperiod 19 – 29 mars 2019                            Handel i teckningsrätter 5 april 2019                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen Omkring vecka 17                             Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket Investerarträffar Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Johan Möllerström Bolagets verksamhet och framtidsplaner på Aktiespararnas aktiedag i Stockholm den 19 mars samt hos Erik Penser Bank AB på Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm den 26 mars 2019 klockan 12:00. Anmälan till Aktiespararnas aktiedag sker på Aktiespararnas hemsida och Anmälan till presentation hos Erik Penser Bank AB ska ske via e-post till seminarium@penser.se. Lunch serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade. Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Morris AB är legal rådgivare till ArcAroma i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78 Certified Adviser Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Dokument att ladda ner: 


Arc Aroma Pure AB (publ)-556586-1985 Arc Aroma Pure AB (publ)-556586-1985 Folder Arc Aroma Pure AB – Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter Arc Aroma Pure AB – Särskild anmälningssedel  

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se