Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2018/2019

Delårsrapport Q3

1 November 2018 – 31 januari 2019

10 oliveCEPT® i daglig drift på fyra marknader runt Medelhavet och juiceCEPT® är klar för marknadslansering

Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3,4 (4,8) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,2 (-4,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till –4,6 (-2,1) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till -9,9 (-2,1) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,04 (-0,24) SEK.
Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

ArcAroma har sålt en optiCEPT® generator till OptiFreeze AB. Generatorn ingick i en leverans till slutkund i januari 2019. ArcAroma har färdigställt utvecklingen av en förbättrad CEPT® generator som har en fördubblad kapacitet. Den nya designen innehåller också en innovativ  tredimensionell behandlingskammare. En sådan högpresterande oliveCEPT® maskin har testats hos en kund i Spanien. ArcAroma har levererat en oliveCEPT® maskin till Symbionova Solutions – ArcAromas strategiska partner och distributör i Marocko. Maskinen har demonstrerats på mässan Le Salon national de l´olivier som avlutades den 1 December 2018. AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB  att det första nationella patentet för bolagets senaste patentfamilj nu är beviljat. Ryssland har som första land godkänt vår kombinationsansökan som är applicerbar inom flera områden som vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling, m. fl. Den nya patentfamiljen beskriver hur olika biologiska partiklar effektivt selekteras ur ett flöde inför en behandling med CEPT® plattformen. Arc Aroma Pures styrelse har beslutat att genomföra en kvittningsemission där ett lån på 6 859 742 kr regleras genom en riktad nyemission av 184 657 B-aktier. En tredjeparts utvärdering av oliveCEPT® har genomförts i Marocko av Professor Abderraouf El Antari med ArcAromas strategiska partner Symbionova Solutions på Sabagro’s anläggningar i Marrakesh. Resultaten bekräftar en yield-ökning på 6,6 procent vid industriell produktion genom användande av ArcAroma’s Pulse Elelectric processing (PEF) ArcAroma har genomfört ett industriellt industriellt pilotprojekt med nya produkten juiceCEPT® tillsammans med en utvald kund. Projektets mål uppfylldes av utrustningen. Pilotprojektet påvisade en ökad juicevolym i industriell produktion samt upplevda förbättringar i form av smak, doft, struktur och färg. Detta innebär att ArcAroma förstärker affärsområdet Food med produkten juiceCEPT®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ArcAromas styrelse har beslutat, villkorat av en extra Bolagsstämmas godkännande,  om företrädesemission om 38,5 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om 9,6 MSEK. Den extra Bolagsstämman kommer att hållas den 8 mars 2019.

Finansiell översikt

Koncern

Nov-Jan 2018/2019 Nov-Jan 2017/2018 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 3,4 4,8 3,4
EBITDA, MSEK -4,2 -4,1 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,6 -2,1 11,5
Totalresultat, MSEK -9,9 -2,1 3,9
Resultat per aktie -1,04 -0,24 0,44

Moderbolag

Nov-Jan 2018/2019 Nov-Jan 2017/2018 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 3,3 4,8 3,3
EBITDA, MSEK -4,1 -4,0 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,4 -2,1 -13,8
Totalresultat, MSEK -4,4 -2,1 -14,0
Resultat per aktie -0,46 -0,23 -1,58
Rörelsens intäkter Koncern och moderbolag Rörelsens intäkter i koncern under kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (4,8)  och i moderbolag till 3,3 MSEK (4,8). Merparten, 1,8 MSEK (2,4) utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter. Under kvartalet har intäkter från installerade maskiner redovisats med 1 MSEK (0) i koncern och i moderbolag med 0,9 MSEK (0). Under kvartalet har redovisats försäljningsintäkter  av en såld maskin till Optifreeze samt intäkter på tre uthyrda oliveCEPT®-maskiner installerade i november i Italien och Marocko. Under kvartal 4 förväntas intäkter från försäljning och uthyrning av de övriga kontrakterade oliveCEPT®-maskinerna i Italien, Spanien och på Kreta. Resultat Koncern Resultat efter finansnetto uppgick under kvartalet till  -4,6 MSEK (-2,1).  Omvärderingen av innehavet i Optifreeze till verkligt värde har under kvartalet belastat övrigt totalresultat med 5,4 MSEK (0). Koncern och moderbolag I resultatet under kvartalet i föregående år ingår en positiv finansiell intäkt på 2,3 MSEK som efter ändrad  tolkning av IFRS senare i Årsbokslutet bokades direkt mot eget kapital. Bolagets högsta prioritet är och har varit att få produkten klar för kommersialisering. Strategin har inneburit höga kostnader för utveckling av applikationerna och få dessa klara för skarpa order. Resultat per aktie Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Kassaflöde Koncern och moderbolag Under kvartalet har koncernen tillförts 1,6 MSEK som tillsammans med tidigare utbetalt lån på 5,3 MSEK har reglerats genom en kvittningsemission i form av en riktad nyemission. Därutöver har koncernen upptagit lån på 6,5 MSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och moderbolag

Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2017/2018. Det finns inga händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under året som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av koncernens eller moderbolagets risker och hantering av dessa.

Aktieägarinformation

The Share Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, +46 8 – 463 83 00, certifiedadviser@penser.se Vid utgången av kvartal 3 (2019 01 31) utgjordes aktiekapitalet av A-aktier 908 000, B-aktier 8 720 684, totalt 9 628 684. Avbrutet optionsprogram Den 17 oktober 2017 beslutade ArcAromas årsstämma om ett teckningsoptionsprogram om 170 000 optioner som senare fulltecknades av medarbetare, ledning och styrelsemedlemmar. Varje option gav rätten att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 kr. Priset var 2,70 kr per option och teckning kunde ske under perioden 1 mars – 31 maj 2020. Detta optionsprogram har, på grund av ett administrativt förbiseende, inte registrerats på bolagsverket och har således upphört att gälla. Bolaget avser att föreslå ett nytt teckningsoptionsprogram för beslut av aktieägarna på kommande årsstämma. Till följd av detta har innehavarna beslutat att låta sina tidigare erlagda premier kvarligga i ArcAroma mot avräkning. Årsstämma 2019 Arc Aroma Pure AB:s årsstämma kommer att hållas den 15 oktober 2019, kl. 15:00 på Råbylunds Gård  (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund.  Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Johan Möllerström, CEO, på email: johan.mollerstrom@arcaroma.com eller på adress: Arc Aroma Pure AB, Att: Johan Möllerström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 augusti 2019. Finansiell kalender Bokslutskommuniké 2018/2019                                                     12 juni 2019 Delårsrapport Q1 2019/2020                                                         18 september 2019 Publicering av Årsredovisning 2018/2019                                       23 september 2019 Årsstämma 2019                                                                           15 oktober 2019 Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2019 klockan 08:30 CET. För ytterligare information Johan Möllerström, VD +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaroma.com

VD har ordet

”Skalbarheten i vår plattform är tydlig. På några månader har vi tagit juiceCEPT® från innovation till lansering av applikation. ”
Under kvartalet installerade vi våra 10 tidigare kontrakterade oliveCEPT® på ett mycket smidigt sätt hos våra kunder som sedan nyttjades i produktion hela säsongen. Olivoljeproduktionen är nu klar för säsongen i Italien, Marocko och i Grekland men pågår fortfarande i Spanien. Italien och Grekland påverkades av sämre väderförhållanden jämfört med förra året, men detta vägdes upp av goda förhållanden i Spanien och Marocko. Under säsongen träffade vi vår italienska distributör Clemente och deras 25 återförsäljare som redan är igång med försäljningsarbetet inför ästa säsong. Försäljningsarbetet inleddes med den stora olivoljemässan EnoliExpo i Bari i slutet av februari. Vi ser att vår satsning på inbound marketing via social media fungerar väl och att många leads genereras genom våra distributörer och genom våra egna insatser. Inbound marketing stärker trovärdigheten för vår teknikplattforms funktionalitet och stärker vår position gentemot distributörerna. Initialt har vi valt att fokusera på inbound marketing riktat mot oliveCEPT® marknaden, men det är ett arbetssätt som vi kommer arbeta brett med för alla våra applikationer. Genom vårt digitala verktyg tillgodoser vi prospekts med lösnings orienterad information om hur vår produkt kan förbättra deras process, identifierar fördelar med oliveCEPT®:en och visar på värdet som skapas för kund. Vi attraherar genom våra digitala kanaler kvalificerade leads där vi agerar rådgivare och experter tidigt i kundens inköpsprocess. Utvecklingen av juiceCEPT® sker i snabbt takt med bekräftat goda resultat i industriell drift. Det betyder att vi nu är framme vid marknadslansering som planeras till det första halvåret 2019. Skalbarheten i vår teknologiplattform är tydlig – på fyra och en halv månad har vi tagit juiceCEPT® från innovationsnivå till lansering av en färdig applikation. Kundnyttan är stor både utifrån högre produktionsvolym vid extraktion, högre vitamininnehåll och dubblerat antal hållbarhetsdagar. Vi och kunden ser tydligt en ökad intjäningspotential vid användning av juiceCEPT® och vi räknar med en bra utveckling av vår försäljning. Efter ett gediget införsäljningsarbete av dynaCEPT® är vi i nära dialog med fyra större kunder i Sverige och Danmark. Vi räknar med att vi inom kort kommer vara betydligt närmare kontrakt att starta upp nya installationer för dynaCEPT® i marknaden. Kontrakten är baserade på att prestandabaserade villkor uppfylls. Vi jobbar med att göra en större marknadsanalys över de strategiska möjligheterna i Kina för våra prioriterade applikationer. Kina har stor potential för oss inom juice och matoljor. Vår organisation i Kina behöver stärkas för att vi ska kunna realisera dessa möjligheter framöver. Arbetet i andra applikationer har gjort att vi inte haft utrymme för några större aktiviteter för bioCEPT® som flyttats fram för att realiseras senare i år. Vi har kallat till extra bolagsstämma den 8 mars. Vi vill genomföra en nyemission som vi hoppas tas emot väl av våra aktieägare och marknaden i stort. Det är en emission som kommer att säkerställa en accelererad marknadsbearbetning och att lyfta bolaget till nästa nivå. Johan Möllerström VD, Arc Aroma Pure AB (publ)
Ladda ner hela Delårsrapporten Q3 2018/2019

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se