Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2017/2018

Arc Aroma Pure AB (publ) – NOVEMBER – JANUARI 2017/2018 Tre applikationsområden under kommersialisering Sammanfattning av tredje kvartalet november 2017 – januari 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4,8 (3,4) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (-3,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-3,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,43) SEK.
Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985. Väsentliga händelser under perioden 
 • Leverans av en optiCEPT® testanläggning till Tyskland som leverantör till Optifreeze AB.
 • Uppstart av linje bioCEPT® till OX2 AB i Helsingborg.
 • Bolaget har presenterat en ny teknikkombination mellan traditionell värmebehandling och dynaCEPT® vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november 2017.
 • En kvittningsemission har genomförts där en skuld på 17 511 862 kronor har kvittats genom en riktad nyemission av 254.400 B-aktier, emissionen har ökat det egna kapitalet med 15.264.000 kronor och genererat en finansiell intäkt på 2.247.862 kronor.
 • Bolaget har till anställda och styrelse ställt ut 170.000 teckningsoptioner. Optionsprogrammet blev fulltecknat och samtliga i bolagets ledning och styrelse tecknade sin maximala tilldelning. Varje option gav rätten att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 kr. Priset är 2,70 kr per option, vilket är baserat på beräknat marknadsvärde. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av optionerna att öka med 17 000 kr vilket ger en utspädningseffekt på 1,9 %. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 maj 2020
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad
 • Tre oliveCEPT®-anläggningar har varit driftsatta i Italien under olivsäsongen 2017-2018. Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) presenterar nu de framgångsrika resultaten från produktionsperioden i Italien. De verifierade resultaten betyder att oliveCEPT® nu är redo för kommersialisering.
Finansiell översikt
Nov-Jan 2017/2018 Nov-Jan 2016/2017 Helår 2016/2017
Rörelsens intäkter, MSEK 4,8   3,4 13,7
EBITDA, MSEK -4,1 -3,3 9,8
Resultat efter skatt, MSEK -2,1 -3,8 8,3
Resultat per aktie -0,24 -0,43 0,94
Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2017/2018 13 juni 2018
Delårsrapport kvartal 1 2018/2019 19 september 2018
Årsredovisning 2017/2018 19 september 2018
Årsstämma 16 oktober 2018
VD har ordet ”oliveCEPT® är nu redo för kommersialisering. oliveCEPT® visade i Italien att produkten levererar framgångsrikt även i en automatiserad skarp industriell drift.” Försäljningsarbetet av bioCEPT® och dynaCEPT® pågår just nu i Sverige, Kina, Danmark, Finland, Tyskland och England.     Vi har fått ett bra mottagande på våra marknader där vi förmedlat de kundvärden som vår teknologi tillför inom biogas och avloppsrening. Genom fullskaliga produktinstallationer har vi referenser som visar att vi kan leverera högre yield för våra kunder och kostnadsbesparingar som exempelvis mindre rötslam. Under perioden har vi vidareutvecklat bioCEPT® och dynaCEPT® utifrån våra kunders krav. Produkterna har nu egenskaper som gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt överföra såväl vår kunskap som teknologi till våra kunders befintliga produktionsanläggningar. Vi har nu lämnat en framgångsrik olivsäsong i Italien bakom oss. De industriella oliveCEPT®-installationerna har nått upp till våra högt ställda förväntningar, vi har mognat som bolag genom att lära oss hur vi hanterar kundernas utmaningar i olika produktionsmiljöer. Samarbetet med Damico i Italien är ett exempel på en av våra teknikintresserade kunder som varit bidragande till vår möjlighet att påskynda våra erfarenheter och förfina vår teknik i skarp drift. oliveCEPT® är nu redo för kommersialisering. Vi har påbörjat försäljningsarbetet och uppbyggnaden av ett distributörsnätverk som lägger grunden för framtida försäljning och servicesupport. Vi kommer att förlänga olivsäsongen på södra halvklotet genom våra samarbetskanaler och målsättningen är att ha lokala distributörer av oliveCEPT® på plats under olivsäsongen. Det är centralt för oss att få igång försäljningsarbetet och föra en aktiv dialog med våra potentiella kunder för att skapa möjligheter och för att sälja våra produkter. För ArcAroma är det oerhört viktigt att nå en så stor marknad som möjligt och därför väljer  vi att arbeta i flera kanaler. Vi ser en intressant utveckling inom våra tre applikationsområden och vi arbetar för nuvarande med ett flertal kunder där vi är nära ett genombrott. Vi på ArcAroma ser alla en intressant utveckling inom alla våra applikationsområden. Vi har ett antal skarpa offerter ute och aktiva  dialoger med ett flertal kunder, jag känner att vi är nära genombrott hos flera aktörer. Det blir en spännande vår! Johan Möllerström VD, Arc Aroma Pure AB (publ) För ytterligare information Johan Möllerström, VD +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 08:30 CET. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se Ladda ner delårsrapport Q3 2017-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se