Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad

Pressmeddelande 2018-03-02 ArcAromas styrelse blir mer marknadsorienterad Pär Henriksson, uppfinnare och medgrundare, har meddelat att han på egen begäran avser att avgå som styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ.) (”ArcAroma”). Beslutet har tagits i linje med Pär Henrikssons ursprungliga vision och affärsplan för ArcAroma. Bolagets styrelse har nu genomfört en strategikonferens där fokusområden, mål och aktiviteter har fastslagits för de kommande åren. Beslutet att avgå innebär att styrelsen blir mindre operativ, med färre ledamöter som arbetar aktivt i bolaget, vilket är en fördel när marknad och framtidsstrategier är i huvudfokus. Pär Henriksson förblir aktiv i bolaget och kommer att fokusera helt på utveckling av nya affärsområden, IP-strategier och produktutveckling. ”Redan i den affärsplan som fick pris i Venture Cup för snart tio år sedan, aviserade jag mina ambitioner att stiga åt sidan och att släppa fram kompetenta förmågor i ledande positioner. Jag har tidigare överlämnat positionen som VD och rollen som styrelseordförande till personer med rätt kompetens. Nu är tidpunkten rätt att även lämna min plats i styrelsen. Styrelsens fokus är marknad, bolagsbyggande och strategier inför framtiden. Min styrka är att identifiera och lösa problem, därför gör jag störst nytta som uppfinnare, konstruktör och projektledare. Jag känner mig trygg med den ytterst kompetenta ledning som ArcAroma har idag med en aktiv styrelse och VD Johan Möllerström”, säger Pär Henriksson, medgrundare och uppfinnare. ”Pär Henriksson är en visionär och det är med stor respekt som ArcAromas styrelse och VD fortsätter att driva bolaget mot bland annat de mål och den värdegrund som Pär har satt upp. Att ArcAroma fortsättningsvis kommer att ha tillgång till Pärs flöde av nya idéer och effektiva lösningar är både uppskattat och betryggande.” säger Mikael Wahlgren, styrelseordförande ArcAroma.” Pär Henrikssons styrelseplats kommer att vara vakant till nästa årsstämma, men avgången påverkar inte styrelsens beslutsförhet. Enligt aktiebolagslagen har styrelsen rätt att avvakta med utseendet av en ny styrelsemedlem till nästa ordinarie årsstämma om den avgående styrelseledamoten ska utses av årsstämman och styrelsen är beslutsför. För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär H Henriksson, Uppfinnare och grundare (+46) 70 547 0985 pär@arcaromapure.se Mikael Wahlgren, Ordförande (+46) 709 33 72 20 Mikael.wahlgren@lintonwahlgren.se Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 08.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se