Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommentarer till aktieförsäljning

Som meddelats separat, har Martin Hagbyhn, styrelseledamot och huvudägare i Arc Aroma Pure avyttrat en post aktier då krav har rests att Hagbyhn skall förvärva aktier i det bolag han är VD i. Överlåtandet har hanterats av en extern kommissionär och skett utanför marknaden. Köpare är befintliga ägare i bolaget.

Ledningen i AAP noterar att Martin Hagbyhn har valt att genomföra sin aktieaffär i dialog med bolaget. Det finns ett lock-up avtal som tecknats av bolagets majoritetsägare och huvudägare. Trots att den avyttrade posten ligger inom de ramar som tillåts av gällande avtal och därmed inte kräver godkännande från styrelsen, samt att avyttrandet har skett utanför marknaden vilket undantages i lock-in avtalet, har Martin Hagbyhn valt att genomföra affären i dialog och samförstånd med ledningen. Vid affären har Martin Hagbyhn varit helt transparent. En av AAP förmedlad finansiell rådgivare har placerat aktierna hos större befintliga ägare i AAP, dock ej hos någon av de övriga huvudägarna. Försäljningen och förvärven kommer att ske genom Martins bolag Ductu AB. Som tidigare meddelats har majoritets- och huvudägarna i Arc Aroma Pure, på eget initiativ, förlängt det lock-up avtal som tecknades i samband med listning på Aktietorget. I avtalet förbinder sig majoritets- och huvudägare att behålla minst 80 procent av respektive innehavi bolaget till minst den 3 april 2016. ”Martin är en av de tidiga ägarna i AAP och har varit ett stort stöd för mig sedan bolaget grundades 2008. Han kommer att även fortsatt efter transaktionen att vara en av fyra huvudägare. Jag är mycket glad att Martin kvarstår som aktiv styrelseledamot och bidrar med sitt grundmurade rykte, nätverk och kompetens. Martin är en viktig kugge i det fortsatta arbetet att omvandla bolaget från litet utvecklingsbolag till ett framgångsrikt internationellt marknadsbolag. Styrelsen och jag är mycket positiva till att lednings- och nyckelpersoner tar ett aktivt ansvar via delägarskap. Vi har därför i en positiv anda medverkat till en lösning som gynnar både Martin och bolaget, samtidigt som den ger Arc Aroma Pure en fortsatt stabil ägarstruktur”, säger Pär Henriksson, VD, grundare och uppfinnare. För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046-271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se
 PO Rosenqvist, Ordförande Tel: 0705-50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget utvecklar och marknadsför plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och andra strukturer och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion har varit i fokus. Tekniken frigör näring och påskyndar processen samtidigt som den öppnar för införande av nya råvaror som idag inte är lönsamma på grund av för långsam gasproduktion. För biogasmarknaden marknadsförs produkten under namnet bioCEPT®. Rening av vatten, avlopp, ballastvatten, flytande livsmedel och förbättrad olivoljeproduktion är exempel på andra applikationer för CEPT®-plattformen. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se