Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsredogörelse Q1 2014-05-01 – 2014-07-31

Sammanfattning av Q1- 2014/15 • Intäkterna för perioden uppgår till 1 799 376 SEK (28 336 SEK). • Resultatet för perioden uppgår till -1 026 094 SEK (-1 263 492 SEK). • Likvida medel uppgick till 4 419 484 SEK varav 3 746 14 SEK i räntebärande placering  (6 835 040 SEK). • I periodens kostnader ingår 1 736 275 SEK i direkta materialkostnader och 412 314 SEK i nedlagda lönekostnader som avser produktion av de första industriella CEPT-anläggningarna. • Aktiverade kostnader för perioden uppgår till 1 510 279 SEK. • Avskrivningar för perioden uppgår enligt plan till 469 371 SEK. • Antal aktier uppgår till 7 455 000 stycken. • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30. • Vinst per aktie -0,14 kr (-0,19 kr). Ladda ner hela delårsredogörelsen som PDF.

Kommentarer från VD

Verksamhetsårets första kvartal har präglads av inre tjänst. Vårt fokus har varit att färdigställa vår CEPT®-generator, generation 5. Konstruktion av generatorer är en av bolagets kärnkompetenser och utgör basen för alla tilltänkta applikationer. Vi har parallellt fortsatt arbetet med framtagandet av de tre första industriella CEPT® -anläggningarna som är avsedda för biogasindustrin. Den första anläggningen installerade hos Brogas på Gotland under Q1. Uppstarten har inletts och arbetet, som kräver viss anpassning i anläggningen, fortskrider.

Kollegor och undertecknad har varit djupt involverade i den nyemissionen som genomförts i intressebolaget OptiFreeze AB inför notering på aktietorget. Nyemissionen avslutades onsdagen den 14 maj och övertecknade kraftigt. Vid kvartalets slut var kursen 16,10 SEK vilket betyder ett synliggjort värde om ca 34,4 MSEK för AAPs aktieinnehav i OptiFreeze. Kursen har fallit tillbaka något, i skrivande stund är den ca 14,50 SEK.

Arbetet med patent fortskrider, under perioden har bolaget beviljats patent även i Israel vilket betyder att vårt patentskydd har breddats till ytterligare ett land. Under augusti månad meddelades vidare att Europeiska patentverket har godkänt vår ansökan.

Marknadens kännedom om AAPs teknik och de lyckade försök som genomförts börjar få genomslag. Vi ser ett ökat intresse från biogasproducenter i Sverige och övriga Europa, vi har även har vi haft intressenter på besök från Nordamerika. Även media har vaknat, fackpressen har publicerat artiklar om CEPT® -tekniken och vetenskapsradion har sänt ett inslag.

I samarbete med en internationell aktör och ett kommunalt verk pågår försök där CEPT® -tekniken används vid avloppsrening, de preliminära resultaten är positiva. En överenskommelse har träffats med Swedish Biogas International AB rörande industriella fullskaliga tester av CEPT® -plattformen. I september tecknades ett långsiktigt avtal med Malmberg Water AB som skall marknadsföra BioCEPT™ globalt. Ett avtal med TasNord S.L. som är verksamma i Spanien och på Malta finns sedan tidigare.

Vi har identifierat flera områden där CEPT® -tekniken kan göra skillnad. I stora delar av världen finns ett behov av en energieffektiv och en skalbar metod att rena vatten. Även livsmedel, ballastvatten och annan processteknik är av stort intresse. Huvudfokus består, vi skall fullfölja våra aktiviteter inom biogasapplikationen. Samtidigt har styrelsen gjort bedömningen att arbetet med biogasapplikationen i stort har lämnat forsknings- och utvecklingsfasen vilket ger oss möjlighet att även starta projekt inom vattenrening, en applikation som på många sätt är lik den inom biogas och har stor potential. Styrelsen kommer fortsatt att följa utvecklingen för att vara beredd att fatta nya strategiska beslut om ytterligare applikationsområden att fokusera på framöver.

Vi befinner oss i en spännande fas i gränslandet mellan utveckling och marknad. Det är en utmaning att byta fokus från utveckling och forskning till tillverkning och marknadsföring. Styrelsen konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan, alla i organisationen jobbar fokuserat att färdigställa CEPT® -anläggning två och tre vilka kommer att placeras ut inom kort.

Lund 2014-09-26 Pär Henriksson, VD

Arc Aroma Pure AB (publ.), 556586-1985. Bolaget utvecklar och marknadsför den patenterade CEPT® -plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet, andra strukturer och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -behandlingen är exempelvis ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion är fokus, tekniken frigör näring och påskyndar processen samtidigt som den öppnar för införande av nya råvaror som idag inte är lönsamma på grund av för långsam gasproduktion. För biogasmarknaden marknadsförs produkten under namnet BioCEPT™. Rening av vatten, avlopp, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra möjliga applikationer för CEPT® -plattformen. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se