Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 30 september 2014, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013-05-01 – 2014-04-30. Efter önskemål från Aktiespararnas representant, Krister Eurén kommer VD att undersöka möjligheterna att även i bolagets kvartalsredogörelser, redovisa kassaflödesanalys och utförligare balans och resultaträkning. Läs hela kommunikén från årsstämman.