Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 30 september 2014, hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013-05-01 – 2014-04-30. Efter önskemål från Aktiespararnas representant, Krister Eurén kommer VD att undersöka möjligheterna att även i bolagets kvartalsredogörelser, redovisa kassaflödesanalys och utförligare balans och resultaträkning. Läs hela kommunikén från årsstämman.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se