Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q1 2018/2019

ARCAROMA – MAJ-JULI 2018

Tre produkter under kommersialisering och skarpa order för oliveCEPT.

Sammanfattning av första kvartalet maj-juli 2018 (Q1)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2,2 (4,3) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,0 (-3,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,1 (-3,8) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till 1,7 (-3,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (- 0,43) SEK *).
*) Beräknat på antal aktier vid utgången av kvartalet (2018 07 31) Med ”Bolaget” och ”Arc Aroma Pure” avses Arc Aroma Pure AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden

 • Arcaroma inleder en förstudie i samarbete med ett världsledande bioteknikbolag
 • Arcaroma utökar sitt distributionsnätverk i Medelhavs-området med två nya partners.
 • Bolaget har tecknat order på 3 oliveCEPT®-anläggningar, som kommer att installeras under oktober 2018. Av dessa tecknade order utgör 2 anläggning som säljs till kund och 1 anläggning som hyrs ut till kund.
 • Utvärdering av bioCEPT® är klar inför global lansering.
 • Bolaget har även tecknat ett Memorandum Of Understanding (MOU) med AGRAWA Plus Holding  avseende leverans av 10 bioCEPT®-anläggningar under en två års period.
 • Arc Aroma beviljas CEPT-patent i Kanada.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AWAPATENT har meddelat Arc Aroma Pure AB (“ArcAroma”) att Patentverket avser att godkänna en kommersiell patentansökan. Ansökan beskriver behandlingskammaren som används för behandling av bland annat olivskördar, avloppsslam och råvara för biogasframställning.
 • Bolaget har tecknat order på 6 oliveCEPT®-anläggningar, som kommer att installeras under oktober 2018. Av dessa tecknade order utgör 1 anläggning som säljs till kund och 5 anläggningar som hyrs ut till kund.
 • Styrelsen har inom ramen för bemyndigande på  årsstämman beslutat att genomföra en kvittningsemission där ett lån på 13,7 MSEK regleras genom en riktad nyemission på 361 900 B-aktier De nyemitterade aktierna registrerades hos Bolagsverket 2018 09 03.

Finansiell översikt

Koncern

Maj-Jul 2018 Maj-Jul 2017 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 2,2 4,3 15,3
EBITDA, MSEK -4,0 -3,6 12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -4,1 -3,8 11,5
Totalresultat, MSEK 1,7 -3,8 3,9
Resultat per aktie 0,19 -0,43 0,44
  Moderbolag
Maj-Jul 2018 Maj-Jul 2017 Helår 2017/2018
Rörelsens intäkter, MSEK 2,2 4,3 15,3
EBITDA, MSEK -3,7 -3,0 -12,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -3,8 -3,3 -13,8
Totalresultat, MSEK -3,8 -3,3 -14,0
Resultat per aktie -0,42 -0,37 -1,58
  Rörelsens intäkter Koncern och moderbolag Rörelsens intäkter under kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (4,3 MSEK) Merparten, 2,0 MSEK (4,0 MSEK) utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter. Resultat Koncern Resultat efter finansnetto uppgick under kvartalet till  -4,1 MSEK (-3,8 MSEK) och för helåret till 11,5 MSEK (8,3 MSEK). I totalresultat som uppgår till 1,7 MSEK (-3,8 MSEK), ingår under detta kvartal en positiv resultateffekt på 5,8 MSEK. Detta avser värderingen av innehavet i Optifreeze AB till verkligt värde. I Totalresultat för helåret 2017/2018 redovisas en positiv resultateffekt på 18,0 MSEK kopplad till omklassificeringen av innehavet i Optifreeze. Koncern och moderbolag De ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna och patent uppgår per 2018-07-31 till 43,1 MSEK. Den tekniska plattformen kommer under detta räkenskapsår att vara klar för kommersialisering och då generera omsättning. Avskrivningar kommer då att påbörjas av dessa immateriella anläggningstillgångar. Styrelsens högsta prioritet är och har varit att få produkten klar för kommersialisering. Strategin har inneburit höga kostnader för utveckling av applikationerna och få dessa klara för skarpa order. Under rubrikerna nedan ¨Väsentliga händelser under perioden¨ och ¨Väsentliga händelser efter periodens utgång¨ framgår att det under innevarande räkenskapsår har tecknats ett antal order. Resultat per aktie Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Kassaflöde Koncern och moderbolag Under kvartalet har koncernen tillförts 11,5 MSEK via ett lån. Detta belopp tillsammans med beloppet 2,1 MSEK som erhållits per 2018 04 30 har kvittats genom en riktad nyemission på 13,7 MSEK enligt styrelsebeslut den 21 augusti. Beloppet är redovisat mot eget kapital. Risker och osäkerhetsfaktorer för koncern och moderbolag Arc Aroma Pures verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Koncernen arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet sker systematiskt  med syftet att synliggöra risker samt begränsa påverkan av den risk som aktualiseras.  

Aktieägarinformation

The Share Arc Aroma Pure-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Aktiekapitalet utgjordes 2018 09 03 av A-aktier 908 000, B-aktier 8 536 027, totalt 9 444 027. Vid utgången av kvartal 1 (2018 07 31) utgjordes aktiekapitalet av A-aktier 908 000, B-aktier 8 174 127, totalt 9 082 127. Finansiell kalender Årsredovisning 2017/2018                                 24 september 2018*) Årsstämma                                                       16 oktober 2018 Delårsrapport kvartal 2 2018/2019                    12 december 2018   *) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats samt på bolagets adress
Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2018 klockan 08:30 CET. För ytterligare information Johan Möllerström, VD +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaroma.com
 

  VD har ordet

”Vår försäljningsprognos för oliveCEPT® är uppnådd. Vi har lokala distributörer på plats i de länder som tillsammans utgör världens största producent av olivolja.”

När jag ser tillbaka på det gångna kvartalet konstaterar jag att vi har haft en såväl lyckosam som händelserik period. Vi har redan nått årets försäljningsmål för oliveCEPT®. Vårt huvudfokus, att skapa ett nätverk av kompetenta och välrenommerade distributörer i medelhavsområdet, är också uppnått. Regionen är central i vår strategi då den står för hela 70 procent av världsproduktionen av olivolja. Vi har nu lokala distributörer i de länder som utgör de största producenterna. Strategin för oliveCEPT® har hittills resulterat i nio kontrakt varav fyra är tecknade i Spanien, tre i Grekland och två i Italien. Vi uppskattar att vi kan nå en marknadspenetration på minst 20 – 30 procent genom vårt nätverk av starka, lokala distributörer.  Om vi istället valt att teckna ett exklusivt avtal, så som var på tapeten för ett år sedan, då hade vi kanske  kunnat nå en marknadspenetration på ca 5 procent. Nu, ett år senare, har vi en betydligt längre räckvidd samtidigt som dialogen och samarbetet med den aktuella aktören fortsätter. Det är vår målsättning att fortsätta bygga ut vårt nätverk och då även på övriga marknader i världen som har stora marknadsandelar. I detta sammanhang är vår distributör Clemente i Italien en intressant partner eftersom de även har försäljning i bland annat USA, Sydafrika och Australien. När det gäller vattenreningsindustrin har jag stora förhoppningar på vårt samarbete med Århus Vanns och deras Interreg-projekt. En godkänd EU-finansiering innebär att vår teknologi kommer att utvärderas i projektet. Kina är fortsatt den marknad för biogasproduktion som växer mest, här ser vi att den nya regleringen för att samla ihop och utvinna biogas från restaurangavfall kan bli en drivande faktor. Det är vårt mål att medverka i verifieringsprojekt under senhösten, just nu förs diskussioner kring möjliga projekt i Chongqing samt i Haikou på ön Hainan. Vi har visat att dynaCEPT® kan öka kapaciteten i befintliga reningsverk, det är känt att de svenska reningsverken har nått kapacitetstaket på flera håll. Samtidigt har många anläggningar brist på tid och resurser på grund av redan beslutade ombyggnader. Vi behöver därför ytterligare intensifiera och bredda vårt arbete i Sverige samtidigt som vi fokuserar ännu hårdare på export.  Vi ser också fram emot att utveckla de distributörssamarbeten som vi har upprättat för bioCEPT® i Tyskland. Vi har en hektisk och spännande höst framför oss med många utleveranser, utbildning av distributörer och uppstart av installationer. Under kvartalet har vi därför arbetat med finslipningar för att säkerställa att vår supply chain klarar höstens leveranser av bland annat oliveCEPT®.  Därför är det ytterst viktigt för oss att våra rutiner, produkter och lokala distributörer motsvarar våra egna och kundernas högt ställda krav för att vi ska bibehålla kvaliteten genom hela leveranskedjan. Slutligen konstaterar jag att vi har en plan, vi följer den och bitarna trillar på plats en efter en. Jag är stolt över att vi nått dit där vi är nu och den dedikation som genomsyrar organisationen.   Johan Möllerström VD, Arc Aroma Pure AB (publ)
  För ytterligare information Johan Möllerström, VD +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Notera: Denna information är sådan information som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2018 klockan 08:30 CET.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com AAP Delårsrapport Q1 2018_2019 20180918

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se