OptiFreeze AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 klockan 14.00 att avhållas på OptiFreezes kontor på adress Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.
Läs mer

OptiFreeze tecknar avtal för skogsindustrin med Mondi South Africa

Regulatorisk
Avtalet innebär att OptiFreeze tillsammans med Mondi ska utvärdera OptiFreeze-teknologin på sticklingar och småplantor av eukalyptus i syfte att stärka plantan och minska svinn.
Läs mer

OptiFreeze höjer prognosen med 50%

Regulatorisk
OptiFreeze upplever ett stort internationellt intresse för bolagets OptiBoost[TM] ett system för hållbarhetsförlängning av snittblommor. Det stora intresset i kombination med den föreslagna fusionen med ArcAroma gör att bolaget ser en möjlighet att höja prognosen för installerade system under de kommande två åren från 30 till 45 system. Vår uppskattning är att varje system ska generera intäkt* på ca 10 milj kr per år när användningen är i full gång. *Vad genomsnittlig intäkt blir avgörs av kunderna utnyttjandegrad.
Läs mer

OptiFreeze utökar sin patentportfölj

OptiFreeze utökar sin redan omfattande patentportfölj med fler patent inom behandling av snittblommor.
Läs mer

ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020.
Läs mer

OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

Regulatorisk
OptiFreeze och ArcAroma (tillsammans ”Bolagen”) meddelar idag, den 19 januari 2021, gemensamt att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Besluten har tagits mot bakgrund av att båda Bolagen står inför sina respektive kommersiella genombrott och därför behöver den kraft som skapas för att kunna tillfredsställa kundförfrågningar och skala upp både marknadsinsatser och produktion. Fusionen kommer att implementeras genom att ArcAroma absorberas av OptiFreeze. Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.
Läs mer

OptiFreeze skriver det första kommersiella avtalet för snittblommor

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett licensavtal med den svenska blomstergrossistfirman A.P.H. Svenska AB. Avtalet är på 36 månader och A.P.H. kommer att betala ersättning för varje behandling. Vi bedömer värdet av avtalet till mellan 10-30 milj kr.
Läs mer

Newsletter December 2020

Läs mer

OptiFreeze höjer expansionstakten, tecknar avtal om fördjupat samarbete med ArcAroma

Regulatorisk
OptiFreeze och ArcAroma har idag tecknat ett samarbets och utvärderingsavtal. Syftet med avtalet är att möjliggöra OptiFreeze expansion och att gemensamt hitta möjliga framtida kundprojekt. Avtalet innebär att OptiFreeze får tillgång till ArcAromas organisation och know how inom; supply chain, kvalité, installation, service och försäljning. För ArcAroma innebär avtalet att man får tillgång till OptiFreeze forskning och utvecklingskapacitet där man ser att många spännande projekt finns att utveckla. Bolagen kommer även under Q1 att utvärdera ett fördjupat samarbete inom livsmedel.
Läs mer

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.