Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Ytterligare installationer oliveCEPT® och framgångsrik utvärdering wineCEPT®

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1,8 MSEK (4,9 MSEK).
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,9 MSEK (-3,2 MSEK).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,1 MSEK (-5,0 MSEK).
 • Totalresultatet uppgick till -12,1 MSEK (1,0 MSEK).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,98 SEK (-0,44 SEK).

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser november-december 2019.

Sammanfattning av perioden januari-december 2020*

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9,8 MSEK (15,4 MSEK).
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -24,3 MSEK (-15,9 MSEK).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -35,8 MSEK (-23,9 MSEK).
 • Totalresultatet uppgick till -30,6 MSEK (-17,8 MSEK).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,93 SEK (-2,16 SEK).

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser februari – december 2019.

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ArcAroma tecknade det första avtalet i Portugal med olivoljeproducenten Fio Dourado gällande leverans och installation av två oliveCEPT®-enheter.
 • One & Olive, en väletablerad olivoljeproducent i Grekland, har tecknat ett utvärderingsavtal med ArcAroma om att installera två oliveCEPT® ODIN-enheter. Om testresultaten från olivoljesäsongen är framgångsrika är målet att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter från ArcAroma.
 • Johan Möllerström, VD i ArcAroma, förvärvade via bolag 1 700 000 aktier i ArcAroma av PL Holding AB vilket motsvarar 13,7 procent. Grundaren Pär Henriksson är huvudägare i PL Holding och innehar totalt efter transaktionen, privat och via PL Holding, 621 400 aktier vilket motsvarar 5,0 procent och gör honom till näst största ägare.
 • Dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020.
 • ArcAroma har förlängt ett befintligt utvärderingsavtal om oliveCEPT® med en av de ledande olivoljeproducenterna i Kina. På grund av kundens nyligen gjorda justeringar i produktionslinjen påbörjas nu en ny utvärdering.
 • ArcAroma inledde utvärdering av totalt 15 oliveCEPT® hos kunder under olivsäsongen 2020.
 • ArcAromas utvärdering av juiceCEPT® hos en global juiceproducent i Polen senarelades med anledning av ökning av Covid-19 i Europa.
 • ArcAroma återinför Aktieägarbrevet med målsättning att komplettera informationen i regulatoriska pressmeddelanden. Varje Aktieägarbrev planeras ha ett fokusområde inom en viss applikation som tema.
 • En väletablerad olivoljeproducent i Frankrike har tecknat ett avtal med ArcAroma om att installera och utvärdera en oliveCEPT® THOR-enhet.
 • ArcAroma och OptiFreeze tecknar ett utvärderingsavtal gällande samarbete. Syftet med avtalet är att utvärdera möjligheten till framtida gemensamma projekt för livsmedelsapplikationer. 
 • ArcAroma utses till ett FoodTech 500-bolag inom Agrifoodtech 2020.
 • ArcAroma förlänger lovande utvärderingsperiod hos ledande mejeri i Sverige.
 • Framgångsrik utvärderingen av oliveCEPT® vid La Balméenne i Frankrike visar förhöjd produktionseffektivitet och förbättrade sensoriska egenskaper hos den producerade olivoljan
 • Framgångsrik utvärdering av wineCEPT® vid INRAE (The National Institute for Agricultural Research) i Frankrike
 • ArcAroma AB presenterar den nya valberedningen inför årsstämman 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ArcAroma undertecknar avtal om strategiskt partnerskap med ZhongWu avseende gemensam utveckling av ”Super Juice” – marknaden i Kina. Målsättning är att sälja minst 40 CEPT® – system de kommande tre åren.
 • OptiFreeze och ArcAroma meddelar att man avser går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech. I denna bokslutskommuniké inkluderas, enbart i informations-syfte, en koncernproformabalansräkning för ett sammanslaget bolag. För fullständig information hänvisas till de fusionsdokument som finns tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 22 februari.
 • ArcAroma och Cerealiq AB lämnar in Patentansökan för unik innovation för havredryck.
 • ArcAroma undertecknar avtal med Human & Business Development AB som ska representera bolaget och fungera som lokal agent på den chilenska olivoljeproduktionsmarknaden.
 • ArcAroma levererar juiceCEPT®plus till ZhongWu i Kina. För att förstärka samarbetet med den strategiska kunden ZhongWu har ArcAroma anlitat en erfaren Key Account Manager som på plats kommer att förstärka den lokala organisationen i Shanghai.   
 • ArcAroma säljer årets första oliveCEPT® till Korsika.
 • ArcAroma ändrar datum för publicering av Årsredovisning 2020 till den 26 maj och datum för Årsstämma 2021 till den 23 juni.

Finansiell översikt

Koncern

  Oktober-december 2020 3 mån November-december 2019 2 mån Januari-december 2020 12 mån Februari-december 2019 11 mån Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 1,8 4,9 9,8 15,4 9,4
EBITDA, MSEK -8,9 -3,2 -24,3 -15,9 -13,2
Resultat efter finansnetto, MSEK -12,1 -5,0 -35,8 -23,9 -20,7
Totalresultat, MSEK -12,1 1,0 -30,6 -17,8 -14,6
Resultat per aktie -0,98 -0,44 -2,93 -2,16 -1,82

Moderbolaget

  Oktober-december 2020 3 mån November-december 2019 2 mån Januari-december 2020 12 mån Februari-december 2019 11 mån Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK 4,2 5,9 12,1 16,6 10,5
EBITDA, MSEK -8,4 -1,5 -23,6 -12,7 -10,6
Resultat efter finansnetto, MSEK -11,3 -3,2 3,9 -21,5 -18,0
Totalresultat, MSEK -11,3 -5,1 3,9 -24,0 -19,9
Resultat per aktie -0,86 -0,45 0,31 -2,17 -1,75

VD har ordet

”Vi har möjligheten att skapa ett helt unikt bolag med fokus på FoodTech och PlantTech. Synergierna ger oss ökad kraft för att växa och skapa ett lönsamt bolag.”

Det är snart ett år sedan som restriktioner och stängda gränser för första gången började införas i många länder på grund av pandemin. Under denna period har vi följt vår strategi för att uthålligt parera och bemöta effekterna på vår verksamhet. Inledningsvis handlade det om att dra ned på våra aktiviteter och minska vår kostnadsmassa. Efter sommaren kunde vi sedan accelerera marknadsbearbetningen då vi såg en viss ökning av efterfrågan, men bakslaget kom sedan kort därefter när den andra vågen av pandemin bröt ut. Men vi såg ett trendskifte. Trots att många gränser återigen stängdes under hösten i Europa så fanns det en aktivitet och växande framtidstro bland kunderna som gjorde att vi kunde fortsätta dialogen.

I november påbörjade vi ett utökat samarbete med OptiFreeze inom Operations och hur vi ska kunna utveckla vår marknad. I diskussionerna från mitten av december blev det allt mer tydligt för oss att det finns stora fördelar även med gemensam marknadsföring och affärsutveckling. Vi såg goda möjligheter att med de gemensamma resurserna och produkterna bilda ett unikt bolag inom FoodTech och PlantTech. Trenden inom livsmedelsförsörjning går allt mer mot ”plant based” såsom havredryck, växtbaserat kött och kallextraherat grönt te – ett område där allt fler bolag startas och där våra bolags teknologi kan göra stor skillnad.

OptiFreeze har utvecklat en teknik för att behålla fräschören för fasta livsmedel tex för färskskuren sallad som representerar stora volymer i världen. Med hjälp av ArcAromas marknadsresurser inom FoodTech kan vi driva på lanseringen av bl.a konceptet för färskskuren sallad snabbare genom våra redan etablerade försäljningskanaler. Detsamma gäller snittrosor som får förlängd vastid med hjälp av OptiFreeze produkt OptiBoost™. Vi kan hjälpa dem med ArcAromas resurser och leveransförmåga för att nå ut till fler marknader. Inte minst till Asien, där vi har ett eget bolag ArcAroma Shanghai för försäljning och Teknisk service. Den från OptiFreeze prognostiserade försäljningen med ArcAromas leveransförmåga skapar ett större kassaflöde som också tidigare läggs genom samarbetet. Ett ökat kassaflöde gynnar det nya bolagets möjligheter att skala upp utvecklingen av nya affärer för hela vårt gemensamma produktutbud i framtiden, redan 2021.

Inom PlantTech skapar OptiFreeze helt nya möjligheter för kunder som säljer och hanterar blomster- och skogssticklingar. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta en viktig aspekt, eftersom sticklingar normalt sett transporteras med flyg med hög kassation. Om OptiFreeze kan öka hållbarheten och kvaliteten på blommor och sticklingar så kan mer hållbara logistiskflöden skapas som ger ett lägre klimatavtryck. Med tanke på att konsumenter blir allt mer medvetna kring hållbarhet så är det troligt att morgondagens köpare kommer välja OptiBoostade rosor och andra typer av blommor.

Det framkom med all tydlighet att en fusion mellan ArcAroma och OptiFreeze erbjöd så kraftfulla och med liten risk realiserbara fördelar. Bolagens nuvarande resurser är komplementära och ledtiden för en full implementering av fusionsplanen är kort. Kostnads- och intäktssynergierna indikerar att det gemensamma bolaget kan bygga ett stabilt underlag för en ökad bolagsvärdering. Vi kommer lägga stor vikt vid att det nya fusionerade bolaget ska ha en hög ESG-rating för att vara ett naturligt alternativ för alla ESG-fonder.

Hos ArcAroma fortsätter utvecklingen av wineCEPT®. Under kvartalet publicerade vi en kort sammanfattning från det oberoende vininstitutet INRAE i Montpellier där tester med druvorna Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc och Chardonnay har gjorts. INRAE rapporterar positiva och mycket överraskande resultat att vår teknologi har en positiv påverkan på vinet. Det finns nu planer för att installera wineCEPT® i fransk vinproduktion under den kommande säsongen och INRAE har valt ut två välrenommerade vinproducenter i Frankrike för utvärdering. Ett annat intressant område för wineCEPT® framöver tror vi är Kina, som har höga ambitioner att producera och ta en marknadsposition för kvalitetsviner. Vinproduktionen i Kina har de senaste åren växt betydligt och är idag i klass med Australiens.

Det produktområde som har påverkats mest negativt av pandemin är juiceCEPT®. Många färskjuice-producenter i olika länder har haft nedgång av försäljningen.
Från december har vi sett en högre aktivitetsnivå hos kunderna vilket har ökat våra möjligheter att få order. Samarbetsavtalet kring att utveckla konceptet Super Juice med ZhongWu, som är Kinas motsvarighet till Tetra Pak, är ett bevis på detta. I mitten av februari kommer vi att leverera en juiceCEPT®plus för test av Extended Shelf Life och en ordinarie juiceCEPT® för ökad extraktion. Zhongwu har köpt juiceCEPT®plus-enheten för att inleda utvärderingar i sitt egna process laboratorie för att sedan leverera ut till en stor känd juiceproducent som uttryckt intresse att utvärdera processen. En order från den kunden skulle innebära att vi får en betydelsefull referens och inte bara för Kina.
Den planerade utvärderingen hos Europas största juiceproducent är flyttad till september beroende på pandemin. Utvärderingen av juiceCEPT®plus för vassleprotein har pausats tillfälligt beroende på lägre och acceptabel bakteriehalt i vasslet under vintermånaderna.

Våra utvärderingar av oliveCEPT® hos kunder har gett återkoppling med revolutionerade resultat i de flesta fall som visar att vår teknik tillför en högre volymkapacitet i linjen vilket ger en betydande ekonomisk effekt för kunden och en ökad extraktionsgrad och med högre produktkvalitet. Vi har fortsatt vårt arbete med att installera oliveCEPT® före malaxering eftersom detta minskar malaxeringstiden som ger en ökad volymkapacitet, men pandemin har gjort att vi inte har kunnat genomföra detta i den omfattning ute på installationerna som vi hade önskat. Vi har många lyckade installationer och utvärderingar av oliveCEPT® under säsongen, men det har också varit vissa produktionsproblem hos kunder som inte har varit direkt kopplade till vår maskin. Problemen har varit svåra för oss att hantera på distans.

Spanien är det land vars olivsäsong har drabbats hårdast av pandemin, med en närmast stillastående kommersiell marknad för oliveCEPT® under 2020. Spanien är alltjämt en världsledande producent av olivolja och ett land som vi kommer fortsätta fokusera på framöver. Under 2021 kommer vi att stärka vår närvaro med ytterligare en distributör i Spanien och Portugal. Marocko, Frankrike och Grekland har varit de mest framgångsrika länderna för oss under säsongen. Inför olivsäsongen 2021 har vi en väletablerad representant i Chile, ett land där vi ser ett stort intresse för innovation inom både oliv-och vinindustrin.

Trots läget i Europa så ser vi att vårt långsiktiga och uthålliga arbetssätt bär frukt. Vår framtidstro att utveckla affärerna är stark kopplat med fortsatt finansiell stabilitet i ryggen. Vi har totalt levererat 20 CEPT®-maskiner varav 15 oliveCEPT® som har eller utvärderas hos kunder på våra marknader. Vi ser att kunder för oliveCEPT® kommer att söka EU-stöd för investeringen och vi bedömer att bekräftade orders kommer prognosmässigt från slutet av april och framåt. När kunderna har fått beviljade EU-stöd räknar vi med en order. Vår bedömning är att de flesta kunder som har de 15 oliveCEPT® maskinerna kommer att bekräfta order med betalning under 2021 och 2022. Vi tror på ett brett genombrott för oliveCEPT®.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information

Johan Möllerström, VD

Telefon: +46 (0)768 868 178

E-post: johan.mollerstrom@arcaroma.com

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

Telefon: 46 (0)708 15 09 91

E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel. +46 (0) 8-463 80 00,

email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 klockan 08:30 CET.

Ladda ner hela Bokslutskommunikén 2020 här:

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se