Categories
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

PRESSMEDDELANDE 13 februari 2020                                                      

ArcAroma AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

ArcAroma AB (“ArcAroma” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av aktier i Bolaget, genom en riktad nyemission av 1 021 448 aktier, motsvarande cirka 8,23 procent av kapitalet i Bolaget, till en begränsad grupp vidtalade investerare (den ”Riktade emissionen”) mot kontant betalning. Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgick till 19,58 SEK per aktie. Den Riktade emissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

För att genomföra placeringen har styrelsen i ArcAroma med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 17 oktober 2019 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad nyemission av 1 021 448 B-aktier till en teckningskurs om 19,58 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid uppgående till cirka 20 MSEK. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till investerare och bedöms därför motsvara aktiens marknadsvärde med avdrag för marknadsmässig rabatt. Styrelsen har därigenom säkerställt teckningskursens marknadsmässighet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen med kvalificerade investerare samt att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade emissionen till att stärka rörelsekapitalet och finansiera den fortsatta verksamheten. Genom den Riktade emissionen ges ArcAroma, enligt styrelsens uppfattning, genom tillskott av nödvändigt rörelsekapital, tid och möjlighet att fortsatt genomföra samt slutföra vissa pågående aktiviteter som kommer att ligga till grund för att fullfölja Bolagets långsiktiga kommersiella strategi och nå positivt kassaflöde.

Den Riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,23 procent av antalet aktier och cirka 4,96 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen kommer antalet aktier öka med 1 021 448, från 11 389 541 till 12 410 989, varav 908 000 A-aktier och 11 502 989 B-aktier. Antalet röster kommer att öka med 1 021 448, från 19 561 541 till 20 582 989. Aktiekapitalet kommer att öka med 102 144,80 SEK från 1 138 954,1 SEK till 1 241 098,90 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi AB har agerat legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström

CEO

0768 868 178

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Ovanstående information är information som ArcAroma AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:40 (CET) den 13 februari 2020.

Om Arc Aroma AB

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i ArcAroma. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se