Categories
Aktuellt Press

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q2 ARCAROMA – 1 augusti 2019 – 31 oktober 2019
Ökad marknadsaccept och orderingång för juiceCEPT® och oliveCEPT®  

Sammanfattning av andra kvartalet augusti-oktober 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2,8 (2,5) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -5,6 (-4,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,2 (-4,4) MSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -12,2 (2,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,81 (0,29) SEK.

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden Q2

 • Avtal om uthyrning av en juiceCEPT® har tecknats med Frankly A/S, som är en dansk premiumtillverkare av ekologiska och kallpressade juicer. Avtalet löper på fem år med en option för kunden att köpa maskinen efter hyrestidens utgång.
 • Avtal om uthyrning av en juiceCEPT® har tecknats med Kiviks Musteri AB. Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och sampling av olika äppelsorter samt att fastställa dess säsongsvariation i extraktion. I detta avtal finns även en option för kunden att köpa maskinen efter hyrestidens utgång.
 • Samarbetsavtal har tecknats med WISER, en Hong Kong baserad kinesisk investerare och rådgivare, som tillsammans med ArcAroma skall utveckla primärt den kinesiska marknaden.
 • Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för ArcAroma AB’s aktie.
 • En första industriell utvärdering av wineCEPT® görs i samarbete med distributören Clemente hos en välkänd vinproducent i södra Italien.
 • ArcAroma har tecknat två order på oliveCEPT® till Grekland. Den ena maskinen skall levereras till OLIOtech P.C., som är distributören på det grekiska fastlandet. Den andra maskinen skall levereras till Nitadoros S.A., som är distributören på Kreta.
 • ArcAroma’s dotterbolag i Kina har tecknat ett kontrakt med en av Kinas ledande olivoljeproducenter avseende utvärdering av en oliveCEPT®. Kontraktet innebär att kunden kommer att köpa maskinen när resultat kan verifieras enligt uppställda mål.
 • ArcAroma har lämnat in en svensk patentansökan för en nyutvecklad behandlingskammare. Den nya behandlingskammaren är optimerad för att genom PEF-behandling (juiceCEPT®) förlänga hållbarhet samt höja extraktionsgraden av exempelvis flytande livsmedel som juice.
 • ArcAroma har gjort ett genombrott på marknaden i Marocko, genom en tecknad order på en oliveCEPT® till den nya distributören Innovolta i Marocko.
 • På Årsstämman den 17 oktober 2019 beslutades att ändra bolagets namn till ArcAroma AB. Det beslutades även att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Detta innebär att innevarande räkenskapsår blir förkortat till att omfatta perioden 1 maj – 31 december 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ArcAroma har inlett metodutveckling av CEPT® för havredryck. Bolaget har tecknat avtal med Ceraliq AB om utveckling av framtida ny applikation inom hälsodrycker baserat på havre.
 • Efter framgångsrikt genomförd verifiering test av en oliveCEPT® på den spanska kunden Campoenguera’s anläggning så har kontrakt om försäljning av maskinen tecknats med kunden.
 • ArcAroma har fått en förfrågan från Olives de Nyons/Vignolis, som är en större väletablerad fransk olivoljeproducent gällande oliveCEPT® för en demonstration och produktion med de lokala olivsorterna.

Finansiell översikt

Koncern

    Aug-okt 2019 Aug-okt 2018 Maj-okt 2019 Maj-okt 2018 Helår 2018/2019
Rörelsens intäkter, MSEK   2,8 2,5 4,5 4,6 14,0
EBITDA, MSEK   -5,6 -4,3 -10,0 -8,4 -15,3
Resultat efter finansnetto, MSEK   -9,2 -4,4 -15,7 -8,5 -16,3
Totalresultat, MSEK   -12,2 2,7 -15,6 4,4 -8,7
Resultat per aktie   -0,81 0,29 -1,37 0,48 -0,93

Moderbolag

    Aug-okt 2019 Aug-okt 2018 Maj-okt 2019   Maj-okt2018 Helår 2018/2019
Rörelsens intäkter, MSEK   2,8  2,5 4,5 4,7 14,1
EBITDA, MSEK   -5,1 -4,0 -9,1 -7,8 -13,9
Resultat efter finansnetto, MSEK   -8,7 -4,1 -14,8 -7,9 -15,9
Totalresultat, MSEK   -8,7 -4,1 -14,8 -7,9 -16,4
Resultat per aktie   -0,77 -0,44 -1,30 -0,86 -1,74

Rörelsens intäkter

Koncern

Rörelsens intäkter uppgick under kvartalet till 2,8 MSEK (2,5 MSEK).  Av detta utgjorde huvuddelen aktiverade utvecklingsutgifter på 2,2 MSEK (2,4 MSEK). Intäktsredovisningen baseras på att installerade maskiner skall vara processverifierade hos kund för att kunna redovisas som intäkt.

Resultat

Koncern

EBITDA-resultatet uppgick under kvartalet till -5,6 MSEK (-4,3 MSEK) under kvartalet. Från och med detta räkenskapsår kostnadsförs alla förbättringar som görs av CEPT®- applikationen, eftersom vi anser att denna nu är klar för kommersialisering.  Dessa kostnader uppgår till 2,3 MSEK under de två första kvartalen. Av beloppet utgör 0,9 MSEK kostnader för att utveckla och förbättra juiceCEPT®- applikationen, vilket vi förväntar att snabbt kunna komma att generera intäkter.  Utgifter för utveckling av ny teknologi aktiveras i balansräkningen. Från och med detta räkenskapsår har det även påbörjats avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter och patent. Dessa uppgår under kvartalet till 3,3 MSEK (0 MSEK) och för de två första kvartalen till 5,0 MSEK (0 MSEK).  Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -9,2 MSEK ( -4,4 MSEK). Införandet av IFRS 16 har under kvartalet inneburit en positiv resultateffekt i EBITDA på 0,1 MSEK och avskrivningarna har i samband med detta ökat med i stort sett på samma belopp. Effekten av införandet av IFRS 16 i Resultatet efter finansiella poster är därmed neutral. I totalresultatet ingår under kvartalet en resultateffekt på – 3,1 MSEK (7,1 MSEK) som avser värdering av innehavet i OptiFreeze AB (publ) till verkligt värde (börskurs per 31 oktober 2019).

Resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering och Kassaflöde

Koncern

Införandet av IFRS 16 har inneburit att betalningar av leasingavgifter redovisas som amortering av leasingskuld under Finansieringsverksamheten och räntor som betalda räntor i koncernens Kassaflödesanalys.

Bolaget har under kvartalet erlagt motsvarande 1,5 MSEK för tecknade aktier i OptiFreeze AB (publ) genomförda nyemission.

Ökningen i rörelsekapitalet är till stor del kopplat till upparbetade kostnader och förfakturerade intäkter avseende maskiner som ännu inte är processverifierade hos kund.

Moderbolaget

Det som ovan nämnts för koncern under rubriken Rörelsens intäkter gäller även moderbolaget. Beträffande resultat och kassaflöde så gäller även det som ovan nämnts för koncern, med undantag för effekter av IFRS 16 samt resultateffekt avseende värderingen av innehavet i OptiFreeze AB (publ). I moderbolaget har även gjorts en nedskrivning motsvarande 0,2 MSEK avseende innehavet i det kinesiska dotterbolaget. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -8,7 MSEK (-4,1 MSEK).

Organisation och personal

Vi utvärderar kontinuerligt relationen mellan konsulttjänster och anställd personal. Det finns en plan över vilka kompetenser som Bolaget behöver för framtiden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risker kan få en påverkan på bolagets verksamhet. En mer detaljerad bedömning av dessa finns

beskriven i Årsredovisningen för 2018/2019.  Inga väsentliga förändringar av dessa kan det bedömas föreligga under räkenskapsåret 2019/2020.

Aktieägarinformation

The Share

ArcAroma-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel. +46 (0) 8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Aktiekapitalet utgjordes per den 31 oktober 2019 av

908 000 A-aktier och 10 481 541 B-aktier totalt 11 389 541 aktier.

Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av samma antal aktier.

Årsstämma 2020

ArcAroma AB:s årsstämma kommer att hållas den 28 maj 2020, kl. 15:00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Johan Möllerström, CEO, på email: johan.mollerstrom@arcaroma.com eller på adress: ArcAroma AB, Att: Johan Möllerström, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 7 april 2020.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019 – 11 februari 2020

Årsredovisning 2019* – 17 april 2020    

Årsstämma – 28 maj 2020

Delårsrapport Q1 2020 – 7 maj 2020

Halvårsrapport Q2 2020 – 11 augusti 2020

Delårsrapport Q3 2020 – 19 november 2020                                                                                               

*) Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-plats samt på bolagets adress

VD har ordet

”Ökad marknadsaccept och orderingång för juiceCEPT® och oliveCEPT®.”

Applikationen juiceCEPT® har under kvartalet utvärderats hos Kiviks Musteri och hos Frankly i Danmark. Utvärderingen på Kiviks Musteri kommer slutföras under första kvartalet nästa år. Hittills ser extraktionsgraden för äpplen lovande ut. Hos Frankly, där den effektivare juiceCEPT® Plus utvärderas, har kundens mål för förlängd hållbarhet uppnåtts i industriell skala. Kunden kommer nu att göra några modifieringar av sin förpackningsprocess som beräknas vara slutförda under första kvartalet 2020.

Ett omfattande utvärderingsarbete har under perioden gjorts på morotsjuice efter en förfrågan från en europeisk tillverkare. Morotsjuice är mer utmanande för CEPT® än fruktjuicer. För att klara kraven har vi uppgraderat vårt bioprocesslaboratorium i Lund med bland annat bolagets nyutvecklade kammare. Detta medförde ett tydligt genombrott och de hållbarhetsdata (ESL) som vi uppnådde imponerade på kunden. Kundfördelarna blir betydande. Nästa steg är att gå in i affärsförhandling med kunden. Bioprocesslaboratoriet är nu redo för att utvärdera och simulera potentiella kunders produkter i CEPT® miljö och effekterna på extraktion, hållbarhet, vitaminer, oxidanter med mera. Denna verksamhet är ett av våra viktigaste säljinstrument.

Under det andra kvartalet har vi arbetat intensivt för att oliveCEPT® ska växa på marknaden. Under oktober gjordes installationer av ett flertal maskiner inför säsongsstart. Vi är glada över att vi kunnat följa upp tidigare affärer i Grekland med ytterligare två leveranser – en maskin till Kreta och en till fastlandet. En av dessa såldes genom vår nya återförsäljare OLIOtech som har en stark position i marknaden. Olivskörden i Grekland har blivit försenad till december men våra sålda maskiner är installerade och från mitten av december beräknas dessa vara i produktionen. I Spanien har vi under perioden fått in fyra nya order på totalt fem oliveCEPT®. Vi är även stolta över utvecklingen i Marocko där vi nu har premiumtillverkaren Atlas Olive Oil som kund. Vi ser intressant potential i landet eftersom olivoljeproducenterna i många fall försörjer sin produktionslinje med egen skörd och de har fokus på att tillverka premiumolja som har hög efterfrågan och högt pris på exportmarknaden.

Efter kvartalets utgång levererades en oliveCEPT® till en fransk olivoljeproducent för utvärdering som inleds i mitten av december. Efter en framgångsrik testperiod hos olivoljeproducenten Campoenguera sålde vi vår första oliveCEPT® till Spanien i slutet av november. I Italien är en installations oliveCEPT processdata verifierade med 5-7 % EVOO ökning och en annan oliveCEPT® kommer installeras hos en ny kund i början av december.
Högsta prioritet är att erhålla accept på uppställda mål av processdata och därmed kunna fakturera kunden inom några månader. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att målsättningen på minst 5 % extraktionsökning har uppnåtts i de flesta fallen.

Det är strategiskt viktigt för oss att öka distributörsledets leverans- och försäljningsförmåga i medelhavsområdet. För att få snabbast möjliga utveckling på olika marknader kommer vi utveckla och stödja distributörerna inom kompetensutveckling, kundsupport och attraktivt marknadsföringsmaterial. Organisationen i Lund kommer också utvecklas för att alltid vara ett efterfrågat stöd till distributörerna.

Arbetet med vår samarbetspartner WISER i Kina löper väl och bearbetningen av olivoljeproducenter har påbörjats. Detta har resulterats i en pilotorder av oliveCEPT® hos Tianyuan och utvärderingen är igång. Vi har konstaterat att olivoljetillverkning i Kina liknar den europeiska. Producenterna har europeisk processutrusning och man har precis som i Europa olika olivsorter med olika mognadsgrad som påverkar inställning av processdata.

ArcAroma Shanghai Ltd ställde ut på den stora Food&Beverage mässan i Shanghai i november. Vi fick många kontakter med leverantörer av processutrustning där CEPT® kan installeras både som retrofit och som nyförsäljning. På mässan träffade vi även juiceproducenter som bekräftade att även i Kina ökar segmentet hälsosamma premiumjuicer, vilket är vår prioriterade målmarknad. Nu börjar bearbetningen av stora producenter av juicer. I den gruppen finns även internationella juiceproducenter som vill ta en del av den enorma kinesiska marknaden. Vi ser också att framträdande förpackningsbolag är inblandade i utvecklingen av kreativa juicekoncept i attraktiva förpackningar.

Utvärderingen av dynaCEPT® hos kunden Aarhus Vand har ett tillfälligt uppehåll på grund av ombyggnationer hos kunden. Applikationen är installerad och har testats och arbetet kommer återupptas i januari. Installationen hos VASYD, Källby kan nu snart börja utvärderingsprocessen. Integrering med bland annat styrning av ventiler pågår och dynaCEPT® beräknas vara klar under december i år.

Under temat framtida applikationer offentliggjorde vi i föregående kvartal att wineCEPT® kan bli ett nytt applikationsområde. Arbetet med att utvärdera wineCEPT® hos en välkänd producent i Italien fortgår. Vi kan se tydligt att fermenteringsprocessen blir effektivare och att vi får ett högre tannininnehåll och bättre färg än tidigare. Utvärderingen hos producenten kommer att fortsätta under hösten 2020. Utöver pågående arbete med wineCEPT® har vi under kvartalet även inlett ett nytt samarbete med Cerealiq kring utveckling av havredryck. Målsättningen är att öka mängden betaglukan som är ett näringsämne i havre med stora hälsofördelar. Lärdomarna från samarbetet med Cerealiq kan eventuellt hjälpa oss att skapa en ny applikation under namnet beerCEPT®, eftersom havrets strukturer påminner om de som finns i malt och humle. Ölmarknaden är gigantisk och om vi får fram efterfrågade kundfördelar så kan det ge positiva effekter för bolaget.

Skalbarheten i vår teknikplattform gör det möjligt för oss att söka samarbetspartners för att utan stora insatser öka utvecklings- och marknadsbearbetningen för nya applikationer, där ArcAroma står för teknikplattformen och partnern står för processutvecklingen. Vi ser goda möjligheter att skapa nya fristående bolag som OptiFreeze i framtiden genom sådana samarbeten.

Den vid utgången av 2019 installerade pilotbasen av främst oliveCEPT® kommer snarast efter kundens accept av uppnådda processdata konverteras till förväntade inbetalningar motsvarande ca 15 miljoner under 2020 och ca 8 miljoner sammanlagt för 2021 0ch 2022. All nyförsäljning efter nyår är tillkommande inbetalningar utöver de 15 miljonerna. Vi bedömer att bolagets kassaflöde kommer bli positivt i slutet av första halvåret 2020.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, (+46) 768 – 86 81 78, Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 08:30 CET.

Ladda ner hela Delårsrapporten Q2 här:

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se