Categories
Aktuellt Press

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma torsdagen den

17 oktober 2019 kl. 15.00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se), Prästavägen 12, 224 78 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 oktober 2019 och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 oktober 2019 skriftligen till Arc Aroma Pure AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 073 – 631 73 71  eller per e-post info@arcaroma.com. I anmälan skall fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaroma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 389 541 st, varav 908 000  A-aktier och 10 481 541 B-aktier, motsvarande totalt 19 561 541 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen
  1. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  1. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, valberedning samt revisor.
 13. Beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning samt regler för valberedningen.
 14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om namnbyte av bolagets firma  från Arc Aroma Pure AB (publ) till ArcAroma AB (publ), samt därav ändring i Bolagsordning.
 16. Beslut om ändring av räkenskapsår från 0501-0430 till kalenderår, samt därav ändring i Bolagsordning.
 17. Beslut om ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 19. Stämman avslutas.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Other

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom Valberedningens förslag med motivering samt andra fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på bolagets hemsida www.arcaroma.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i september 2019

Arc Aroma Pure AB (publ)

STYRELSEN

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se