Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Dokument inför den extra bolagsstämman den 8 mars 2019

Fullmaktsformulär (till extra bolagsstämma) Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse) Styrelsens beslut Revisorns yttrande enligt 13 kap 6§ ABL (Bilaga 2(b))