Categories
Aktuellt Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommuniké från ordinarie årsstämma

Den 16 oktober 2018 hölls årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) i Lund. Ett trettiotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Mikael Wahlgren. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över koncernens resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30. Ansvarsfrihet Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Valberedning, arvoden och styrelse Vid stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp. Beslutades även att förekomsten av uppdrag som åläggs av styrelseledamöter utöver styrelseuppgifterna utreds för att till nästa stämma föreslå en arvodering som mer speglar ledamotens faktiska uppgifter. Frågan skall beredas av VD och rapporteras till valberedningen under våren 2019. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman beslutade att omvälja Eva Andersson, Mats Jacobson och Per-Ola Rosenqvist samt nyval av Peter Ahlgren och Torbjörn Clementz som styrelseledamöter. Stämman beslutade att välja Peter Ahlgren till styrelseordförande. Då uppdraget som bolagets revisorer gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs och skäl saknas till förändring så beslutades att det inte är någon förändring avseende det val som gjordes på årsstämman 2017. Vid stämman togs även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden att, baserat på ägandet i slutet av april månad 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avser i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svara mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Wahlgren Styrelseordförande 0709-33 72 20 mikael.wahlgren@lintonwahlgren.se Johan Möllerström VD 0768-86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com www.arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16:e oktober 2018 kl. 20:00.   Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com      

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se