Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag

Pressmeddelande 2018-05-21 ArcAroma inleder förstudie tillsammans med världsledande bioteknikbolag ArcAroma inleder en förstudie i samarbete med ett ledande bioteknikbolag. Syftet är att utreda potentialen av CEPT®-behandling i olika strömmar i tillverkningsprocesserna med hjälp av ArcAromas etablerade applikationsområden. Vid en positiv förstudie kommer en fullskalig pilotutvärdering att inledas senare i år. Förstudie och pilotutvärdering finansieras av kunden.  Förstudien, som inleds under Q2 2018, kommer utreda potentialen av CEPT®-behandling i bioteknikbolagets befintliga tillverkningsprocesser med målet att påvisa effekter inom tre applikationsområden som utvärderas. Genom applikationen medCEPT® är ambitionen att kraftigt reducera kostnaden för inaktivering av mikroorganismer. Det andra området, som bearbetas genom hygiCEPT® ska skonsamt hygienisera slutprodukten från kontaminerande mikroorganismer. Det tredje området som analyseras i förstudien, bearbetas genom bioCEPT® med målet att kraftigt förbättra ekonomin i downstream biogasproduktion genom ökad metanproduktion från slam och förbättrad avvattning. Förstudiens analyser består främst av mikrobiologisk analys (TVC – Total Viable Count) samt Biochemical Methane Potential-tester (BMP). Bekräftas effekten inom något av applikationsområdena ovan kommer en planerad pilot att inledas under det tredje kvartalet 2018 för en fullskalig utvärdering av tekniken. Samarbetet mellan parterna bygger på ett undertecknat sekretessavtal som gäller under rådande förstudie samt vid en fullskalig pilotutvärdering. -Vår nya samarbetspartner, som har ställt som krav att få vara anonym för att inte röja affärsidén, har visat en stor beslutsamhet i diskussionerna. Partnern har en stor insikt avseende CEPT®-tekniken och fattade snabbt beslut att gå vidare inom de skisserade områdena. Det faktum att studien är kundfinansierad visar också nivån på partnerns engagemang. Jag konstaterar att detta är rätt partner och att de skisserade projekten har en mycket stor potential om de lyckas råder det ingen tvivel om. Vi har stora gemensamma förhoppningar om framgång,  säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 kl. 08.30.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se