Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 15,00 på Park Inn by Radisson Lund, Hedvig Möllers gata 2 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 oktober 2017 och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 11 oktober 2017 skriftligen till Arc Aroma Pure AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0739-99 55 80 eller per e-post info@arcaromapure.se. I anmälan skall fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 11 oktober 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.   Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaromapure.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.   Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 827 727 st, varav 908 000 A-aktier och 7 919 727 B-aktier, motsvarande totalt 16 999 727 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för personal
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för styrelsen
 16. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 och 11) Bolagets valberedning bestående av Anders Thomasson, (ordf.) Mats Jacobson samt Anders Hättmark har meddelat att de föreslår årsstämman att besluta om att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Föreslås att externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp (inkl. eventuella sociala avgifter) och att extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp (inkl. eventuella sociala avgifter). Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.   Val av styrelse och revisor (punkt 12) Förslag och motivering från bolagets valberedning, beträffande val av styrelse samt revisor, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13) Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för personal och för styrelse (punkt 14 och 15) Styrelsen för Arc Aroma Pure AB (publ), org. nr 556586-1985, (”bolaget”) föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner. Other Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom Valberedningens förslag med motivering samt andra fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på bolagets hemsida www.arcaromapure.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). PM AAP Kallelse till årsstamma 20171017.pdf Lund i september 2017 Arc Aroma Pure AB (publ) STYRELSEN För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18:e september 2017 kl. 11:30. Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se