Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuiké Q4 2016/2017

Perioden februari – april 2017 (Q4)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 4,9 (1,7) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 3,4 (1,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 (1,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Arc Aroma Pure AB (Bolaget) etablerade kinesiskt dotterbolag med kontor i Shanghai och den första kinesiska ingenjören anställdes, för utveckling av biogasmarknaden i Kina.
  • Installationer genomfördes av två bioCEPT®-plattformar på ett reningsverk, för kunden Qingdao Water Ltd i Kina.
  • Framgångsrik konceptvalidering av ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja i Italien genomfördes tillsammans med global aktör.
  • Bolaget levererade en testanläggning av oliveCEPT® till Argentina för framtida utvärdering av olivoljeproduktion i samarbete med ett globalt teknikföretag.
  • Bolaget, som är huvudägare i OptiFreeze AB (publ), sålde aktier till dess tillträdande VD Nick Kramer, samt Göran Hedby som blev ny styrelseordförande och nya styrelseledamoten Elisabeth Yllfors.

VD har ordet:

JM högupl ”Vi är idag pionjärer på den globala marknaden för biogas – våra resultat visar att vi kan leverera verktyg som ger kunderna ökad lönsamhet.’’     Arc Aroma Pure finns nu representerade i tre världsdelar och har kontor i Lund och Shanghai. Det har varit ett händelserikt kvartal, som visar att vi genom hårt utvecklingsarbete når resultat och agerar på den globala marknaden. Ett tydligt exempel på detta är den kinesiska biogasmarknaden, där vi under kvartalet har levererat, installerat och driftsatt två bioCEPT®-anläggningar vid Qingdaos reningsverk med mycket goda mätbara resultat. Vi ser en stor utvecklingspotential i den kinesiska marknaden. Som ett led i vår satsning har vi anställt vår första kinesiska ingenjör, som kommer att bearbeta biogasmarknaden i Kina. Vårt fokus i verksamheten kommer även fortsättningsvis vara att utveckla affärsmodellen med effektiv biogasproduktion, såväl på den kinesiska som på den europeiska marknaden. Inom biogas är vi pionjärer på världsmarknaden med de unika resultat och möjligheter som vi kan leverera till slutkunden. Samtidigt arbetar vi intensivt med att ta fram fler applikations-områden. Vår styrka är att tekniken ger oss stora möjligheter att effektivisera många olika typer av biologiska processer på ett miljövänligt sätt. Våra tester av olivoljeproduktion i Italien slutfördes med positiva resultat och vi fortsätter därför nu med en utvärdering av vår plattform i en produktionslinje i Argentina, tillsammans med en global samarbetspartner. Utifrån de affärsmöjligheter vi har agerat på under det senaste kvartalet, är jag fortsatt övertygad om att vi kommer att nå mitt tidigare kommunicerade mål – att vi ska sälja och installera minst tio plattformar innan räkenskapsårets slut. Med tanke på att utvecklingsarbetet just nu går snabbt i en positiv riktning, är det centralt för oss att behålla fokus på våra långsiktiga mål och att uppnå lönsamhet. Fokus är att bygga upp en solid bas med kundreferenser under året och att öka närvaron på marknaden. De utmaningar som vi kommer att fokusera på framöver är framförallt att fortsätta utveckla kommande applikationsmöjligheter och att bygga upp en global struktur för smidig logistik och en heltäckande support mot slutkund. Jag vill tacka alla våra aktieägare och samarbetspartners för ert förtroende. Vi är på rätt väg och befinner oss just nu i en fas, där genombrottet i kommersialiseringen är mycket nära. Johan Möllerström VD, Arc Aroma Pure AB (publ) +46 (0)768 868 178 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Läs hela rapporten här: PM 170614 – AAP Bokslutskommuniké Q4 201617.pdf   För ytterligare information: Johan Möllerström, VD Telefon: +46 (0)768 868 178 E-post: johan.mollerstrom@arcaromapure.se Informationen i denna rapport är sådan som Arc Aroma Pure ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 14 juni 2017 klockan 08.30.   Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat. Lund den 14 juni 2017 Arc Aroma Pure AB (publ) Styrelsens intygande Mikael Wahlgren styrelseordförande Eva Andersson, styrelseledamot Ebba Fåhraeus, styrelseledamot Mats Jacobson, styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist, styrelseledamot Pär Henriksson, styrelseledamot Johan Möllerström, VD Uppgifterna har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.   SaveSave SaveSave SaveSave

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se