Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q1-Q2 2016/2017

Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 – Q2, 2016-05-01 – 2016-10-31

 • Intäkterna för perioden uppgick till 5,38 MSEK (4,33 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgick till 8,82 MSEK (-4,39 MSEK)
 • Likvida medel uppgick till 19,66 MSEK därutöver korta placeringar om 0,03 MSEK (6,30 MSEK, därutöver korta placeringar om 3 MSEK)
 • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken (8 132 727 stycken)
 • Vinst per aktie blev 0,99 SEK (-0,54 SEK)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader

Sammanfattning av Q2 2016/2017 för koncernen

Följande sammanfattning avser perioden Q2 2016-08-01 – 2016-10-31.
 • Intäkterna för perioden uppgår till 3,45 MSEK *
 • Resultatet för perioden uppgår till 11,55 MSEK
 • Vinst per aktie 1,31 SEK
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader  

Sammanfattning av Q1-Q2 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q2 2016-05-01 – 2016-10-31 med jämförelseperiod Q2 2015-05-01 – 2015-10-31.
 • Intäkterna för perioden uppgick till 5,33 MSEK (4,28 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgick till 10,61 MSEK (-3,63 MSEK)
 • Likvida medel uppgick till 19,36 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 0,03 MSEK (0,62 MSEK resp. 8,84 MSEK)
 • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken (8 132 727 stycken)
 • Vinst per aktie blev 1,20 SEK (-0,45 SEK)
*) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Sammanfattning av Q2 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q2 2016-08-01 – 2016-10-31 med jämförelseperiod Q2 2015-08-01 – 2016-10-31 2015/2016..
 • Intäkterna för perioden uppgår till 3,45 MSEK (2,28 MSEK) *
 • Resultatet för perioden uppgår till 12,78 MSEK (-2,23 MSEK)
 • Vinst per aktie 1,47 SEK (-0,27 SEK)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader. Läs hela rapporten här: AAP Delårrapport Q1-Q2, 16-17.pdf  

Kommentarer från VD

Fokus har varit bättre struktur och färdigställande.

Under kvartalet har ny organisation satts på plats och är nu redo inför att våra nya VD tillträder 1 januari 2017. Det kommer att skapa goda förutsättningar för kommersiella framgångar på marknaden och med effektiv leveranskapacitet. Under kvartalet har bolaget stärkt sin balansräkning betydligt.

Teknik

Generator version 5

Version 5 av generatorn har i huvudsak används i samband med pilottester med oliveCEPT i Italien. Version 5 har inte utvecklats vidare under kvartalet, och kommer successivt att fasas ut under 2017.

Generator version 6

Version 6 av generatorn har under kvartalet färdigställts och omfattande interna tester har genomförts. Fullskaliga och kontinuerliga tester hos kund kommer att startas under december. Testerna har visat ökad driftsäkerhet, lägre slitage samt förbättrad energieffektivitet. Designad funktionalitet uppnås enligt plan.

Ny kammare

Arbetet att ta fram en ny kammare har tagit stora kliv framåt. Vi har nu flera lovande kandidater, tester av dessa pågår såväl i vårt laboratorium som externt ute hos kunder. Utmaningen har varit att hitta en lösning som är både effektiv och hållbar. Kammaren, eller delar av den, är förbrukningsdetaljer. Därför är även kostnaden en viktig parameter, kammaren skall generera återkommande intäkter. Vi har utvecklat kammaren internt med stöd av simuleringsprogram och 3D cad, tillverkningen av våra olika kandidater har skett med stöd av externa hantverkare. För att pressa såväl kostnader som leveranstider har vi på senare tid också utnyttjat avancerade 3-D skrivare.

De första testerna ser lovande ut och är i linje med våra simuleringar. I försöken studerar effektivitet i form av mer olivolja eller ökat biogasutbyte men även hållbarhet över tid. Valet av material i kammarhuset och elektroderna är viktigt inte minst med tanke på att en del applikationer handlar om livsmedel. De kammare som tagits fram har anpassats till den kraftfulla CEPT® generatorn version 6. Vid sidan om mer kraft genererar version 6 bipolära pulser vilket ställer nya krav. Vårt mål står fast, det är att ha en ny en produkt som är redo för lansering inom kort.

Organisation

Ny organisationsstruktur är på plats. Det medför ett ökat fokus på processer och strukturer, vilket har medfört bättre effektivitet. Bolaget är i en omvandlingsfas från innovationsbolag till teknik och utvecklingsbolag med en ny plattform för marknad och försäljning.

Kunder

oliveCEPT®

Under hösten har fullskaliga tester genomförts i Italien, i såväl laboratorie- och industriell miljö. Testerna har skett i samarbete med en industiell partner och Universitetet i Perugia. Resultaten påvisar betydande produktionsökning samt förbättrad kvalitet av kallpressad olivolja. Slutrapport beräknas vara klar under februari.

dynaCEPT™

Projektet i Klippan fortsätter att leverera. Klippan är ett viktigt referensprojekt. Tidigare driftproblem är åtgärdade.

bioCEPT®

Jordberga har genomgått en teknisk analys och uppdatering. Analysen visar att CEPT-tekniken(Generator och kammare) fungerar väl, men implementeringen i biogas anläggningen har varit bristfällig. Efter justering av systemet kommer en ny test period att genomföras med start under mitten av december. Testen kommer att genomföras med nya Generator ver. 6. och ett testprogram för nya teser för behandlingskammare kommer att utvärderas parallellt.

 

Kund projekt

Förutom ett antal seriösa förfrågningar, arbetar vi konkret med ett 10-tal nya förfrågningar, utöver nedan redovisade specifika projekt.

Kina – Kunden är Qingdao Water Ltd

Projektet i Kina är en container lösning där containern byggs i Kina med en inhemsk partner som också tar ansvar för driften. Vi kommer att etablera två linjer och sedan utvärdera ökad gasproduktionen och minskat slam. Vi är igång med att etablera bolag och anställa personal för driftsättning. Projektet är i full gång och idrifttagning kommer att ske efter det Kinesiska nyåret.

OptiFreeze AB

Efter kvartalet har leveranstester och provdrift genomförts och uppfyller kundspecifikation. Kundanpassad styrenhet levereras under Q1 2017.

 Helsingborg – Kunden är OX2 Produktion AB

Projektet är startat, och beräknas vara i drift under senare delen av januari.

Finansiering

Kassaflöde

Vi har en stabil finansiell situation med 1 MSEK per månad i negativt kassaflöde och 19,6 i likvida medel på bankkonto.

Emissionen

Nyemissionen som genomfördes i maj gav ett kapitaltillskott på cirka 12 MSEK.

Försäljning av OptiFreeze-aktier

Försäljningen av aktierna i vårt intressebolag OptiFreeze gav ett kapitaltillskott på 15,7 MSEK med en positiv resultateffekt på 14,3 MSEK. Det resterande innehavet om 1 613 800 aktier i OptiFreeze var per den 31/10-2016 värt  46 MSEK. OptiFreeze utvecklar en patenterad frysteknik baserad på CEPT®-plattformen och är idag nära ett industriellt genombrott i samarbete med viktiga partners.

Framtid

Med alla positiva resultat från våra testanläggningar, med en intressant pipeline och en välfylld kassa tycker jag att framtiden är ljus. Nu när jag kommer att som VD för Arc Aroma Pure lämna över till Johan Möllerström är vi redo för att kommersialisera den tekniska plattform som bolaget har utvecklat de senaste åren med betoning på det senaste året. Vi är väl förberedda för att flytta fram våra positioner ytterligare och det är vår ambition att under 2017 nå ett neutralt kassaflöde.

Lund den 16 december 2016

P-O Rosenqvist, vd Arc Aroma Pure

         

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se