Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Emission

Arc Aroma Pure AB (publ) genomför riktad nyemission om 12 MSEK

Styrelsen i Arc Aroma Pure AB (publ) (”AAP” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 22 oktober 2015, beslutat att emittera totalt 490 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets privata investerare. Teckningskursen har fastslagits till 24,40 kronor per aktie genom en bookbuilding process. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möta det stora intresset för Bolagets CEPT® plattform genom ökade sälj och marknadsinsatser samt intensifierad applikationsutveckling.

Kapitaltillskottet gör det möjligt för AAP att möta det stora intresset som marknaden visat, såväl nationellt som internationellt, för vår CEPT® plattform. Bolaget kommer att öka insatserna inom försäljning och marknadsföring. Samtidigt intensifieras applikationsutvecklingen med målet att utforska nya applikationsområden där CEPT® plattformen gör stor nytta. Beslut om emissionen fattades av styrelsen den 11 maj 2016, med stöd av årsstämmans bemyndigande. Den genomförda emissionen tecknades av Erik Penser Bank AB på uppdrag av kunder som utgörs av en mindre grupp utvalda investerare. Emissionen omfattade 490 000 aktier med en teckningskurs om 24,40 kronor. Styrelsens ansåg att det fanns starka skäl att genomföra den riktade emissionen då villkoren var mycket goda. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,6 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i AAP ökar med 490 000 aktier, från 8 337 727 aktier till totalt 8 827 727 aktier, och aktiekapitalet ökar med 49 000 kronor, från 833 772,70 kronor till totalt 882 772,70 kronor.

Produktifieringen av vår bioCEPT®, som är avsedd för segmentet biogasproduktion, har genomförts framgångsrikt och planenligt. Flera lyckosamma pilottester har genomförts och diskussioner om ytterligare installationer är i slutfasen. För att skapa nya marknadssegment för CEPT® plattformen, utforskar och vidareutvecklar Bolaget nya applikationsområden. Målet är att tillfredsställa marknadens behov av nya energi och kostnadseffektiva alternativ som fyller behov inom exempelvis hygienisering, vattenrening, olivoljeproduktion, livsmedelspastörisering, rening av ballastvatten, samt ytterligare applikationsområde där Bolaget av olika skäl inte vill gå in på detaljer i dagsläget.

”Vi befinner oss nu i den spännande lanseringsfasen där våra första applikationer förs ut på marknaden internationellt. Styrelsen och jag bedömde att läget var mycket gynnsamt för en riktad emission som ger oss möjligheten att ytterligare satsa på lanseringen av vår bioCEPT®. Inte minst under våra resor noterar vi en stor nyfikenhet och ett stort intresse för CEPT®-tekniken. Vi har fått flera konkreta förfrågningar från intressenter som vill prova tekniken och se hur den kan effektivisera deras industriprocesser. Marknadens vilja att möta omgivningens allt tydligare uttalade krav på en energieffektiv och hållbar process ökar, detta öppnar goda affärsmöjligheter för oss och vår unika CEPT® plattform. Samtidigt konstaterar vi att processen att produktifiera vår bioCEPT® har kommit så långt att det är önskvärt att ta nästa steg för att möta marknadens stora intresse; att målinriktat fokusera på nya applikationsområden utöver biogas, vattenrening och extraktion för att möta marknadens stora intresse”, säger Martin Linde, VD.

 PM 160512 Arc Aroma Pure AB Emission EPB.pdf 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 070 – 673 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

160317-251

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se