Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008

Lyckad kvalitetsrevision enligt ISO 9001:2008

En lyckad kvalitetsrevision av det helägda dotterbolaget bioCEPT Sweden AB har nyligen genomförts. Ett ISO-certifierat dotterbolag underlättar vid CE-märkning av koncernens produkter. Bolaget har genom ISO9001-revisionen visat att de verktyg som krävs är på plats och används i den dagliga verksamheten. Vid revisionen granskades även Arc Aroma Pure (AAP) översiktligt vilket utmynnade i en plan för gemensam certifiering av såväl AAP som bioCEPT Sweden AB under hösten.  

Det erhållna certifikatet i enlighet med SS-EN ISO 9001:2008 avser verksamheten ”Projektering, utveckling, framtagning och marknadsföring av högspänningsapplikationer inom livsmedel och miljöteknik”. Vid revisionen granskade en kvalitetsrevisor från bolaget Intertek AAP:s ledningssystem för kvalitet. Revisorn gick igenom bolagets interna rutiner avseende exempelvis revision av leverantörer, internrevisioner, inköp, utveckling, produktion, support, verifiering och validering.

Utvecklingsavdelningen och kvalitetsansvarige Pär Henriksson arbetar aktivt med CE-märkning av bolagets produkter. I flera fall är processen i slutfasen och ISO9001 är ett mycket viktigt verktyg. Det möjliggör att koncernen i egen regi kan utfärda en ”försäkran om överensstämmelse” baserad på en ”teknisk fil” som är en viktig del i CE-märkningen.

”ISO 9001-certifieringen är ett tydligt bevis på att vi har den kompetens och de rutiner som krävs. Certifikatet är resultatet av ett fokuserat arbete som har genomförts av kvalitetsansvarige Pär Henriksson och övrig personal. Vi har nu ett ledningssystem som anpassats till verksamheten och är gemensamt för hela koncernen med några få undantag då det rör sig om olika juridiska personer. ISO9001 är ett viktigt stöd i verksamheten och vid den pågående introduktionen av CEPT®-plattformen inom olika marknadssegment på olika geografiska marknader”, säger VD Martin Linde.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

 

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se