Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Notice of the Annual General Meeting

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ) Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 14.00 på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 oktober 2015 och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 oktober 2015 skriftligen till Arc Aroma Pure AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-271 83 80 eller per e-post info@arcaromapure.se. I anmälan skall fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 16 oktober 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaromapure.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 132 727 st, varav 908 000 Aaktier och 7 224 727 B-aktier, motsvarande totalt 16 307 727 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 8. Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 13. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 8 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10) Aktieägare representerande cirka 62 procent av aktierna och mer än 78 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår årsstämman att besluta om att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter samt att styrelsearvode ej skall utgå till huvudägare med aktier i bolaget. Externa ledamöter ersätts med ett prisbasbelopp. Styrelsen föreslår att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor (punkt 11) Aktieägare representerande cirka 62 procent av aktierna och mer än 78 procent av rösterna i bolaget har föreslagit dels att Eva Andersson, Ebba Fåhraeus och Mats Jacobson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att omvälja Pär Henriksson, Martin Hagbyhn och Per-Ola Rosenqvist som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Per-Ola Rosenqvist. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB väljs till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12) Styrelsen föreslår att stämman 1. beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Dels att stämman 2. beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen genom apportemission kunna förvärva andra företag av strategisk betydelse, bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om apportemission om maximalt 3 000 000 B-aktier. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Other Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på bolagets hemsida www.arcaromapure.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Lund i september 2015 Arc Aroma Pure AB (publ) STYRELSEN Ladda ner kallelsen som PDF här.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se