Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2014-05-01 – 2015-04-30

Sammanfattning av året 2014/2015

  • Intäkterna för perioden uppgår till 10 726 169 SEK (4 975 405 SEK)*
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 569 039 SEK (-3 745 001 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 801 012 SEK (805 449 SEK), därutöver kortfristiga placeringar om 13 339 968 SEK (5 194 068 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (7 455 000 stycken)
  • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 
  • Vinst per aktie -0,19 SEK (-0,50 SEK)

Sammanfattning av Q4 – 2014/2015

Följande sammanfattning avser perioden Q4 2014/2015 med jämförelseperiod Q4 2013/2014.
  • Intäkterna för perioden uppgår till 1 386 192 SEK (3 260 319 SEK)*
  • Resultatet för perioden uppgår till -1 478 018 SEK (-84 625 SEK)
  • Vinst per aktie -0,18 SEK (-0,01 SEK)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.
Kommentarer från VD Jag har arbetat med produktutveckling sedan 1972, jag är otålig och jag vill se resultat. Jag tycker alltid att det går för sakta och händer för lite. Av denna anledning är det nyttigt att ta en kort paus, ett djupt andetag och författa en summering till bolagets aktieägare och andra intressenter. Då inser jag att jag måste omvärdera, det har hänt en hel del under det gångna året. Vi har gjort stora framsteg, såväl organisatoriskt, tekniskt och som på marknaden. Intresset för vår innovativa teknik är stort, vi har besökt nya och befintliga partners runt om i världen och många har besökt oss. Denna bokslutskommuniké innehåller som brukligt en massa siffror och annan formalia vilket den naturligtvis skall göra. Samtidigt jag har valt att berätta en hel del om vad vi gjort, vad vi gör eller vad vi planerar att göra. Jag tycker det är min skyldighet att berätta för dig, i egenskap av aktieägare eller intressent, hur vi förvaltar uppdraget. Samtidigt måste jag erkänna att jag själv mår bra av att summera vad vi åstadkommit, för mitt i smeten känns det ibland som det står still. Den positiva ekonomiska trenden kvarstår, såväl resultat som omsättning ökar rejält jämfört med föregående år. Detta trots ökade kostnader, främst till följd fler anställda och ytterligare konsulter. För perioden 140501 – 150131 (Q1-Q3) kunde vi visa i det närmaste ett nollresultat. Detta är något att vara stolt över med tanke på att vi befinner oss i en inledande marknadsfas. Det är samtidigt viktigt att ha i minnet att de bioCEPT®system som finns placerade hos kunder ägs av oss. Det finns ett ”mjukt” avtal kopplade till dessa som kommer att ge löpande intäkter så snart effektiviseringsvinsten har påvisats. I november 2014 genomfördes en företrädesemission som gav ett tillskott om cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen var att finansiera ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt att utforska nya applikationer, processer som redan initierats. Inför emissionen erhölls teckningsförbindelser om cirka 10,6 MSEK. Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad och tecknades till cirka 31,6 MSEK vilket motsvarar en täckningsgrad om cirka 183 %. 99,7 % av aktierna tecknades med företrädesrätt. Mina kollegor och jag inser att det stora förtroendet förpliktigar. AAP:s ekonomiska ställning är alltså god med en kassa på ca 14 MSEK. Detta betyder att vi har tillräckligt kapital att ytterligare öka tempo, fokusera på marknad parallellt med att nya applikationer för CEPT®-plattformen utforskas. Vi har nya idéer som vi vill patentera och utforska närmare. Allt detta kräver resurser och kapital. AAP har medverkat vid introduktionen av intressebolaget OptiFreeze AB (publ.) till AktieTorget. Även om AAP betraktar OptiFreze som ”sin bebis” så är detta också en viktig kund. Samarbetet mellan bolagen fördjupas vilket underlättas av att bolagen ligger vägg i vägg med en öppen dörr som ”skiljer” verksamheterna åt. OptiFreeze baserar sin spännande och revolutionerande frysteknik på CEPT®-plattformen. OptiFreeze är också en viktig investering, idag har AAP ett aktieinnehav i OptiFreeze med ett marknadsvärde om drygt 36 MSEK. För ca 15 månaders sedan påbörjades produktifieringen av bioCEPT®. Framtagning av en pilotserie bestående av tre förbehandlingsanläggningar för biogasindustrin har genomförts enligt plan. I juni 2014 lyftes den första ut till en biogasanläggning på Gotland, i december 2014 driftsattes en bioCEPT®på Jordberga, Sveriges största och modernaste biogasanläggning. Den tredje bioCEPT®containern används nu internt för olika försök. Utöver detta har två specialanpassade anläggningar tagits fram, en som installerat vid ett reningsverk i Klippan och en som använts vid pilottester i en av världens modernaste anläggningar för produktion av olivolja i Spanien. Under året har vår produkt bioCEPT®visats upp vid flera tillfällen, dels vid premiärvisningen i samband med gasdagarna i Båstad. Därefter vid flera tillfällen i drift i Jordberga och i Klippan. Vi har i samarbete med våra partners deltagit i utställningar och presenterat vår produkt. Marknadsavdelningen har fått viktig förstärkning i form av en marknadschef. En kommersiell hemsida, cept.info, har lanserats och marknadsaktiviteterna intensifieras på flera fronter. Arbetet att omvandla hemsidan arcaromapure.se till en sida med finansiell information kommer att fortsätta. En av AAP:s viktiga samarbetspartners, som sedan många år samarbetat med mig i olika projekt, har drabbats av ekonomiska problem. AAP har därför tagit hem all utveckling och tagit full kontroll över alla konstruktioner och säkerställt att alla underlag finns internt. Detta inkluderar att vi tagit kontroll över kärnkunskapen, vi har flyttat utvecklingen av generatorn till den interna utvecklingsavdelningen. Generatorn har vidareutvecklats och förenklats samtidigt som den gjorts robustare. Parallellt har en ny generator tagit fram som en b-plan. Jag bedömer att vi nu har full kontroll över alla utvecklingsprojekt men processen har tagit lite tid och energi samtidigt bedömer jag att övertaget hade varit nödvändigt på sikt, nu är det tidigarelagt och genomfört. En komplett produktionsdossier i enlighet med kraven i ISO 9000 har tagits fram, detta är ett omfattande och levande underlag som är viktigt i CE-märkningsprocessen. Samtidigt möjliggör dokumentationen produktion av bioCEPT®containern externt, en process som nu initierats. Dessa dokument har granskats av extern leverantör och fått ett bra betyg. Under perioden har vi genomfört ett lyckat pilotprojekt i samarbete med en ledande producent av olivolja och vår spanska samarbetspartner. Projektet är ett resultat av försök, möten och en dialog som pågått en längre tid. Projektet visade att införandet av en CEPT®baserad förbehandling av oliverna innan pressning radikalt ökar såväl kvalitet som mängd olivolja som kan utvinnas. De lyckade försöken har lett till att fem CEPT® baserade system kommer att placeras ut i Spanien, varav fyra hos utvalda producenter och en vid Andalusian Institute of Agricultural and Fisheries Research and Training (IFAPA). I ett samarbete med AZTI Tecnalia skall utrustning och metoder baserade på CEPT® teknologin utvecklas samtidigt som AZTI skall hjälpa kunder med utvärdering och beslutsunderlag. Mer om aktiviteterna på den Spanska marknaden finns att läsa i detta dokument. Ett projekt att certifiera hygCEPT®har inletts. För hög vetenskaplig kvalitet har ett avtal träffats med ett externt laboratorium och med företrädare för akademin. Under 12-15 månader kommer vi att studera teknikens potential för avdödning av skadliga mikroorganismer. Dokumentationen som kommer ur projektet skall användas som underlag i det regulatoriska arbetet att certifiera hygCEPT®som ett energieffektivt alternativ vid hygienisering. Parallellt med detta genomförs en process för att certifiera CEPT®som hygieniseringsmetod i Klippan. Det är styrelsens bedömning att marknaden för hygCEPT®är ännu större än den för bioCEPT®. Ett lyckat projekt kommer därför att ge bolaget en ytterligare stärkt produktbas som leverantör inte endast till biogas och avloppsreningsindustrin utan även till andra segment där en energieffektiv metod är efterfrågad. Ytterligare lovande koncept inom andra applikationsområden finns i pipeline. En aktuell utmaning är att omvandla bolaget från ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett producerande marknadsbolag. Som ett led i denna tuffa process har flera medarbetare rekryterats under året, rollerna blir allt tydligare och rätt man på rätt plats allt viktigare. Bolaget har nu ansvariga för ekonomi, marknad, metodutveckling, produktutveckling och service och support. Produktion kommer att ligga under utveckling ytterligare ett tag. Vi har en plan, vi bygger organisationen och med rätt inställning så är det möjligt. Styrelsen konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan, sammantaget ligger vi före plan ekonomiskt och på marknaden. Majoritets och huvudägarna har, utan krav från extern part, undertecknat ett förlängt lock-up avtal som bekräftar det gemensamma och långsiktiga engagemanget i bolaget. Vi har en plan, vi bygger organisationen, med rätt inställning så är det möjligt. Lund 2015-06-25, Pär Henriksson, VD
150625 AAP Bokslutskommuniké 14-15

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se