Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Halvårsrapport 2014-05-01 – 2014-10-31

Halvårsrapport 2014-05-01 – 2014-10-31

Läs och ladda ner hela rapporten som PDF här.

Sammanfattning av Q1-Q2- 2014/15

Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q2 2014/2015 med jämförelseperiod Q1-Q2 2013/2014.

• Intäkterna för perioden uppgår till 7 488 941 SEK (1 642 129 SEK)* • Resultatet för perioden uppgår till 1 022 973 SEK (-1 467 527 SEK) • Likvida medel uppgick till 3 027 595 SEK varav 1 548 795 i räntebärande placering (5 817 632 SEK) • Aktiverade kostnader för perioden uppgår till 2 456 692 SEK • Avskrivningar för perioden uppgår enligt plan till 840 494 SEK • Antal aktier uppgår till 7 455 000 stycken • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie 0,14 kr (-0,21 kr) • Soliditet 49 % (47 %)

Sammanfattning av Q2- 2014/15

Följande sammanfattning avser perioden Q2 2014/2015 med jämförelseperiod Q2 2013/2014.

• Intäkterna för perioden uppgår till 5 689 565 SEK (1 613 793 SEK)* • Resultatet för perioden uppgår till 2 049 067 SEK (-204 035 SEK) • Vinst per aktie 0,27 SEK (-0,03 SEK)

*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Kommentarer från VD

I slutet av oktober visades bioCEPT™ upp offentligt för första gången. Det var inte utan stolthet som mina kollegor och jag konstaterade att resultatet av många års arbete hade en hedersplats i Båstad utanför entrén till kongresscentrum under Gasdagarna 2014. Intresset var mycket stort och frågorna många, från såväl beslutsfattare som branschkollegor. Vår utställningsmonter var välbesökt även om vi ”tvingades” gå ut i det vackra vädret tillsammans med intressenter för att prata om containern, uppnådda resultat och varför vi valt de bästa komponenter som finns att få tag i på marknaden. Vi är nu på marknaden och mottagandet har varit hedrande.

Medarbetarna och jag är också mycket stolta över att kunna presentera en halvårsrapport där vi meddelar att Arc Aroma Pure uppvisar ett starkt resultat om drygt 1 MSEK för perioden och intäkter om ca 7,5 MSEK.

Jag har arbetat med PEF-tekniken i över 20 år och produktutveckling i över 40 år. Detta är inte den första produkt som jag är med och lanserar till marknaden, men känslan är alltid densamma. En stor anspänning som övergår i något som kan liknas vid eufori. Man blir aldrig mätt på denna känsla, att något fungerar, accepteras och att tanken var rätt från början. Resan har varit krokig, men nu är vi där! Utvecklingsfasen är i princip över och vi går in i marknadsfasen. För mindre än ett år sedan påbörjades utvecklingen och tillverkningen av en pilotserie bestående av tre förbehandlingsanläggningar för biogasindustrin. I början av juni lyftes den första ut till en biogasanläggning på Gotland. Nu arbetar vi med sluttestning av den tredje bioCEPT™-anläggningen. Samtliga tre är sedan en tid tillbaka tingade för installation vid olika biogasanläggningar runt om i Sverige. Utöver detta är två specialanpassade anläggningar under framtagande och driftsätts inom kort.

bioCEPT™ och CEPT® är sammansatta produkter som kräver en kompetent marknadsorganisation. Bolaget har därför valt att teckna avtal med aktörer som har ett grundmurat gott rykte nationellt och internationellt. Styrelsen har dragit slutsatsen att ett samarbete är mera fruktsamt än att konkurrera. Avståndet till marknaden blir mycket kortare genom att använda den hävstång som en befintlig organisation ger.

Under det senaste året har ”vi” introducerat OptiFreeze AB (publ) till aktietorget. Även om Arc Aroma Pure betraktar OptiFreeze som ”sin bebis” så är detta också en viktig kund. OptiFreeze baserar sin spännande

och revolutionerande frysteknik på CEPT®-plattformen. OptiFreeze är också en viktig investering. Idag har Bolaget ett aktieinnehav i OptiFreeze med ett marknadsvärde om cirka 34 miljoner kronor.

OptiFreeze ger en fingervisning om CEPT®-plattformens många möjligheter. Vi inleder nu ett samarbete med en ledande producent av olivolja och vår spanska distributör. Projektet är ett resultat av försök, möten och en dialog som pågått en längre tid. Vi har funnit att såväl kvalitet som mängd olivolja som kan pressas efter en CEPT®-behandling, ökar radikalt. Ytterligare lovande koncept inom andra applikationsområden finns i pipeline.

Arc Aroma Pures ekonomiska ställning är god. Bolaget har en kassa och försäljning som täcker kostnaderna för en fortsatt försiktig organisk tillväxt, men styrelsen ansåg att Bolaget förtjänar mer. Därför beslutades med stöd av stämmobeslut, att genomföra den emission som övertecknades kraftigt och tillförde bolaget 17,3 MSEK. Likviden skall användas för att ytterligare öka tempo, fokusera på marknad parallellt med nya applikationer för CEPT®-plattformen. Vi har nya idéer som vi vill patentera och utforska närmare. Allt detta kräver resurser och kapital som nu tillförts.

Ett av de projekt som nu initieras är hygCEPT™. Målet är att under 12-15 månader studera teknikens potential att användas för avdödning av skadliga mikroorganismer. Styrelsen bedömer att marknaden för hygCEPT™ är ännu större än den för bioCEPT™ varför ett lyckat projekt kommer att ge bolaget en ytterligare stärkt produktbas som leverantör till inte bara biogas och avloppsreningsindustrin utan också andra segment där en energieffektiv metod är efterfrågad.

Arbetet med patent fortskrider och under perioden har bolaget beviljats patent även i Israel, vilket betyder att vårt patentskydd har breddats till ytterligare ett land. Under augusti månad meddelades vidare att Europeiska patentverket har godkänt vår ansökan, detta bekräftades nyligen formellt.

Vi befinner oss i en spännande fas i gränslandet mellan utveckling och marknad. Det är en utmaning att byta fokus från utveckling och forskning till tillverkning och marknadsföring. Styrelsen konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan.

Lund 2014-12-19 Pär Henriksson, VD

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se