Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Inledning av teckningstiden

Idag inleds teckningstiden

Idag inleds teckningstiden i Arc Aroma Pure ABs företrädesemission av högst 677 727 B-aktier. Vid full teckning ger emissionen Arc Aroma Pure ett tillskott på cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med företrädes-emissionen är att öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna, samt att öka fokus på ytterligare applikationsområden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 10,6 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 61 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 5 – 19 november 2014.
  • Teckningskurs: 25,50 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.
  • Företrädesrätt att teckna B-aktier har de som på avstämningsdagen den 31 oktober 2014 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktier.
  • Avstämningsdag var den 31 oktober 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 oktober 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2014.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 – 17 november 2014.
  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 november 2014 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av december 2014.
  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 677 727 aktier.
  • Antal aktier innan emission uppgår till 7 455 000 aktier, varav 908 000 A-aktier och 6 547 000 B-aktier.
Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046-271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se PO Rosenqvist, Ordförande Tel: 0705-50 0386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget utvecklar och marknadsför plattformen till den globala Cleantech-marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och andra strukturer och dödar oönskade mikroorganismer.  CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion har varit i fokus. Tekniken frigör näring och påskyndar processen samtidigt som den öppnar för införande av nya råvaror som idag inte är lönsamma på grund av för långsam gasproduktion. För biogasmarknaden marknadsförs produkten under namnet bioCEPT®. Rening av vatten, avlopp, ballastvatten, flytande livsmedel och förbättrad olivoljeproduktion är exempel på andra applikationer för CEPT®-plattformen. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.  www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se