Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2013-05-01 – 2014-04-30

Sammanfattning av året 2013/14

• Intäkterna för perioden uppgår till 4 975 405 SEK (2 576 740 SEK) • Resultatet för perioden uppgår till -3 745 001 SEK (-2 492 396 SEK) • Likvida medel uppgick till 805 429 SEK (2 866 106 SEK), därutöver räntebärande placeringar om 5 194 068 SEK (5 500 000 SEK) • Antal aktier uppgår till 7 455 000 stycken (6 991 000 stycken) • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30 • Vinst per aktie -0,5 kr (-0,36 kr)

Kommentarer från VD Under verksamhetsåret 2013/14 har fokus varit att utveckla CEPT®- plattformen och att omvandla den pilotanläggning som monterades ner under juni månad 2013 till en produkt. De erfarenheter och intryck som genererades under alla genomförda försök vid biogasanläggningen Wrams Gunnarstorp, har utgjort viktig kunskap. Produkten, som nu är klar för certifieringsaktiviteter är byggd av noggrant utvalda kvalitets-komponenter, den är byggd i en inredd container med en ”våtsida” där behandlingskammare, pumpar, kvarnar och ventiler finns samt en torrsida för styrelektronik, generatorer och kontrollrum. Containern har en hög profil i ljusgrönt med tydligt varumärke och logga, den är omöjlig att missa. En helt ny och kraftfullare CEPT®- generator har utvecklats och genomgått omfattande tester. Testerna har lett till vidareutveckling. Vi betraktar nu generatorn version 5 som klar och ett antal enheter har producerats för att användas i de tre överenskomna industriella anläggningarna. En container är klar och har levererats till Brogas på Gotland, ytterligare en har levererats in till AAP och kommer att drifttas under sommaren för installation under sensommaren. Komponenter till den tredje containern har levererats, arbetet med denna kommer att slutföras efter sommaren. Som tidigare har meddelats har överenskommelser träffats gällande alla tre CEPT®- anläggningar i den första produktionsomgången. Det första avtalet avser ett samarbete med Nordic Water och ett kommunalt reningsverk med målet att använda CEPT® inom olika steg vid vattenrening. Efter positiva inledande försök har projektet startats upp, dock är projektet drabbats av viss försening kopplat till finansiering av de ingrepp som krävs i anläggningen. Dessa ingrepp är en angelägenhet för anläggningen där vi gett visst stöd avseende den ansökan som tagits fram. Det andra avtalet avser en pilot på Gotland som levererats. Inledande försök att pumpa slammet genom anläggningen har genomförts under vecka 24. Det tredje avtalet avser ett samarbete med Swedish Biogas International – SBI, en privatägd, långsiktig och ledande aktör inom biogasindustrin i Sverige där produktionen är helt inriktad på fordonsbränsle. Avtalet avser industriella fullskaliga tester av CEPT®- plattformen och ett första projektmöte har ägt rum. Vidare innebär avtalet att SBI ges möjlighet att överta CEPT®- plattformen samt öppnar för installation av flera enheter inom gruppen. Styrelsen gör bedömningen att intäkter till bolaget med anledning av samarbetet med SBI kan genereras med början under Q4 2014. CEPT®- tekniken har uppmärksammats i media, facktidskrifter har publicerat artiklar och notiser, även Vetenskapsradion har haft ett inslag om vår teknik. Anders Boman och undertecknad presenterade produkten vid en internationell konferens i Karlsruhe i Tyskland, detta har lett till fortsatta kontakter. Intresset för bolagets teknik är stort, de redan ingångna avtalen kommer att ställa stora krav på organisationen under sommaren och hösten. Marknadsföringen har inletts och kommer att intensifieras. Under verksamhetsåret har förändringar genomförts i styrelsen och bolaget har nu en operativ styrelse som anpassats till bolagets fokus att genomföra sälj- och marknadsaktiviteter. Förhandlingar pågår med olika parter i Sverige och utomlands. Vi föreslår alternativa former av finansiering i form av hyresavtal eller avgift kopplad till del i ekonomisk avkastning i form av effektiviseringsvinst istället för rena inköp, detta då vi konstaterar att våra slutanvändare har ett pressat finansiellt läge och därmed reducerade möjligheter att investera. Det är styrelsens uppfattning att dessa ekonomiska upplägg har mottagits positivt samtidigt som den korta återbetalningstiden uppskattas. Arc Aroma Pure har under året ökat sitt inflytande i intressebolaget OptiFreeze AB som utvecklar en patenterad frysteknik, baserad på CEPT®- plattformen. Ett naturligt antifrysprotein och/eller sockerarter förs in i cellerna hos en grönsak eller frukt. Detta medför att produkten överlever frysning, den har samma smak och struktur som en färsk produkt. Pär Henriksson, VD AAP, har övertagit ordförandeklubban, Fredrik Westman, styrelseledamot i AAP har tillträtt som VD och Anders Hättmark, styrelseledamot i AAP, har tillträtt som ordinarie styrelseledamot. OF har, med AAPs stöd, beviljats patent i samtliga länder där bolaget sökt skydd. AAP ser fram emot ett givande samarbete och hoppas att bolagen kan utnyttja de synergier som finns. OF för diskussioner med flera möjliga industriella partners och CEPT®- generatorn kan komma att bli central även för OF. OptiFreeze AB genomförde under våren en så kallad ”private placement” som övertecknades kraftigt, samt därefter en listningsemission som även denna övertecknades. Första handelsdag för OF var satt till 19/6, teckningskursen var SEK 4,10 och slutkursen första handelsdag SEK 5,65. Detta betyder att ett värde på AAPs aktier i OF om drygt 12 MSEK har synliggjorts. Vi uppskattar att de upplupna kostnaderna är totalt ca 2,0 MSEK vilket är en hygglig värdestegring. Som ett resultat av intensifierad marknadsbearbetning, utvecklingsarbete och tillverkning har även kostnaderna ökat. ”Burn-rate” har gått upp samtidigt gav nyemissionen som genomfördes i januari ett tillskott på ca 4 MSEK. Styrelsen följer utvecklingen noga för att ha beredskap att ta rätt strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Jag konstaterar att bolaget i stort följer plan. AAP har drabbats av vissa förseningar i något delprojekt, dessa förseningar är utom vår kontroll. Målet att teckna avtal om våra första tre produktionsenheter är uppnått, detta är mycket tillfredställande. Förhandlingar om ytterligare enheter pågår, mina kollegor och jag ser därför med stor nyfikenhet och tillförsikt in i framtiden. Lund 2014-06-25 Pär Henriksson, VD

20140625 Bokslutskommuniké Arc Aroma Pure AB

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se